marți, 23 februarie 2016

Robert Adams - Momentul morții și introspecția (Death experience and self-inquiry)

Student: Am o altă întrebare, citind unele lucrări despre moarte și atunci când cineva este pe moarte și este pe cale de a se desprinde de corpul lui. Se poate continua doar cu introspecția în procesul când experiențele subtile încep să apară? 

Robert Adams: Cu excepția cazului în care ai practicat înainte, va fi cel mai dificil să păstrezi observarea "eu"-lui, atunci când ești pe moarte. Pentru o persoană obișnuită când moartea începe, ajungerea acolo e frică totală și vei deveni mai absorbit în "eu" decât oricând înainte. Acesta este motivul pentru care la moarte, după vechile Scripturi, "eu"-l părăsește corpul și se apucă strâns de un alt corp și apoi treci prin aceleași experiențe ale "eu"-lui.

Student: Dar ce se poate face cu cineva atunci când este pe moarte și, poate, în primele trei zile - este supravegheat - asta se poate întâmpla în orice moment, știi? 


Robert: Așa cum am spus, nu este ceva ce poate cineva face atunci când ești pe moarte. Tu nu vei avea nicio alegere, deoarece o experiență a morții va fi atât de înfricoșătoare pentru tine, va fi atât de puternică în mintea ta, că nu vei fi capabil să faci nimic. Dar, dacă ai practicat eliminarea "eu"-lui în toți acești ani, poate că nu ai ajuns încă acasă, nu te-ai trezit încă, dar vei fi un devot avansat și nu te vei agăța de "eu", vei zâmbi pur și simplu când părăsești corpul și vei realiza că ești conștiința, "Eu-sunt".

Student: Pentru că în cartea pe care am citit-o au spus că mandala apare și în centru este lumina albă și dacă cineva doar se abandonează acelei lumini atunci poți să te abandonezi mai mult. 


Robert: În această învățătură va trebui să te întrebi: "Cui îi vine lumina albă? Cui îi vine mandala?" Ego-ului, "eu"-lui. Eu-l are experiența viziunii mandala-ei. Asta nu te eliberează. Nu poți deveni liber în acest fel. Întregul "eu" trebuie să dispară. Cu alte cuvinte, obiectul și observatorul trebuie să devină anihilați. Tu ești observatorul, "eu"-l este observatorul care observă mandala. Amândoi trebuie să dispară. Singurul bine pe care ți-l poate face, cred eu, este că având viziunea mandala-ei poți deveni un călugăr budist în încarnarea următoare. Și vei sta în fața mandala-ei timp de treizeci-patruzeci de ani. Contemplând mandala. Ăsta este binele pe care-l vei obține din asta. (râsete)

Student: Ei bine, în această învățătură lumina se presupune a fi Sinele nostru, știi, cine suntem cu adevărat. Știi, și ei spun că, dacă ești distras de alte lumi și vei ajunge acolo și apoi ești în îndoială, ai ca un fel de șansă, o ocazie specială ... 


Robert: Din nou, nu vei fi capabil să faci acele lucruri dacă nu ai practicat meditația înainte. Acesta este motivul pentru care, în Cartea tibetană a morții au explicat că trebuie să practici cum să mori cu ani de zile înainte de a muri. A muri în mod corect. Cei mai mulți oameni nu fac acest lucru. Dar noi mergem mai departe pe calea Jnana. Noi mergem dincolo de lumină. Când desfaci atomul există acolo o lumină extraordinară. Când mergi adânc în interiorul tău vei vedea o lumină fantastică. E ca și cum ai avea viziuni. Vezi sursa existenței tale. Dar nu vezi sursa reală. Care este nimicul. Vezi sursa existenței tale, lumina. Întrebarea este: "De unde a venit lumina?" Du-te dincolo de asta. Aceasta este singura cale prin care devii liber. Dar lumini, viziuni, mandale, culori, toate astea sunt în lumea ocultă. Ni s-a spus să mergem dincolo de ocult. Dincolo de viziuni. Dincolo de lumină. Pentru a deveni complet eliberat, complet liber. Trebuie să distrugi "eu"-l care vede toate aceste viziuni, toate aceste lumini și faci asta prin introspecție: "Cui i-a apărut "eu"-l?" sau "Cine sunt eu?"

- Sri Robert Adams


Traducerea: Summairu
Citește și:
Robert Adams - Diferența dintre un căutător, un discipol și un devot (partea 1)
Robert Adams - Amintește-ți motivul pentru care ai venit aici 
Robert Adams - Ce-ai făcut cu viața ta?
Robert Adams - Despre devoțiune
Robert Adams - Smerenia; Nirvikalpa și Sahaja SamadhiStudent: I have one other question, reading some works on death and when one is dying and one is releasing hold of the body. Can one just continue with self-inquiry in the process when the subtle experiences start to arise?

Robert Adams: Unless you've been practicing before it will be most difficult to hold on to the I when you're dying. For with the average person when death starts arriving there is total fear and you become more engrossed in the I than ever before. That is why upon death according to the ancient scriptures the I leaves the body and grabs hold of another body and then you go through the same experiences of I.

Student: But what can one do when one is dying and maybe in the first three days - was looking at - that can happen any time you know?

Robert: As I said, it is not what one can do when you're dying. You will not have any choice because a death experience will be so frightening to you, it will be so powerful in your mind, you will not be able to do anything. But, if you've been practicing eliminating the I all of these years, perhaps you have not come home yet, awakened yet, but you'll be an advanced devotee and you will not hold on to the I, you will simply smile as you leave your body and you will realize that you are I-am, consciousness.

Student: Because in the book I was reading they said the mandala appears and at the center is the white light and if one just surrenders to that light then you can let go more.

Robert: In this teaching you have to ask yourself, "To whom does the white light come? To whom does the mandala come?" To the ego, to the I. The I is experiencing the vision of the mandala. It does not free you. You cannot become free this way. The whole I has to go. In other words, the object and the observer have to both become annihilated. You are the observer, the I is the observer it's observing the mandala. They both have to go. The only good that can do you, I think, is because you are experiencing the vision of the mandala you can become a buddhist monk in the next incarnation. And you'll sit in front of mandala for thirty-forty years. Contemplating the mandala. That is as much good as you'll get out of it. (laughter)

Student: Well in this teaching the light is supposed to be our Self, you know, who we really are. You know and they say that if you get distracted by other worlds and that's where you end up then you're in doubt, you have like a chance a special opportunity...

Robert: Again you will not be able to do those things unless you've been practicing meditation before. That is why in the Tibetan book of the dead they explain you have to practice how to die for years before you die. To die correctly. Most people do not do this. But we go further in Jnana. We go beyond the light. When you split the atom there is a tremendous light. When you go deep within yourself you will see fantastic light. It's like seeing visions. You're seeing the source of your existence. But you're not seeing the real source. Which is nothing. You're seeing the source of your existence, the light. The question is, "Where did the light come from?" Go beyond that. That is the only way you become free. But lights, visions, mandalas, colors, those are all in the occult world. We're told to go beyond the occult. Beyond the visions. Beyond the light. To become totally liberated, totally free. One must destroy the I who sees all these visions, all these lights and you do that by inquiring, "To whom has the I come?" or "Who am I?"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu