marți, 23 ianuarie 2018

Anil Seth - Cum creierul halucinează realitatea conștientă (Your Brain Hallucinates Your Conscious Reality)

În chiar acest moment, miliarde de neuroni în creierul vostru lucrează împreună ca să genereze o experiență conștientă -- și nu orice experiență conștientă, experiența voastră a lumii înconjurătoare și a voastră înșivă în ea. Cum se întâmplă asta? Conform cu Anil Seth, expert neuroștiințific, noi toți halucinăm tot timpul; când suntem de acord cu halucinațiile noastre noi numim asta "realitate".
Însoțiți-l pe Seth pentru această minunată și dezorientantă discuție ce vă poate lăsa cu întrebări despre chiar natura existenței voastre.Right now, billions of neurons in your brain are working together to generate a conscious experience -- and not just any conscious experience, your experience of the world around you and of yourself within it. How does this happen? According to neuroscientist Anil Seth, we're all hallucinating all the time; when we agree about our hallucinations, we call it "reality." Join Seth for a delightfully disorienting talk that may leave you questioning the very nature of your existence.
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

joi, 4 ianuarie 2018

Robert Adams - Nimeni nu poate deveni iluminat (No one can become enlightened)

Sunt mulți oameni care se tot învârt prin lume și pretind că sunt iluminați, mai mulți ca niciodată. Nu face nicio diferență pentru mine, dar este amuzant. E interesant.
În primul rând, ce înseamnă cuvântul iluminare? Nu vorbesc de definiția din dicționar. Pe calea Jnana, ce înseamnă iluminarea? Răspunsul este: nu există asemenea cuvânt. Nimeni nu devine iluminat. Nu există niciun corp, niciun Eu, niciun mie, nu există vreun lucru care să devină vreodată iluminat. Cuvântul iluminare este folosit de ajnani (ignoranții de Sine), de elevi.
Realitatea Absolută, Conștiința Pură Fără Alegere, Sat-Cit-Ananda, Parabrahman––astea sunt toate cuvinte care nu există decât pentru elev cu scopul de a-i explica că există o stare dincolo de așa-zisa normă. O stare de totală transcendență, și îi dăm un nume acesteia, iluminare.

Când aceasta se întâmplă cu adevărat sau transpare într-o ființă, eu-l a fost complet distrus, complet anihilat. Eu-l nu mai există, și pentru acea ființă, nu există absolut nimeni care devine iluminat. Acea ființă stă în natura sa adevărată, în nimicul, absolutul nimic.
Nimeni nu poate deveni iluminat. Nimeni nu poate fi eliberat, pentru că tu-ul care crede că poate fi eliberat nici măcar nu există. Nu există niciun tu. Nu există nicio persoană. Nu există nicio ființă umană care e o ființă umană într-o zi și apoi ziua următoare devine eliberat.
Există doar Sinele eliberat, și tu ești Acela. Nu există niciun tu așa cum pari. Aparența lui tu cel care te crezi a fi este falsă. De aceea spun că toate problemele tale, toate prostiile pe care tu le continui, toate grijile, toate lucrurile de care îți pasă, toate emoțiile tale, ele nu există. Nu au existat niciodată și nu vor exista vreodată. Totul este jocul maya-ei, leela (lila-jocul divin). Nu există. Nimeni din camera asta nu există. Nu există niciun tu și nu există niciun eu.

Există doar Sinele. Și când sinele devine Sinele, el nu mai este sinele. Pentru că niciodată nu a fost vreun sine adevărat de la bun început. Acesta e motivul pentru care subliniez, încetează să gândești. Gândurile tale te trag și mai tare în maya, în iluzie. Nu te gândi la iluminare sau trezire, sau să fii eliberat, sau să găsești un maestru care te poate ajuta. Ești dincolo de ajutor. Nimeni nu poate face nimic pentru tine.
De fapt ce se întâmplă e asta. Începi să realizezi că nu ești gândurile tale, că nu ești corpul tău, nu ești mintea ta, nu ești lumea, nu ești nici măcar eliberat. Ești nimic. Pe măsură ce începi să gândești în acest fel, orice trebuie să se întâmple în evoluția ta va transpare fără ca tu să faci ceva. Dacă îți e menit să fii cu un maestru, vei fi cu un maestru. Dacă îți e menit să fii de unul singur, vei fi de unul singur, cu tine însuți. Totuși, tu nu ai absolut nimic de-a face cu aceste lucruri. Rămâi în starea fără de gânduri. Lasă lumea în pace. Lasă oamenii în pace. Nu ajunge la nicio concluzie. Nu judeca pe nimeni. Totul va avea grijă de el însuși.

Cel mai rău lucru pe care îl poți face vreodată e să cauți iluminarea, eliberarea. Asta te reține. Te reține pentru că există acolo un sine care caută. Există un Eu care caută. Există un eu care încearcă să devină ceva, și întreaga idee e să îndepărtezi ceva din conștiința ta. De aceea, procesul realizării este să elimini, nu să adaugi. Să îndepărtezi asta, să îndepărtezi aia. Să elimini toate conceptele și toate ideile preconcepute. Să elimini toate gândurile, nu contează ce fel de gânduri sunt ele. Gândurile bune, gândurile rele, toate trebuiesc să dispară. Și ceea ce rămâne va fi nimic, niciun-lucru. Tu ești asta. Tu ești acest niciun-lucru.
Nu se simte bine să fii nimic, în loc de a crede că ești gândurile, că ești om, că ai o treabă de îndeplinit, și că ai o misiune?

Sunt mulți oameni spirituali, știi, care cred că ei au o misiune. Au venit să salveze lumea. Ei nu se pot salva pe ei înșiși, și ei caută să salveze lumea. Lumea va merge în direcția ei fără ajutorul tău, pro sau contra. Lasă lumea în pace.
Există o putere și o prezență pe care îmi place să o numesc CURENTUL CARE ȘTIE CALEA, care are grijă de tot. Este totul parte din marea iluzie. Și chiar și în această iluzie care apare în fața ochilor tăi, există o prezență și o putere care te înalță. Te va înălța atât de sus cât poți tu să îi permiți. Până când te înalță complet în afara corpului tău, gândurilor tale, universului, într-o dimensiune complet nouă.

Vei părea că ești aceeași persoană ca întotdeauna pentru oameni, dar tu nu vei mai fi acea persoană. Pentru că acea persoană a dispărut, nu mai există. Ai devenit Braman, Absolutul. Ai devenit omniprezent. Ai devenit Sinele fără să încerci să faci asta.
Trebuie să ai întotdeauna recunoștință pentru felul în care ești. Nu îți părea rău pentru tine. Iubește-te exact așa cum ești. Iubindu-te exact așa cum ești, vei transcende acele lucruri ce păreau că te deranjează, că te necăjesc, că îți cauzează suferință. Toate vor dispărea. Nu vei mai fi conștient de ele. Lasă totul să plece. Nu avea vreo dorință de niciun fel. Scufundă-te adânc în Sine. Nu reacționa la lumea exterioară sau la corpul tău. TOTUL ESTE BINE.

Când ești fără gânduri, fără nevoi, fără vreri, fără dorințe, atunci ești Dumnezeu.
Ești Universul. Ești Iubirea Divină. Ești frumos.

- Sri Robert Adams
Traducerea: Summairu (2018)
Citește și:
Robert Adams - Diferența dintre un căutător, un discipol și un devot (partea 1)
Robert Adams - Amintește-ți motivul pentru care ai venit aici 
Robert Adams - Ce-ai făcut cu viața ta?
Robert Adams - Despre devoțiune
Robert Adams - Smerenia; Nirvikalpa și Sahaja Samadhi

https://leokamarius.blogspot.in/2018/01/robert-adams-nimeni-nu-poate-deveni.html

There are many people who are going around claiming they're enlightened, more than ever. It really makes no difference to me, but it's amusing. It's interesting.


First of all, what does the word enlightenment mean? I'm not talking about a dictionary definition. To the path of Jnana, what does enlightenment mean? The answer is, there is no such word. No one becomes enlightened. There is no body, no I, no me, there is no thing that can ever become enlightened. The word enlightenment is used by the ajnani, by students.
Absolute Reality, Choiceless Awareness, Sat-Chit-Ananda, Parabrahman —those are all words that do not exist except to the student in order to explain that there is a state beyond the so-called norm. A state of total transcendence, and we give a name to this, enlightenment.

When this actually happens or transpires in a person, the I has been totally destroyed, totally annihilated. The me no longer exists, and to that being, there is absolutely no one who became enlightened. That being is resting in his true nature, in nothingness, absolute nothingness.
No one can become enlightened. No one can be liberated, for the you that thinks it can be liberated doesn't even exist. There is no you. There is no person. There is no human being who is a human being one day and the next day becomes liberated. There is only the liberated Self, and you are That.
There is not you as you appear. The appearance of you which you think you are is false. This is why I say all of your problems, all of your nonsense that you go on with, all your worries, all your cares, all your emotions, they do not exist. They never have existed and they will never exist. It is all the game of maya, the leela. It doesn't exist. No one in this room exists. There is no you and there is no me.

There is only the Self. And when the self becomes the Self, it is no longer the self. For there never was a real self to begin with. This is the reason why I emphasize, stop thinking. Your thoughts pull you deeper into maya, into illusion. Do not think of enlightenment or awakening, or being liberated, or finding a teacher who can help you. You are beyond help. No one can do anything for you.
Actually what happens is this. You begin to realize you are not your thoughts, you are not your body, you are not your mind, you are not the world, you're not even liberated. You are nothing. As you begin to think this way, whatever has to happen in your evolution will transpire without your doing anything. If you are meant to be with a teacher, you will be with a teacher. If you are meant to be by yourself, you will be by yourself. Yet, you have absolutely nothing to do with these things. Remain in the no thought state. Leave the world alone. Leave people alone. Do not come to any conclusion. Do not judge anyone. Everything will take care of itself.

The worst thing you can ever do is to search for enlightenment, for liberation. This keeps you back. It keeps you back because there is a self that is searching. There is an I that is searching. There is a me that is trying to become something, and the whole idea is to remove something from your consciousness. Therefore, the process of realization is removal, not adding. Removing this and removing that. Removing all concepts and all preconceived ideas. Removing all of your thoughts, no matter what kind of thoughts they are. Good thoughts, bad thoughts, they all must go. And what is left will be nothing, no-thing. You are that. You are that no-thing.
Doesn't it feel good to be nothing, instead of believing you are thoughts, and you are human, and you have a job to fulfill, and you have a mission?

There are many spiritual people you know who think they have a mission. They have come to save the world. They can't even save themselves, and they're looking to save the world. The world will go on the way it's going on without your help, for or against. Leave the world alone.
There is a power and there is a presence which I like to call THE CURRENT THAT KNOWS THE WAY, that takes care of everything. It is all part of the grand illusion. And even in this illusion which appears in front of your eyes, there is a presence and a power that lifts you up. It will lift you up as high as you can allow it to. Until it lifts you up completely out of your body, out of your thoughts, out of the universe, to a completely new dimension.

You'll appear to be the same person as always to people, but you'll not be that person any longer. For that person is gone, no longer exists. You have become Brahman. You have become all-pervading. You have become your Self without trying to do so.
You must always have gratitude for the way you are. Do not feel sorry for yourself. Love yourself just the way you are. By loving yourself just the way you are, you will transcend those things that have appeared to annoy you, to bother you, to cause you pain. They will all go. You'll no longer be aware of them. Let go of everything. Have no desires whatsoever. Dive deep within the Self. Do not react to the outside world or to your body. ALL IS WELL.

When you are without thoughts, without needs, without wants, without desires, then you are God. You are the Universe. You are Divine Love. You are beautiful.

- Sri Robert Adams