duminică, 18 iunie 2017

Robert Adams - Diferența dintre un căutător, un discipol și un devot (The difference between a seeker, a disciple and a devotee)

Sunt trei tipuri de oameni ce intră pe calea spirituală:
Primul este numit căutătorul, al doilea discipolul, și al treilea este numit devotul.
Căutătorii sunt cei mai răi dintre ei pentru că ei niciodată nu se opresc din căutare.
În timp ce ei sunt la satsang se gândesc la cum vor vedea ei mâine.
Ei nu se opresc niciodată. Aleargă de la un stâlp la un pilon; se duc în India să găsească un maestru,
apoi în Hawaii sau în Saint Louis, acolo unde aud de un alt maestru. Ei sunt căutători, și asta e bine
într-o oarecare măsură, pentru că ei clar sunt mai bine decât oamenii ce nu fac nimic și se cred umani.
Din păcate poți fi căutător mii de vieți fără a sfârși asta.

Dacă ești un căutător sincer, cu o inimă ce cu adevărat vrea să se trezească, va veni vremea când tu vei deveni un discipol. Discipolul găsește un maestru și învață tot ce poate de la acel maestru.
Totuși ei nu sunt siguri; încă au îndoieli. Ei încă sunt interesați de eu, eu, eu, eu, întrebând:
"Ce obțin eu din asta?".
De asemeni ei merg și la alți maeștri din când în când, chiar în timp ce urmează un anumit maestru.
Ei pot fi un devot dar nu sunt chiar așa de aproape de asta.

Dacă discipolul este sincer în inima sa, cu iubire și compasiune, gândindu-se la sentimente bune către toată lumea, el va deveni în cele din urmă devot.

Devotul devine conștiința maestrului lui. Devotul uită tot de el însuși sau ea însăși.
Ei pot fi în satsang în timp ce toată lumea devine nebună, dar devotul nu vede nimic decât pe maestru.
Devotul uită de tot ce se întâmplă în satsang, și doar are iubire și sentimente bune către toți.
Devotul este interesat de bunăstarea și fericirea maestrului și în final devine iluminat. Devoții sunt cei care se trezesc primii, cel mai repede, înaintea oricui.

În ce categorie te regăsești tu? Întreabă-te singur.

---
Apoi cineva, din satsang a întrebat:
"E vreo posibilitate ca cineva să sară aceste etape?"
Robert A răspuns:
"Da. Cu siguranță, ca ACUM. Trebuie doar să te trezești ACUM și să încetezi să mai joci toate jocurile astea".

Pentru PARTEA a 2-a click aici

Traducere: Summairu (2017)

Citește și:
Robert Adams - Abandonează totul divinului, doar fii ceea ce deja ești
Robert Adams - Despre introspecție și iluzia eu-lui
Robert Adams - Ce-ai făcut cu viața ta?
Robert Adams - Amintește-ți motivul pentru care ai venit aici
Robert Adams - Momentul morții și introspecția


https://leokamarius.blogspot.in/2017/06/robert-adams-diferenta-dintre-un.html


There are three types of people that enter the spiritual path:
The first is called the seeker, the second is called the disciple, and the third is called the devotee.
The seekers are the worst ones because they never stop seeking.
While they are at satsang they think about who they will see tomorrow.
They never stop. They run from pillar to post; they go to India to seek a teacher, then to Hawaii or St. Louis when they hear about another teacher. They are seekers, and this is good to an extent, because they are better off than the people who do nothing and think they are human.
Unfortunately you can be a seeker for a thousand lifetimes without ending it.

If you are a sincere seeker, with a heart that truly wishes to awaken, the time will come when you become a disciple. The disciple finds a teacher and learns all they can from that teacher.
Yet they still are not sure; they still have doubts. They still are interested in me, me, me, me,
asking, “What am I getting out of this?”
Also they still go to other teachers from time to time, even while staying around one particular teacher. They may be a devotee but they are not that close.

If the disciple is sincere in their heart, with love and compassion, thinking kind feelings towards all,
they will eventually become a devotee.

The devotee becomes the consciousness of the teacher. A devotee forgets all about him or herself.
They could be in satsang where everyone is going wild, but the devotee sees nothing but the teacher.
The devotee is oblivious to anything going on in satsang, but only has love and good feelings towards all. The devotee is interested in the teacher's welfare and ultimately becomes enlightened.
It is the devotees that awaken faster before anyone else.

In which category are you? Ask yourself.
---
Then somebody, at that satsang asked "Is there a possibility to bypass all the stages?"
and Robert answered:
"Yes. Certainly, like NOW. You just need to wake up NOW and stop playing these games".

For PART 2 click here


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu