marți, 19 aprilie 2016

Robert Adams - Cum vede lumea un Înțelept (How is the world for a Sage)Când vine vorba de viața unui Înțelept, este un joc complet diferit. Înțeleptul nu vede aceleași lucruri pe care le vedeți voi. Un bun exemplu în acest sens este tabla de la școală. Imaginați-vă că Înțeleptul este tabla pe care scrii cu cretă, si desenezi o imagine a unei ființe umane care suferă, moare de cancer, se pierde. Orice persoană care se uită la tablă se va referi la omul desenat pe ea. Nu se va raporta la tablă. Oamenii vor relaționa cu imaginea, mai ales în cazul în care imaginea pare reală și acoperă cea mai mare parte a tablei. Dar s-a întâmplat ceva cu tabla? A fost tabla rănită? S-a născut tabla? Tabla a îmbătrânit și a murit din cauza cancerului? Acum puteți șterge imaginea, iar tabla este tot la fel, așa cum era înainte. Nicio schimbare. De aceea, tu te vezi ca un individ care moare, care îmbătrânește, si care are probleme, și ar putea căpăta o boală? Sau te vezi ca substrat, ca și conștiința, ca pura conștiință, și așa-numita problemă este doar o proiecție peste Sine? Cum vezi?
Meditează la asta.
 
Cum vezi toate situațiile din lume? Gândește-te la o tablă de scris gigantică dacă vrei, iar acum cineva desenează imagini ale întregii lumi pe tablă, întregul univers, galaxii, planete, oameni, locuri, lucruri. Întreaga tablă este acoperită cu imagini. Simte tabla acest lucru? Simte tabla imaginile bune și se bucură cu ele, și plânge și suferă de imaginile rele? Tabla rămâne mereu aceeași. Imagini noi vin, imaginile vechi se duc. Și așa este și cu cei mai mulți dintre noi. Viața ta este pictată pe tablă, iar apoi când pare că îți părăsești corpul, cineva pare să deseneze unul nou pe tablă, iar asta se numește reîncarnare. Iar imaginea care este desenată pe tabla noului corp, trece prin acele experiențe în conformitate cu karma. Asta face parte din marea iluzie. Dar nimic nu se întâmplă niciodată cu tabla. Un Înțelept este ca tabla. Trupul său poate apărea supus degradării, a risipirii dintr-un motiv sau altul, dar Înțeleptul nu este identificat cu asta.

 
Pentru alții poate părea așa, dar Înțeleptul este realitatea absolută, atot-pătrunzătoare. Nu există nimic altceva decât Înțeleptul. Nu există niciun loc pentru nimic altceva. Nu există niciun spațiu pentru nimic altceva. Înțeleptul este Sinele. Sinele este tot ce există. Trebuie ca urmare să te trezești. Atunci când auzi aceste cuvinte, mestecă-le, asimilează-le. Lasă-le să meargă în centrul inimii tale spirituale. Înțelege ce înseamnă acest lucru. Ești liber. Tu ai fost întotdeauna liber. Nu ai nicio înlănțuire de nimic. Nu crede ceea ce ochii îți arată. Dacă fac vizite la spital, dacă ajut persoanele fără adăpost, aceasta nu înseamnă că eu sunt de acord cu iluzia sau că accept aceasta ca fiind realitatea. Pur și simplu aceasta se face de la sine. 

Din nou, eu nu devin arogant. Eu nu devin cinic. Când văd o persoană fără adăpost eu nu spun că acela nu suferă cu adevărat. Bineînțeles că oamenii suferă, pentru că ei sunt imaginile pe tablă. Aceasta este maya. Aceasta este iluzia. Acesta este visul, și oamenii sunt prinși în acest vis. Totul este aranjat dinainte, predeterminat. Asta e experiența prin care ei trec acum.
 

Dar, când se trezesc, atunci nu există niciun astfel de lucru ca fiind ceva pre-aranjat sau predestinat. Toată asta e aruncată pe fereastră cu orice altceva, la gunoi. Apoi, există doar conștiința pură impersonală, unicitatea ultimă, și nu e nimic altceva. Aceasta este ceea ce trebuie să deslușești, pentru a clarifica ideea asupra a ceea ce se întâmplă. Și cel mai simplu mod de a face acest lucru este, indiferent de ceea ce vezi, sau ce crezi, sau ce sentimente îți vin, pur și simplu spune: "Cui vin ele?" Află. Cui vin aceste imagini, aceste imagini de pe tablă? 
"Cine le vede? Cine se identifică cu ele? Cine devine furios pe ele? Cine vede boala, sărăcia, lipsa, limitarea, lipsa de umanitate a omului față de om? Este aceasta realitatea?" 
Și apoi îți vei da seama că sunt imagini pe tablă, asta e tot ce ele sunt, iar tu vei putea să le ștergi.
 

Nu te complica, păstrează totul simplu. Uită de toate formulele, procesele, trebuie doar să fii tabla.
 
- Robert AdamsDiferența dintre înțelept și persoana obișnuită este că pentru înțelept nu există niciun vis care să se întâmple în nicio lume. Nu există nicio lume a visului; nu există nicio lume a stării de veghe, care, de asemenea, e o lume visată. Înțeleptul vede clar acest lucru - există doar Unicul și nimic altceva. Ai această experiență în fiecare noapte când te duci în somnul profund fără vise; dar nu ești treaz și conștient de somnul profund. Înțeleptul este treaz în (conștient de) starea de somn profund, a patra stare. Starea de veghe și starea de vis sunt ambele ireale. În somnul profund ești în a patra stare, conștiința primordială, dar tu nu ești conștient de ea. Înțeleptul este întotdeauna conștient de această stare, indiferent de ce stare apare suprapusă peste ea. Acesta este motivul pentru care se spune că Jnani (Înțeleptul) doarme visul vieții.

- Robert AdamsCitește și:
mai multe articole cu îndrumări de la Robert Adams EN:

When you come to the life of a Sage, it's a completely different ball game. The Sage doesn't see the same things that you see. A good example of that is the chalkboard. Imagine the Sage as the chalkboard, and you draw a picture of a human being suffering, dying of cancer, wasting away. Everyone who looks at the chalkboard will relate to the human being drawn on it. They will not relate to the chalkboard. They will relate to the picture, especially if the picture looks real and covers most of the chalkboard. But did anything happen to the chalkboard? Did the chalkboard get hurt? Was the chalkboard born? Did the chalkboard grow old and die from cancer? Now you can erase the picture and the chalkboard is all the same, as it was before. No change. Therefore do you see yourself as a dying individual, who gets older, and has problems, and might catch a disease? Or do you see yourself as the substratum, as consciousness, as pure awareness, and a so-called problem is merely an imposition upon the Self? How do you see it? Ponder this.


How do you see all the situations in the world? Think of a gigantic chalkboard if you will, and now someone is drawing pictures of the whole world on the chalkboard, the whole universe, galaxies, planets, people, places, things. The whole chalkboard is covered with images. Does the chalkboard feel this? Does the chalkboard feel the good images and rejoice with it, and cry over the bad images? The chalkboard remains ever the same. New pictures come, old pictures go. And so it is with most of us. Your life is painted on the chalkboard, and then when you appear to drop your body, someone appears to draw a new one on the chalkboard, and that's called reincarnation. And the picture that is drawn on the chalkboard of your new body, goes through those experiences in accordance with karma. That's part of the grand illusion. But nothing ever happens to the chalkboard. A Sage is like the chalkboard. His or her body may be appearing to decay, to waste away for one reason or another, but the Sage is not identified with that.


To others it may appear that way, but that Sage is absolute reality, all-pervading. There is nothing but the Sage. There's no room for anything else. There's no place for anything else. The Sage is the Self. The Self is all there is. You must subsequently awaken. When you hear these words, chew them up, assimilate them. Let them go into your spiritual heart center. Understand what this means. You are free. You have always been free. You have no bondage to anything. Do not believe what your eyes show you. If I make hospital visitations, if I help the homeless, it doesn't mean that I'm agreeing with this or accepting it. It is just being done. Again, I do not become arrogant. I do not become cynical. When I see a homeless person I do not say they are not really suffering. Of course they are, because they are the images on the chalkboard. This is the maya. This is the illusion. This is the dream, and they're caught up in that dream. It's all prearranged, preordained. That's the experience they're going through now.


But when they wake up, then there's no such thing as anything being prearranged or preordained. That all goes out the window with everything else, into the garbage. Then there's only pure awareness, ultimate oneness, and there's nothing else. This is what you have to work on, to clear up your idea of what's going on. And the easiest way to do this is, no matter what you see, or what you believe, or what feelings come to you, simply say, "To whom do they come?" Find out. To whom do these images come, these chalkboard images? "Who sees them? Who identifies with them? Who becomes angry over them? Who sees disease, poverty, lack, limitation, man's inhumanity to man? Is this reality?" And then you'll realize they are chalkboard images, that's all they are, and you'll be able to erase them.


Keep it simple. Forget about all the formulas, the processes, just be the chalkboard.


- Robert Adams


The difference between the sage and the average person is that for the sage there is no dream going on in either world. There is no dream world; there is no waking world, which is also a dream world. The sage sees this clearly - there is only the One and nothing else. You have this experience every night when you go into deep sleep; but you are not awake to the deep sleep. The sage is awake to the deep sleep state, the fourth state. The waking and dream states are both unreal. In deep sleep you are in the fourth state, the primary consciousness, but you are not aware of it. The sage is always aware of that state no matter what state appears superimposed on it. That is why it is said the Jnani sleeps the living dream.

- Robert Adams

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu