sâmbătă, 12 septembrie 2015

Video: Mooji - Un Video Foarte Important Despre Iluminare (A Most Important Video On Enlightenment)

Acest Satsang de-văzut-neapărat a fost transmis în direct din Portugalia pe 7 Decembrie 2014. A fost re-încărcat pe youtube pentru toți cei care caută libertatea.De ce, în general, angajatorii nu dau mai mult de 4 săptămâni la rând concediu? Poate e pentru că după o pauză bună probabil că n-o să vrei să te întorci la muncă... [râsete]

Dacă nu păstrezi relația cu identitatea personală, cu ego-ul, pentru ceva vr
eme, de asemeni nu vei vrea să te întorci la el. Vei uita de el și vei fi liber de el.

Adeseori nu realizăm că e nevoie de memorie, practică și efort ca să continui să fii un ego, pe când nu e nevoie de vreun efort să fii adevăratul tău Sine.

Egoul necesită costuri ridicate. Salariile lui sunt mici însă taxele sunt până la cer.

Adevăratul Sine e natural, armonios și mulțumit fără efort.

Adevărata înțelepciune este să-ți folosești viața ca să descoperi și să fii Aceasta.


Divinul trăiește în tine. 
Dacă Dumnezeu e infinit, atunci cu siguranță Dumnezeu trebuie să fie și în tine.
Dumnezeu nu poate fi infinit peste tot exceptându-te pe tine.
~ Mooji

marți, 8 septembrie 2015

Abhinavagupta - Cincisprezece (15) versuri ale Înțelepciunii - Fifteen (15) verses of Wisdom


Cincisprezece (15) versuri ale Înțelepciunii

1. Strălucirea luminii Ființei Unice nu dispare în lumina exterioară sau în întuneric, deoarece toată lumina și întunericul se află în lumina supremă a Conștiinței Divine.


2. Această Ființă este numită Domnul Șiva. El este natura și existența tuturor ființelor. Lumea obiectivă exterioară este extinderea Energiei Sale si este umplută cu strălucirea slavei lui Dumnezeu-Conștiință.


3. Șiva și Șakti nu sunt conștienți de faptul că sunt separați. Aceștia sunt interconectați la fel cum focul este una cu căldura.


4. El este Dumnezeu Bhairava. El creează, protejează, distruge, ascunde, și își dezvăluie natura Sa prin ciclul acestei lumi. Tot acest univers este creat de Dumnezeu în propria Sa natură, la fel cum se găsește reflectarea lumii într-o oglindă.


5. Starea colectivă a universului este Energia Sa supremă (Șakti), pe care El a creat-o în scopul de a-și recunoaște propria Sa natură. Aceasta (Șakti), care este întruchiparea stării colective a universului, iubește să aibă starea de Dumnezeu-Conștiință. Ea este în starea de ignoranță, rămânând perfect completă și deplină în fiecare obiect.


6. Supremul Domn Șiva, care este omniprezent și căruia îi place jocul și limitarea, împreună cu Energia propriei Sale naturi aduce simultan diferitele forme ale creației și distrugerii.


7. Această acțiune supremă nu poate fi realizată de vreo altă putere în acest univers în afară de Domnul Șiva, care este complet independent, perfect glorios și inteligent.


8. Starea limitată de conștiință este fără putere și viață și nu se poate expansiona simultan pentru a deveni diferitele forme ale universului. Posesorul de independență este absolut diferit de acea stare nesimțitoare a conștiinței. Nu poți, prin urmare, să-L recunoști doar într-un singur fel. În momentul în care L-ai recunoscut într-un fel Îl vei recunoaște, de asemenea, în celălalt fel.


9. Acest Domn Șiva, care este complet independent (svatantra), are diversitatea creației și distrugerii existente în propria Sa natură. Și, în același timp, această diversitate se găsește existând în propriul fel ca tărâmul ignoranței.


10. În această lume vei găsi varietăți de creație și distrugere, dintre care unele sunt create în ciclul superior, unele sunt create de mai jos, și unele sunt chiar create lateral (paralel). Atașate la aceste lumi
sunt create fragmente mai mici de lumi. Durerea, plăcerea și puterea intelectuală sunt create în funcție de starea ființei. Aceasta este lumea.

11. Dacă nu înțelegi că nu există de fapt interval de timp, această neînțelegere este, de asemenea, libertatea proprie (svatantrya) a Domnului Șiva. Această neînțelegere va rezulta în existența lumească (samsara). Iar cei care sunt ignoranți sunt îngroziți de existența lumească.


12. & 13. Atunci când, datorită grației Domnului Șiva revărsate asupra ta, sau ca urmare a învățăturilor sau puterii vibrante ale Maestrului, sau prin înțelegerea scripturilor despre Supremul Șiva, atingi cunoașterea adevărată a realității, aceasta este starea existentă a Domnului Șiva, și aceasta este eliberarea finală. Această deplinătate este atinsă de suflete elevate și este numită eliberare în
această viață (jivanmukti).

14. Aceste două cicluri, înlănțuire și eliberare, sunt jocul Domnului Șiva și nimic altceva. Ele nu sunt separate de Domnul Șiva, deoarece stările diferențiate nu au apărut deloc. În realitate, nu s-a întâmplat nimic Domnului Șiva.


15. În acest fel, Domnul, Bhairava, esența tuturor ființelor, a ținut în felul Său în propria Sa natură, cele trei mari energii: energia voinței (iccha-șakti), energia acțiunii (kriya-șakti) și energia cunoașterii (jnana-șakti). Aceste trei energii sunt la fel ca acel trident care este lotusul cu trei părți. Și așezat pe acest lotus este Domnul Bhairava, care este natura întregului univers al celor 118 lumi.


16. Eu, Abhinavagupta, am scris și revelat aceste versete pentru unii dintre dragii mei discipoli care au foarte puțină înțelegere intelectuală. Pentru acești discipoli care îmi sunt profund devotați, am compus aceste cincisprezece versete doar pentru a-i înălța instantaneu.


Traducerea: Summairu

Fifteen (15) verses of Wisdom
1. The brilliance of the One Being's light does not vanish in external light or in darkness because all light and darkness resides in the supreme light of God Consciousness.
2. This Being is called Lord Siva. He is the nature and existence of all beings. The external objective world is the expansion of His Energy and it is filled with the glamour of the glory of God Consciousness.
3. Siva and Sakti are not aware that they are separate. They are interconnected just as fire is one with heat.
4. He is the God Bhairava. He creates, protects, destroys, conceals, and reveals His nature through the cycle of this world. This whole universe is created by God in His own nature, just as one finds the reflection of the world in a mirror.
5. The collective state of the universe is His supreme Energy (Sakti), which He created in order to recognize His own nature. This (Sakti), who is the embodiment of the collective state of the universe, loves possessing the state of God Consciousness. She is in the state of ignorance, remaining perfectly complete and full in each and every object.
6. The supreme Lord Siva, who is all-pervasive and fond of playing and falling, together with the Energy of His own nature simultaneously brings about the varieties of creation and destruction.
7. This supreme action cannot be accomplished by any other power in this universe except Lord 'Siva, who is completely independent, perfectly glorious and intelligent.
8. The limited state of consciousness is insentient and cannot simultaneously expand itself to become the various forms of the universe. The possessor of independence is absolutely different from that insentient state of consciousness. You cannot, therefore, recognize Him in only one way. The moment you recognize Him in one way you will also recognize Him in the other way.
9. This Lord Siva, who is completely independent (svatantra), has the diversity of creation and destruction existing in His own nature. And, at the same time, this diversity is found existing in its own way as the field of ignorance.
10. In this world you will find varieties of creation and destruction, some of which are created in the upper cycle, some of which are created below, and some of which are even created sideways. Attached to these worlds smaller portions of worlds are created. Pain, pleasure, and intellectual power are created according to the status of being. This is the world.
11. If you do not understand that there is actually no span of time, this misunderstanding is also the independence (svatantrya) of Lord Siva. This misunderstanding results in worldly existence (samsara). And those who are ignorant are terrified by worldly existence.
12. & 13. When, because the grace of Lord Siva is showered upon you, or due to the teachings or vibrating force of your Master, or through understanding the scriptures concerned with Supreme Siva, you attain the real knowledge of reality, that is the existent state of Lord Siva, and that is final liberation. This fullness is achieved by elevated souls and is called liberation in this life (jivanmukti).
14. These two cycles, bondage and liberation, are the play of Lord Siva and nothing else. They are not separate from Lord Siva because differentiated states have not risen at all. In reality, nothing has happened to Lord Siva.
15. In this way the Lord, Bhairava, the essence of all being, has held in His own way in His own nature, the three great energies: the energy of will (iccha-sakti), the energy of action (kriya-sakti), and the energy of knowledge (jnana-sakti). These three energies are just like that trident which is the three-fold lotus. And seated on this lotus is Lord Bhairava, who is the nature of the whole universe of 118 worlds.
16. I, Abhinavagupta, have written and revealed these verses for some of my dear disciples who have very little intellectual understanding. For those disciples, who are deeply devoted to me, I have composed these fifteen verses just to elevate them instantaneously.

joi, 3 septembrie 2015

Învățăturile lui Sri Ramana Maharshi -- The Teachings of Sri Ramana Maharshi, Edited by David Godman (fragment)

Sinele - Atma
Învățăturile lui Sri Ramana Maharshi

Editate de David Godman

(fragment)
...
Întrebare: Ce e această pură conștiință și cum poate cineva să o obțină și să o cultive?
Sri Ramana Maharshi: Tu ești conștiința pură. Conștiința pură este un alt nume pentru tine. Deoarece ești deja această conștiință, nu e nevoie să o obții sau cultivi. Tot ce trebuie să faci este să renunți la a da atenție la alte lucruri, care aparțin non-sinelui. Dacă cineva renunță să mai dea atenție acestora atunci doar pura conștiință rămâne, și aceasta este Sinele.
Întrebare: Dacă Sinele este conștient de el însuși, de ce nu sunt conștient de el chiar acum?
Sri Ramana Maharshi: Nu există dualitate. Cunoașterea ta actuală este datorată egoului și e doar relativă. Cunoașterea relativă presupune un subiect cunoscător și un obiect de cunoscut, în timp ce conștiința de Sine este absolută și nu presupune vreun obiect de cunoscut.

Amintirea este de asemenea relativă, necesitând un obiect de amintit și un subiect care să își amintească. Când nu există dualitate, cine să își amintească pe cine?

Sinele este mereu prezent. Fiecare vrea să cunoască sinele. Ce fel de ajutor îi trebuie cuiva ca să se cunoască pe el însuși? Oamenii vor să vadă Sinele ca pe ceva nou. Dar el e etern și rămâne la fel tot timpul. Ei vor să îl vadă ca o explozie de lumină etc. Cum ar putea să fie astfel? Nu e lumină, nici întuneric. Este doar ca ceea ce este. Nu poate fi definit. Cea mai bună definiție este ''Eu Sunt Ceea Ce Sunt''. 

Srutis (scripturile) vorbesc despre acest Sine ca având mărimea degetului mare, a vârfului de fir de păr, ca o scânteie electrică, imens, mai subtil decât cel mai subtil, etc. Aceste descrieri nu au niciun fundament de fapt. El doar este, dar diferit de real și nereal; este cunoaștere dar difertă de cunoaștere și ignoranță. Cum ar putea el fi definit vreodată? El doar este.
Întrebare: Când cineva își realizează Sinele, ce va vedea el?
Sri Ramana Maharshi: Nu există a vedea. A vedea este doar a fi. Realizarea Sinelui, așa cum o numim, nu e obținerea de ceva nou sau atingerea vreunui scop care este îndepărtat, ci doar pur și simplu să fii ceea ce mereu ești și ceea ce dintotdeauna ai fost. Tot ce e necesar este să renunți la a considera ce e fals ca fiind adevărat. Toți considerăm real ceea ce nu e real. Trebuie doar să renunțăm la asta din partea noastră. Apoi vom realiza Sinele ca Sine, cu alte cuvinte, ''Fiind Sinele''. La un anumit stadiu vei râde de tine pentru încercarea de a descoperi Sinele care nu este evident. Deci, ce am putea răspunde acestei întrebări?
Acest stadiu transcende văzătorul și văzutul. Nu există acolo un văzător care să vadă nimic. Văzătorul care acum vede toate astea încetează să existe și doar Sinele singur rămâne.
Întrebare: Cum să știm asta prin experiență directă?
Sri Ramana Maharshi: Dacă vorbim de cunoașterea Sinelui, atunci trebuie să fie doi, un sine care cunoaște, un alt  sine care să fie cunoscut, și un proces al cunoașterii. Ceea ce numim realizarea Sinelui este pur și simplu să fii tu însuți, neștiind nimic, nedevenind nimic. Când cineva a realizat asta, acela este doar ceea ce este și ceea ce dintotdeauna a fost. Nu se poate descrie această stare. Poți doar să fii aceea. Desigur, la modul relativ vorbim de realizarea Sinelui, pentru că nu avem alt termen mai bun. 
Cum să ''real-izezi'' sau să-l faci real pe acela care doar el este real?
... 

Traducerea: Summairu
Source: http://www.hinduism.co.za/self-.htm

Self - Atma
The Teachings of Sri Ramana Maharshi

Edited by David Godman

(fragment)
...
Question: What is this awareness and how can one obtain and cultivate it? Sri Ramana Maharshi: You are awareness. Awareness is another name for you. Since you are awareness there is no need to attain or cultivate it. All that you have to do is to give up being aware of other things, that is of the not-self. If one gives up being aware of them then pure awareness alone remains, and that is the Self. Question: If the Self is itself aware, why am I not aware of it even now? Sri Ramana Maharshi: There is no duality. Your present knowledge is due to the ego and is only relative. Relative knowledge requires a subject and an object, whereas the awareness of the Self is absolute and requires no object.

Remembrance also is similarly relative, requiring an object to be remembered and a subject to remember. When there is no duality, who is to remember whom?

The Self is ever present. Each one wants to know the Self. What kind of help does one require to know oneself? People want to see the Self as something new. But it is eternal and remains the same all along. They desire to see it as a blazing light etc. How can it be so? It is not light, not darkness. It is only as it is. It cannot be defined. The best definition is 'I am that I am'. The Srutis (scriptures) speak of the Self as being the size of one's thumb, the tip of the hair, an electric spark, vast, subtler than the subtlest, etc. These descriptions have no foundation in fact. It is only being, but different from the real and the unreal; it is knowledge, but different from knowledge and ignorance. How can it be defined at all? It is simply being.
Question: When a man realises the Self, what will he see? Sri Ramana Maharshi: There is no seeing. Seeing is only being. The state of Self-realisation, as we call it, is not attaining something new or reaching some goal which is far away, but simply being that which you always are and which you always have been. All that is needed is that you give up your realisation of the not-true as true. All of us are regarding as real that which is not real. We have only to give up this practice on our part. Then we shall realise the Self as the Self, in other words, 'Be the Self.' At one stage you will laugh at yourself for trying to discover the Self which is not self-evident. So, what can we say to this question?

That stage transcends the seer and the seen. There is no seer there to see anything. The seer who is seeing all this now ceases to exist and the Self alone remains.
Question: How to know this by direct experience? Sri Ramana Maharshi: If we talk of knowing the Self, there must be two selves, one a knowing self, another the self which is known, and the process of knowing. The state we call realisation is simply being oneself, not knowing anything or becoming anything. If one has realised, one is that which alone is and which alone has always been. One cannot describe that state. One can only be that. Of course, we loosely talk of Self-realisation, for want of a better term. How to 'real-ise' or make the real that which alone is real?
... 

Source: http://www.hinduism.co.za/self-.htm

miercuri, 2 septembrie 2015

Osho - Nimeni nu poate distruge ego-ul (Nobody can destroy the ego)

Nimeni nu poate distruge ego-ul, deoarece chiar efortul de a-l distruge va crea un nou ego. Se poate doar înțelege  ego-ul, și prin înțelegere el dispare. 
El nu poate fi distrus, pur și simplu dispare. 
El nu poate fi distrus, deoarece, în primul rând, nu este o entitate, este ca o umbră. 
Nu te poți lupta cu umbra: nu poți avea o sabie și să ucizi umbra, nu poți arde umbra.
Focul va fi neputincios, sabia va fi lipsită de sens. 
Umbra nu poate fi ucisă în acest fel și, dacă lupți cu umbra cu o sabie vei ajunge în cele din urmă la concluzia că umbra este foarte puternică, mai puternică decât sabia. 
Dacă încerci să distrugi umbra prin foc vei înțelege în mod natural că focul este neputincios, umbra este atât de puternică și nu poate fi arsă, dar realitatea este că umbra nu există, de aceea nu poate fi arsă și nu poate fi tăiată de o sabie.

Trebuie pur și simplu înțeles: ego-ul nu este o entitate, nu este ceva ce se poate distruge. 

Tu nu-l poți sfărâma de podea. 
Nu este nimic, doar o umbră, deci va trebui să-l vezi, asta e tot.
Deci, nu fi în grabă - doar continuă să privești. 
Atunci când apare, doar privește unde este, ce este, și privește foarte foarte atent, cu răbdare.
Cu cât mai conștient vei deveni de el, cu atât mai mult începi să-l recunoști totodată cu subtilitățile sale - pentru că este foarte subtil. 
El vine pe ocolite, vine foarte indirect. Niciodată nu te confruntă direct în față, vine pe ușa din spate. 
Așa că doar fii atent, fii tot mai vigilent. 
Cu cât mai mult observi, cu atât mai puțin el va fi: într-o zi, când observarea a devenit perfectă, el nu este acolo. 
Și vei râde atunci, și vei spune "Nu a fost niciodată acolo, doar că nu eram atent!" 
Pentru mine ego-ul este absența vigilenței - la fel cum întunericul este absența luminii: 
tu aduci lumina și întunericul dispare. 
Nu te lupta cu întunericul căci în acest fel el niciodată nu va dispărea. 
Doar adu lumina, arde o lumânare, și asta va face tot! 
Deci, fii tot mai vigilent de acesta - un singur lucru, mm?

Capitolul 5. Sannyas-ul Este Aventură Pură 

Departe Dincolo De Stele

Nobody can destroy the ego because the very effort to destroy it will create a new ego.
One can only understand the ego, and through understanding it disappears.
It cannot be destroyed, it simply
disappears.

It cannot be destroyed because in the first place it is not an entity, it is like a shadow.
You cannot fight with the shadow: you cannot have a sword and kill the shadow, you cannot burn the shadow.
The fire will be impotent, the sword will be meaningless.
The shadow cannot be killed that way and if you fight the shadow with a sword you will finally come to the conclusion that the shadow is very
strong, more strong than the sword.

If you try to destroy the shadow by fire you will naturally conclude that the fire is impotent, the shadow is so strong it cannot be burned, but the reality is that the shadow is not, that’s why it cannot be burned and cannot be cut by a sword.
One has simply to understand: the ego is not an entity, it is not something that you can destroy.
You cannot shatter it on the floor.
It is nothing, just a shadow,
so you have to look into it, that’s all.

So don’t be in any hurry – just go on looking.
When it arises, just watch where it is, what it is, and watch very very carefully, patiently.
The more alert you become about it, the more you start recognising it and its subtleties – because it is very subtle.
It comes in a very round-about way, it comes very indirectly.
It never confronts you from the front, it comes from the back door.
So just watch it, become more and more watchful.
The more you watch, the less it will be: one day when watchfulness has become perfect, it is not there.
And you will laugh then, you will say ’It was never there, I was just not alert!’
To me the ego is absence of alertness – just as darkness is absence of light: you bring light and darkness disappears.
Don’t fight with darkness otherwise it will never disappear.
Just bring light, burn a candle, and that will do!
So become more and more alert about it – one thing, mm?
CHAPTER 5. SANNYAS IS PURE ADVENTURE
Far Beyond the Stars

Video: Mooji - Ultima Suflare ~ Nu O Să Mori (Last Breath ~ You're Not Going to Die)