vineri, 12 iunie 2015

Mooji - Nu îți evita Sinele (Don't avoid your Self)

Tu nu ai recunoscut Prezența ta.
Ai făcut fântâna să se simtă secată, și te bazezi acum pe logică și raționament, care sunt forțe limitate în tine.
Trebuie să descoperi Sinele ca fiind al tău, să-ți iubești propriul Sine, pentru că iubindu-ți Sinele, îți revine puterea și vei descoperi că fântâna nu mai este secată.
Când această putere este reînviată iarăși în tine, toate puterile de care ai nevoie vin din nou spontan în viață.

Există un tufiș ce se află în deșert.
Este numit trandafirul deșertului .
Acesta este uscat la fel ca scaieții, dar dacă îl stropești cu apă și îl pui într-un loc umed, devine cea mai frumoasă floare.
Inima ta poate părea uscată, dar nu este niciodată moartă.
Se usucă numai când îți întorci atenția spre mintea și persoana ta.
Acesta este cel mai rapid mod de a te usca.
Și când devii uscat așa, nu atragi lucrurile frumoase ale acestei lumi.

Repede trebuie să-l găsești pe Dumnezeu, dar trebuie, de asemenea, să îți dovedești vrednicia.
Tu ai întotdeauna această putere, dar trebuie să o onorezi.
Niciodată nu te-a părăsit; tu pari că ești cel ce-a părăsit-o, chiar dacă ea nu te poate părăsi, pentru că de fapt ești Unul cel întreg.
Tu, "persoana", încerci să rezolvi lucrurile cu mintea ta, dar mintea personală este total nepotrivită pentru a percepe lucrurile din cer.
Nu este pur și simplu suficientă, fiind întotdeauna limitată.
Ceea ce am arătat acum nu este niciodată prea târziu pentru a fi văzut, dar trebuie să te întorci în Inima ta din nou.
Tu trebuie să te întorci și să plângi și să-ți umezești din nou Inima astfel încât floarea Domnului să se deschidă în tine.
Prea multă gândire. Prea multă persoană.
Fântâna ta, care este izvorul vieții, pare să fi secat, dar nu e moartă.
Dar pare așa dificil să fac să ajungă lucrurile astea la tine.
Este ca și cum mă ignori.
Isus a spus unora dintre învățătorii Legii și fariseilor, care erau autoritățile religioase ale acelor vremuri: "Voi dați deoparte un purice, și totuși înghițiți cămila", ceea ce înseamnă că acorzi atenție la lucrurile mici, stupide, dar lucrurile mari le ratezi cu totul.

Marele lucru ești Tu.
Tu ești cel rătăcit de Tine.
Tu ești cel mai important lucru ce lipsește din viața ta.
Crezi că alte lucruri îți lipsesc, dar ești Tu cel care-ți lipsește.
Nu îți evita Sinele.
Întreaga lume suferă pentru că ne evităm Sinele.


https://mooji.org/
Traducerea: Summairu

Citește și:
INTERVIU CU MOOJI: TREZEȘTE-TE LA ADEVĂRUL CARE EȘTI
Introspecția ghidată de Sri Mooji (Sri Mooji’s Guidance on Self-Inquiry)
Mooji - Fii Mierea (fragment din cartea "Suflarea Absolutului")
Mooji - Nu mai vorbi despre persoană (Don’t talk about the person anymore)You have not acknowledged your Presence.
You made your well feel dry, and you rely now on logic and rationality,
which are limited forces within you.
You must own your Self, love your Self, because by loving your Self,
your power returns and you find your well is no longer dry.
When this power is revived in you again,
all powers you need come spontaneously into play again.

There is a bush found in the desert.
They call it a desert rose.
It is dry just like tumbleweed,
but if you spray water on it and put it into a moist place,
it becomes the most beautiful flower.
Your Heart can seem dry, but it is never dead.
It is only dry when you turn your attention
towards your mind and your person.
That is the quickest way to dry up.
And when you become dry like that,
you don't attract the beautiful things of this world.

Quickly you must find God, but you must also proof your worth.
You always have this power, but you must honour it.
It never left you; it is you who seem to leave it,
even though it cannot leave you, for you are One wholeness.
You, the 'person', are trying to work things out with your own mind,
but the personal mind is totally inadequate to perceive the things of heaven.
It is just not enough, always falling short.
What I am pointing to now is never too late to see,
but you must turn to your Heart again.
You must turn and cry and moisten your Heart again
so that the Lord's flower opens inside you.
Too much thinking. Too much person.
Your well, which is the spring of life, seems to have dried but it is not dead.
But it seems difficult to bring things across to you.
It is as though you are ignoring me.
Jesus said to some of the teachers of the Law and the Pharisees,
the religious authorities of the day: 'You sieve out a flea, yet you swallow a camel,' meaning that you pay attention to tiny, stupid things, but the big things you miss altogether.

The big thing is You.
You are missing from You.
You are the main thing missing from your life.
You think other things are missing but it is You that is missing.
Don't avoid your Self.
The whole world suffers because we avoid our Self.


marți, 2 iunie 2015

Adyashanti - Starea modificată de conștiință ca ego (The altered state of consciousness as ego)

Egoul este ... dacă vrei să ai stări modificate de conștiință, cei mai mulți oameni sunt deja într-una dintre cele mai sălbatice stări modificate de conștiință. Se numește stare egoică de conștiință.

Este o stare sălbatică modificată de conștiință.
Aceasta te face să percepi lucruri care nu sunt acolo, nu există.
Aceasta te face să vezi dușmani acolo unde nu sunt.
Aceasta te face să vezi dualități acolo unde nu sunt deloc.
Aceasta te face să ai lucruri ca o imagine de sine atunci când de fapt nu există un "sine" acolo de la care să pornești.
Aceasta te face să ai anumite gânduri despre tine atunci când, în realitate singurul lucru care ar putea fi numit un "sine" este pur și simplu gândul ce-l ai despre el.

Deci, dacă vrei o stare modificată de conștiință rămâi cu egoul.
E cam cea mai avansată ce ai putea-o obține. Este existența, știi, făcând tot ce poate mai bine, cea mai bună treabă la modificarea conștiinței.

Și totuși, în spiritualitate cumva, spiritualitatea a fost asociată cu stările modificate de conștiință. Îți poți modifica starea de conștiință.
O mulțime de tipuri de spiritualitate pe care lumea le practică îți vor modifica starea ta de conștiință.
Poți incanta numele lui Dumnezeu pentru patru sau cinci ore, vei observa cum conștiința începe să se modifice, să se schimbe. Te vei simți diferit, lucrurile vor arăta altfel.
Tot felul de lucruri le poți face pentru a-ți modifica starea de conștiință.

Dar amuzant este că, iluminarea nu are nimic de-a face cu niciunul din astea. Iluminarea este starea nemodificată de conștiință.

Conștiința nu are nevoie de modificare pentru a vedea că totul este Unul.
Din moment ce totul ESTE Unul, nu ai nevoie de o stare modificată de conștiință pentru a percepe că totul este Unul.
Ai nevoie de o stare modificată de conștiință pentru a percepe că totul este, de fapt, mai mult decât Unul, ca doi sau trei sau patru sau cinci sau zece sau o mie. 

"Ego is… if you want to have altered states of consciousness,
most people are already in one of the more wild altered states
of consciousness. It’s called egoic state of consciousness.
It’s a wildly altered state of consciousness.
It gets you to perceive things that aren’t there.
It gets you to see enemies where there aren’t any.
It gets you to see dualities where there aren’t any.
It gets you to have things like a self-image
when there isn’t a ‘self’ there to the begin with.
It gets you to have certain thoughts about yourself
when in actuality the only thing that could be called a ‘self’ at all
is simply the thought you have about it.

So if you want altered state of consciousness I’d stick with ego.
It’s about as advanced as you are going to get. It is existence, you know, doing its damnedest, its best job at altering consciousness.
And yet in spirituality somehow, spirituality got associated with altered states of consciousness. You can alter your state of consciousness.
Lots of the types of spirituality the people practice,
they’ll alter your state of consciousness.
You can chant God’s name for four or five hours,
you’ll notice your consciousness starts to alter, change.
You’ll feel different, things will look different.
All sorts of things you can do to alter your state of consciousness.
But the funny thing is, enlightenment has nothing to do with any of that. Enlightenment is the unaltered state of consciousness.
Consciousness needs no alteration to see that everything is One.
Since everything IS One you don’t need the altered state of consciousness to perceive that everything is One.
You need the altered state of consciousness to perceive
that everything is actually more than One,
like two or three or four or five or ten or a thousand."

Adyashanti - Drogul separării (The drug of separation)

"Chestia amuzantă despre spiritualitate, probabil cel mai dificil lucru despre spiritualitate - desigur din perspectiva îndrumării, dar, de fapt într-un fel chiar mai dificil din punctul de vedere al elevului - oricare ar fi. Este simplitatea acestui lucru, inimaginabila, total radicala simplitate de neînțeles pur și simplu a acestuia. 
Totul fiind inerent Unul deja. Ce poate fi mai simplu decât atât. 
Totul fiind inerent deja Unul - totul înseamnând totul. 

Nu este nimic ce poți vedea, gândi, gusta, atinge, orice - nu există nimic care nu este deja unul. Ce poate fi mai simplu decât atât. N-ar putea fi posibil, unimea nu poate deveni mai simplă decât unul. 
Pur și simplu nu poate deveni mai simplă decât unul.
Și totuși, auzind despre Unul sau Unime devine foarte complicat, nu? Foarte abstract, foarte efemer, foarte altundeva. Și totuși aceasta este percepția greșită, acesta este modul în care nu vedem pentru că noi credem că unimea este oarecum ascunsă. 
Sau, mai rău decât atât, credem că trebuie să o găsim. "Am de gând să găsesc această percepție a unimii" în timp ce de fapt, dacă totul este unul, el este deja găsit. El deja se întâmplă. 
Apoi, de obicei, ego-ul va întreba: "De ce nu-l observ?", "Pentru mine totul pare foarte separat și distinct, și eu sunt aici, stau aici, dezorientat, sau îngrozit, sau..." - cine știe ce. Asta e OK, pentru că și el e Unul. 
Ego-ului nu-i place asta, nu? "Asta nu-mi face nici un bine MIE."

Și, desigur, nu a fost menit să facă egoului nici un bine. O astfel de învățătură nu este menită să facă separarea să se simtă mai bine. Nu se poate face o separare să se simtă mai bine, nu este posibil. 
Tot ce poți face este s-o droghezi, nu? Asta e ceea ce facem noi, nu? Noi o drogăm cu tot ceea ce avem la îndemâna noastră. Noi drogăm separarea - totul - dă-ți seama. Trăim într-un drog. E ca și cum toți trăim într-o singură pastilă Prozac imensă. Doar că nu are tendința de a merge foarte bine, știi? (râsete) 
Oriunde te duci este ca promisiunea ce nu va fi ținută, așa-i? 
Aceasta va fi fericirea, acest lucru te va face să te simți mai bine, acesta va, ta-da ta-da ta-da, știi tu.

Am avut un interviu, când a fost, ieri? Nu, alaltăieri. Un interviu pentru o revistă. Nu știu de ce le tot fac. 
De fiecare dată când o fac mă tot întreb "De ce am făcut asta?" 
Am spus deja tot ce am avut de spus. Ei bine, de ce fac asta dacă am spus tot ce am avut de spus. Nu am un răspuns nici pentru asta. 
Îmi imaginez că ai spus tot ce ai avut de spus până la vremea când aveai zece ani. Oricum (râsete) Dar într-un fel continuăm oricum să mormăim aiurea.

A fost un interviu telefonic, care a fost foarte frumos pentru că am putut să stau în șosete și alte chestii. (râsete) 
"Ce crezi'', a spus această persoană minunată luându-mi interviul,"ce crezi despre sufletele pereche?" 
Apoi am tendința de a surprinde oamenii pentru că am zis:
"Știi, eu nu cred. Ce-i asta?" am întrebat dornic de a afla. 
"Ce este, nu știu, m-am gândit că ai putea să știi tu." 
"Nu am nici o idee despre ceea ce e un suflet pereche, o astfel de idee nu mi-a apărut niciodată." 
Adică aud expresia peste tot, dar - Mie îmi pare ca un alt drog. E ca ultimul bastion, nu? 
"Nici un altă relație nu a mers, dar voi aștepta fantezia finală. Aceasta va fi numită sufletul pereche. Acolo îmi voi aduna toate fanteziile mele și voi aștepta ca acesta să apară." 

E ca și cu iluminarea, știi tu. "Voi pune toate fanteziile mele despre o viață mai bună în conceptul meu de iluminare, apoi voi aștepta să se întâmple. Și când nu apare, voi fi foarte dezamăgit." (râsete)
Ce se întâmplă dacă sufletul tău pereche, dacă chiar ai găsi sufletul pereche, și ea sau el ar fi ca, purtând bigudiuri cât e ziua de lungă, fumând patru pachete de țigări, ar lucra la distribuție de marfă la Kmart. Ai fi interesat/ă? Nu văd de ce nu ar putea fi sufletul pereche al cuiva, dacă tot există un astfel de suflet pereche. 
Sau dacă ar fi o ființă iluminată aceasta. Aceeași persoană, ai fi interesat/ă (de iluminare)? (râsete) 
''Ce voi fi când voi iluminat.'' 
Dar dacă ai ajunge cu bigudiuri în păr, patru pachete de țigări pe zi, distribuție de marfă la Kmart. Cât de interesat/ă ești? "

~ Adyashanti
Sărind dincolo de orice frică - 21 octombrie 2006 - Oakland, CA

“The funny thing about spirituality, probably the most difficult thing about spirituality - certainly from the perspective of teaching, but actually in someway even more difficult from the standpoint of student-ing - what ever that is. Is the simplicity of this, the unimaginable, completely radical, literally not even comprehensible simplicity of this. Everything inherently being the one already. What can be more simple than that. Everything inherently being the one already - everything means everything. There is nothing you can see, think, taste, touch, anything - there is nothing that is not already the one. What can be more simple than that. It couldn’t possibly, oneness can’t, it can’t get simpler than one. It literally can’t get simpler than one.

And yet in our hearing about one or oneness it gets very complicated, does it not? Very abstract, very ephemeral, very somewhere else. And yet this is the misperception, this is how we miss it because we think that oneness is somehow hidden. Or worse than that, we think that we need to find it. ‘I’m going to find this perception of oneness,’ meanwhile, if it’s all one, it’s already been found. It’s already been happening. Then usually the ego would ask, ‘Why don’t I realize it?’ ‘To me everything seems very separate and distinct, and I’m over here, sitting here, completely confused, or terrified, or’ - who knows. That’s OK because that’s the one too. The ego doesn’t like that, does it? ‘That doesn’t do ME any good.’
And of course it wasn’t meant to do the ego any good. Such a teaching isn’t meant to make separation feel better. You can’t make separation feel better, it’s not possible. All you can do is drug it, right? That’s what we do, right? We drug it with everything we can get our hands on. We drug separation - everything - you figure it out. We’re living in a drug. It’s like we’re all living in one immense prozac pill. Except it doesn’t tend to be working very well, you know? (laughs) Everywhere you go is like the promise that won’t be kept, right? This will be happiness, this will make you feel better, this will, ta-da ta-da ta-da, you know.
I had an interview, when was it, yesterday? No the day before yesterday. Some magazine interview. I don’t know why I keep doing them. Every time I do one I always wonder, ‘Why did I do that?’ I’ve already said everything that I’ve had to say. Well, why am I doing this if I’ve said everything that I had to say. I don’t have an answer for that either. I imagine you’ve said everything that you had to say by the time you were ten years old. Anyway (laughs) But we sort of keep bumbling on anyway.

It was a phone interview which was really nice because I get to sit around in my socks and stuff. (laughs) ‘What do you think,’ said this wonderful person interviewing me, ‘what do you think about soul mates?’ Then I tend to surprise people because I said, ‘you know, I don’t.’ ‘What’s that,’ I asked, eager to find out. ‘What is it, I don’t know, I thought you might know.’ ‘I have no idea what a soul mate is, such an idea never occurred to me.’ I mean I hear the phrase all over the place, but - Seems like another drug to me. It’s like the last bastion, right? ‘No other relationship has worked, but I’ll hold out for the final fantasy. It will be called the soul mate. It’s where I’ll stuff all my fantasies and wait for it to come.’

It’s like enlightenment, you know. ‘I’ll put all my fantasies of a better life into my concept of enlightenment, then I’ll wait for it to happen. And when it doesn’t, I’ll be really disappointed.’ (laughs)
What if your soul mate, if you actually found your soul mate, and she or he were like, wore curlers all day long, smoked four packs of cigarettes, worked at shipping/receiving at Kmart. Would you be interested? I don’t see why that couldn’t be someone’s soul mate, if there is such a thing. Or an enlightened being for that matter. Same person, would you be interested? (laughs)
‘What I’ll be when I’m enlightened.’ What if you’re going to end up with curlers in your hair, four packs a day, shipping and receiving at Kmart. How interested are you?"
~ Adyashanti
Leaping Beyond All Fear - October 21, 2006 - Oakland, CA

luni, 1 iunie 2015

Robert Adams - Natura ta este iubirea (Your nature is love)

Oamenii încă mai cred că dacă devin iluminați, iluminați doar pentru ei înșiși, ei vor trebui să nu mai lucreze sau să nu iasă în lume. Ei vor dori doar să fie cu ei înșiși și nu le va păsa de nimic. Dimpotrivă, amintiți-vă că nu sunteți corpul vostru. Corpul tău va continua și va face ceea ce îi e hărăzit să facă aici, dar nu are nimic de-a face cu tine.

Și asta e greu de înțeles pentru unii oameni. Eu nu sunt corpul meu. Corpul tău este corpul lumii, și atâta timp cât te identifici cu corpul tău va trebui să te identifici cu lumea, pentru că universul este trupul lui Dumnezeu. Ești microcosmosul într-un macrocosmos. Asta trebuie să dispară sau vei juca diverse jocuri în lume, în univers. Ai putea dobândi puteri oculte, ai putea face tot felul de lucruri cu chakrele, dar ești încă acționând din minte. Toate aceste lucruri au de-a face cu mintea. Nu te juca aceste jocuri. Du-te dincolo de asta. Nu căuta nimic. Prin faptul că nu cauți vei găsi. Căutând vei pierde. Totul este planificat, totul este predestinat, și totul este de partea ta. Nu este absolut nimic împotriva ta.

Dacă ai ști cu adevărat ce se petrece te-ai bucura. Dacă într-adevăr, real ai ști ce se întâmplă ai plânge de bucurie. Universul te iubește. Ceea ce numești Dumnezeu te iubește. Brahman te iubește, pentru că tu ești acela, sinele tău. Prin urmare, natura ta este iubirea. Când spun că toate acestea te iubesc, eu inversez procesul pentru a te face să înțelegi că natura ta este iubirea. Este iubirea ta cea care a manifestat universul. Este iubirea ta cea care iubește. Altfel de unde ar putea veni ea? Deci, pentru a-i face pe oameni să înțeleagă că natura lor este iubirea le spun că universul îi iubește, Dumnezeu îi iubește.

Dar dacă te gândești la asta, de unde ar veni iubirea? Există o putere în afară de tine însuți care generează această iubire? Desigur că nu. Tu ești singura putere. Tu ești singura iubire. Nu există un altul în afară de tine. Cu toate acestea, tu nu ești ceea ce pari a fi. Încetează identificarea cu condițiile lumești. De fiecare dată când apare ceva spune-ți pur și simplu: "Eu sunt", iar ''eu sunt''-ul va începe procesul pentru tine. Eu Sunt este ca un comutator. Ori de câte ori ești prins în lume apasă pur și simplu pe buton spunând "Eu sunt", și dintr-o dată vei vedea că începi să-ți pierzi identitatea (identificarea cu ansamblul corp-minte) și te contopești cu propria conștiință.

Când spun că te contopești cu conștiința ta nu vreau să spun că există conștiință și separat ești și tu. Ce vreau să spun este că te trezești cu adevărat ca Sinele tău. Te trezești la adevărata ta natură. Nu există o conștiință ascunsă undeva și pe care tu trebuie să te duci și s-o găsești. Conștiința ești tu. Pur și simplu oprește gândirea. Liniștește-ți mintea și vei începe să strălucești. Nu face planuri. Uită de scopuri. Uită de dorințe. Pur și simplu lucrează la a-ți liniști mintea. Și, când curgi firesc, vei vedea că lucrurile merg mai bine pentru tine. Viața devine mai luminoasă, mai armonioasă, mai iubitoare. Se întâmplă de la sine. Tu doar pur și simplu trebuie să-ți încetinești gândurile.

Traducerea: Summairu

Citește și:
Robert Adams - Diferența dintre un căutător, un discipol și un devot (partea 1)
Robert Adams - Amintește-ți motivul pentru care ai venit aici 
Robert Adams - Ce-ai făcut cu viața ta?
Robert Adams - Despre devoțiune
Robert Adams - Smerenia; Nirvikalpa și Sahaja SamadhiPeople still believe that they if become enlightened, only enlightened to themselves, they will have to stop working or stop going out. They will just want to be by themselves and they will care about nothing. On the contrary, remember that you are not your body. Your body will carry on and do whatever it came here to do, but it has nothing to do with you.

And that's hard to comprehend for some people. I am not my body. Your body is the body of the world, and as long as you identify with your body you have to identify with the world, because the universe is the body of God. You are the microcosm in a macrocosm. That's got to go or you'll be playing games in the world, in the universe. You may acquire occult powers, you may do all sorts of things with the chakras, but you're still working out of the mind. All these things have to do with the mind. Do not play these games. Go beyond that. Do not seek anything. By not seeking you'll find. By seeking you’ll lose. Everything is planned, everything is preordained, and everything is on your side. There is absolutely nothing against you.

If you really knew what was going on you would rejoice. If you really, really knew what was happening you would cry for joy. The universe loves you. What you call God loves you. Brahman loves you, for you are that, your self. Therefore your nature is love. When I say these things love you, I am reversing the process to make you understand that your nature is love. It is your love that raised the universe. It is your love that loves. Otherwise where would it come from? So to make people understand that their nature is love I tell them the universe loves them, God loves them.
But if you think about it, where would the love come from? Is there a power outside of yourself that generates this love? Of course not. You are the only power. You are the only love. There is no one besides you. Yet you are not what you appear to be. Stop identifying with worldly conditions. Every time something comes up simply say to yourself, "I am," and the I am will begin the process for you. The I am is like a switch. Whenever you get caught up in the world you merely turn on the switch by saying, "I am," and all of a sudden you’ll find that you begin losing your identity and you merge into your own consciousness.

When I say that you merge into your consciousness I do not mean that there is consciousness and there is you. What I mean is you really awaken to yourself. You awaken to your true nature. There is not a consciousness hiding somewhere and you have to go and find it. Consciousness is you. Simply stop thinking. Quiet your mind and you will begin to shine. Do not plan for things. Forget about goals. Forget about desires. Simply work on quieting your mind. And as you unfold you will find that things are getting better for you. Life appears brighter, more harmonious, more loving. It happens by itself. You merely have to slow down your thoughts.