duminică, 31 mai 2015

Robert Adams - Câteva îndrumări (Some pointings)

 Nu e ceea ce spui. Nu e ceea ce proclami. Este ceea ce este profund, profund, adânc în inima ta ceea ce determină ce se întâmplă cu tine. 
 Nu este cititul cărților, nu e învățarea, nu e a merge la cursuri. 
Este să stai așezat singur, devenind liniștit, mergând tot mai adânc și mai adânc în tine. Transcenzând mintea și corpul până ceva se întâmplă.
 ~ Robert Adams

Cum te abandonezi?
În fiecare zi ar trebui să stai jumătate de oră dimineața și jumătate de oră seara cu tine însuți.
Nu medita mai mult de jumătate de oră.

Stai cu tine însuți și observă-ți gândurile.
Nu reacționa la ele.
Orice vine în mintea ta, niciodată nu reacționa, doar privește, zâmbește și așa te abandonezi.
Următorului gând care îți apare, nu-i da atenție.
Nu te sperie, nu te face fericit, nu te face trist, doar observă-l și el va trece, tu abandonezi acel gând.
Continuă, continuă.
Continuând, mintea ta devine tot mai calmă, tot mai liniștită și tăcută până când mintea se dizolvă de la sine în inimă și tu vei fi liber. 

~ Robert Adams, transcript 238 - Încetează lupta -12 Aprilie 1993


Trebuie să-ți amintești întotdeauna acest lucru, că indiferent prin ce ai trece, indiferent de ceea ce pare să fi venit peste tine și îl consideri negativ, este o binecuvântare deghizată. Sună ciudat, dar adevărat. E o binecuvântare deghizată, chiar dacă crezi sau nu. Dacă te descurci în mod corect, și treci prin ea fără a reacționa la ea, se va transforma în ceva atât de frumos de nu-ți poți imagina. Pot să te asigur de acest lucru. Dar, dacă reacționezi, ai putea câștiga, poți să îți impui punctul de vedere. Care va dura doar o scurtă perioadă de timp. Atunci va trebui să treci prin acea stare din nou și din nou, poate cu alte persoane, și nu vei ști de ce suferi atât de mult.

Prin urmare, alegerea este a ta. Pe cine să urmezi astăzi, Dumnezeu sau Mamona. Dumnezeu este, desigur, conștiința. Mamona este lumea. Asta e singura libertate ce o ai, de a face o alegere pe cine vei urma. Dacă te orientezi spre interior în tine și realizezi cine ești vei fi în siguranță. Dacă te plângi cu lumea vei continua să plângi. Asta nu se va termina vreodată.

Deci, începe dimineața, și încearcă să-ți amintești în timpul zilei, "Eu nu sunt corpul, eu nu sunt experiența mea, sunt conștiința ce se exprimă ca pura conștiință trează. Sunt fericire." Și, de îndată ce situația te lovește cu ceva care nu-ți place, te întrebi, "Cui apare asta? Mie? Cine este eul? Eu sunt. De unde a venit eul? Ce este eul? Cine sunt eu ?" Și tu rămâi în Eu, urmărește-l până la sursă. Sursa lui desigur este declarația pe care tocmai ai făcut-o înainte de asta. "Eu sunt conștiința, exprimându-se ca și conștiință impersonală pură, care rezultă în extaz." Aceasta este sursa. În această sursă nu există Eu personal. În această sursă nu se întâmplă nimic. În această sursă totul este bine și totul este în desfășurare așa cum ar trebui. Această sursă ești tu, iar tu ești universul. 

~ Robert Adams

Noi nu trebuie să facem nimic să ni se întâmple,
nu există nicio iluminare pe care o căutăm -
ca și cum ar fi dispărut și încercăm s-o aducem înapoi la noi -

noi pur și simplu dorim să ne trezim la ceea ce am fost înainte de a ne fi născut.
Înainte ca trupul să existe, să zicem așa, ce am fost noi?
Unde am fost?
Noi întotdeauna am fost și vom fi întotdeauna.
Corpul nu are absolut nimic de-a face cu asta.
Corpul este pur și simplu o suprapunere peste conștiință.
Suntem conștiință.
Suntem o imagine ca un corp, dar conștiința este starea noastră reală.
Și când uităm de corp, conștiința preia totul de la sine.
Nu este nimic ce trebuie să faci.
Nu este nimic ce trebuie să faci să se întâmple.
Nu există nici rugăciuni ce trebuie să le faci.
Nu există nici o mantre ce trebuie să le zici.
Trebuie doar să fii nemișcat și tăcut și totul se întâmplă de la sine. 

~ Robert Adams -T.219 - Devino Ce Ai Fost Întotdeauna -
24 ianuarie 1993
 Ne întrebăm în interior "Pentru cine a venit aceasta? Cui i-a apărut această iluzie?" Asta este ceea ce trebuie să faci cu fiecare problemă, cu fiecare durere de burtă, cu toată nefericirea și cu tot ceea ce vezi în această lume. Cu alte cuvinte, cine vede astea? Cine trăiește acest lucru? Desigur, răspunsul este: "Eu sunt." Eu sunt. Cine este acest eu? Cine este eul care trăiește această iluzie? De unde a venit eul? Cine i-a dat naștere? Care este sursa?

Cuvântul sursă este important. Eul are o sursă. El nu a venit de nicăieri. În realitate nu există. Eul este un gând. Pe măsură ce-l urmărești, îl vei urmări înapoi până în centrul inimii în partea dreapta a pieptului. Acela este lăcașul Sinelui. Se pare că eul apare din lăcașul Sinelui. Acesta este modul în care acesta apare. Încearcă să-l prinzi.

Vei începe să realizezi că în somnul profund nu există niciun eu. Ce s-a întâmplat cu eul, atunci când ești în somnul adânc? Nu este nimeni care să spună: "Eu sunt adormit." Unde s-a dus? Cu toate acestea, atunci când te trezești spui "eu am dormit." De unde a venit euI?

Dacă îl urmărești când te trezești dimineața, vei observa eul ieșind din piept, și cum se duce la creier. Apoi se identifică cu corpul și mintea. Atunci lumea vine în existență. Apoi spui "Eu văd lumea. Eu sunt trupul meu. Eu sunt mintea mea." Când te duci să dormi noaptea, chiar înainte de a adormi, vei observa că eul devine tot mai slab și mai slab. El își pierde puterea sa, deoarece se reîntoarce în centrul inimii de unde a venit. Atunci tu dormi.

Dar ce s-ar întâmpla dacă nu ai adormi și eul s-ar întoarce în inimă, oricum? Ce s-ar întâmpla atunci? Tu ai fi conștiință pură. Tu ai fi ca tabla pe care imaginile sunt desenate cu creta și apoi șterse. Tabla nu se schimbă niciodată. Imaginile se schimbă. Dacă ai permite gândului-eu să se scufunde în piept, în centrul spiritual, te-ai trezi la realitate. Ai fi eliberat. Ai fi trezit. Aceasta este trezirea reală.

~ Robert Adams
It's not what you say.
It's not what you proclaim.
It's what's deep, deep, deep in your heart that determines
what happens to you.

It's not reading books, it's not studying, it's not going to classes.
It's sitting by yourself,
becoming quiet, going deeper and deeper within yourself.
Transcending your mind and your body until something happens.

 ~ Robert Adams 

How do you surrender?
Everyday you should sit half an hour in the morning and
half an hour in the evening by yourself.
Don't meditate more than half an hour.
Sit by yourself and watch your thoughts.
Don't react to thoughts.
Whatever comes to your mind never react,
just watch, smile and you are surrendering.

As your thoughts come, as thoughts come to you,
you no longer pay any attention to it,
it does not bother you, that is surrendering.
The next thought comes to you,
you never pay attention to it.
It doesn't frighten you,
it doesn't make you happy,
it doesn't make you sad,
just watch it and it will go away,
you surrender that thought.
You keep it up , keep it up.
As you keep it up, your mind become calmer and calmer,
quieter and quieter until the mind dissolves itself in the heart
and you will be free.
~Robert Adams - T. 238 - Stop Fighting - April 12, 1993

You must always remember this, that no matter what you're going through, no matter what appears to have come upon you that you consider negative, it's a blessing in disguise. Sounds strange but true. It's a blessing in disguise, believe it or not. If you handle it in the right way, and you work through it by not reacting to it, it will turn into something so beautiful you can't imagine. I can assure you of this. But if you react you may win, you may get your point across. That will only last a short while. Then you’ll have to go through the condition again and again, perhaps with other people, and you'll never know why you suffer so much.
The choice therefore is yours. Whom shall I follow this day, God or mammon. God of course is consciousness. Mammon is the world. That's the only freedom you've got, to make a choice whom you will follow. If you turn within yourself and realize your identity you'll be safe. If you weep with the world you will continue to weep. It will never end.
So you begin in the morning, and you try to remember during the day, "I am not the body, I am not my experience, I am consciousness expressing as pure awareness. I am bliss." And as soon as a situation befalls you that you don’t like, you ask yourself, "To whom does this come? To me? Who's me? I am. Where did the I come from? What is the I? Who am I?" And you abide in the I, following it to its source. It's source of course is the statement that you just made to yourself, prior to that. "I am consciousness, expressing as pure awareness, resulting in bliss." That is the source. In that source there is no personal I. In that source there’s nothing happening. In that source all is well and everything is unfolding as it should. That source is you, and you are the universe.
~ Robert Adams

We don't have to make anything happen to us,
there is no enlightenment we're looking for —
as if it were gone and we're trying to bring it back to us —
we simply wish to awaken to what we were before we were born.
Before the body came into being so-to-speak what were we?
Where were we?
We always were and will always be.
The body has absolutely nothing to do with it.
The body is simply a superimposition on consciousness.
We are consciousness.
We are an image as a body but consciousness is our real state.
And when we forget about the body, consciousness takes over by itself.
There is nothing you have to do.
There is nothing you have to make happen.
There is no prayers you have to do.
There is no mantras you have to do.
You just have to be still and everything happens by itself.

~Robert Adams -T.219 - Become What You’ve Always Been -
24th January,1993

We inquiry within, "To whom has this come? To whom has this illusion come?" That is what you must do with every problem, with every tummy-ache, with every unhappiness and with everything you see in this world. In other words, who sees this? Who is experiencing this? Of course the answer is, "I am." I am. Who is this I? Who is the I that experiences this illusion? Where did the I come from? Who gave it birth? What is its source?
The word source is important. The I has a source. It didn't come from nowhere. In reality it does not exist. The I is a thought. As you trace it back, you will trace it back to the heart center on the right side of the chest. That is the abode of the Self. It appears as if the I arises from the abode of the Self. That is how it appears. Try to catch it.
You will begin to realize that in deep sleep there is no I. What happened to the I when you are in deep sleep? There is no one to say, "l am asleep." Where did it go? Yet when you awaken you say, "I slept. " Where did the I come from?
If you watch it when you wake in the morning, you will notice the I comes out of your chest, and goes to your brain. Then it identifies with the body and the mind. Then the world comes into existence. You then say, "I see the world. I am my body. I am my mind." When you go to sleep at night, just before you fall asleep, you will notice that the I becomes weaker and weaker. It loses it's power because it is returning to the heart center from whence it came. Then you sleep.
But what would happen if you didn't fall asleep and the I returned anyway? What would happen then? You would be pure consciousness. You would be like the chalk board on which images are drawn and erased. The chalk board never changes. The images change. If you allowed the I-thought to sink into the chest, into the spiritual center, you would awaken to reality. You would be liberated. You would be awake. That is the real awakening.
~ Robert Adams

Robert Adams - Nu ești corpul. Nu ești lumea. Nu ești situațiile (You're not the body. You're not the world. You're not the situations)

Corpul tău este, de asemenea parte din vis.
Pentru că atunci când dormi și tu visezi nu ești conștient de corpul tău,
ești conștient doar de vis.
Și așa și trupul tău este, de asemenea, o parte din vis.
Totul e parte din întregul vis.
Aceasta este o veste minunată. E ceva ce trebuie mereu să-ți amintești.
Întotdeauna să fii conștient de acest lucru.
Doar fiind conștient de acest lucru face ca ceva să se întâmple cu tine.
Devino conștient de acest adevăr.
Acum știi ce vreau să spun când spun "Nu ești corpul. Nu ești lumea. Nu ești situațiile."
Acestea sunt toate parte din acest vis.
Trezește-te la Sinele tău. Devino liber.

Încetează să analizezi lucrurile, să le dai de cap.
Nu mai judeca.
Nu te plimba împrejur ca o victimă învinuind.
Nu mai juca un rol. Atunci când începi să privești la aceste lucruri
vei vedea cum toate se desprind și cad și atunci adevarata ta natură va fi dezvăluită.
Atunci vei înțelege ce este Brahman.
Brahman este acel aspect în care totul este lăsat să cadă deoparte,
inclusiv corpul tău. Nu vreau să spun la modul fizic, vreau să spun mental.
Pentru alții vei apărea în continuare a fi într-un corp, dar vei ști cu siguranță,
sincer, cu adevărat, dincolo de vreo umbră de îndoială că nu există un corp.
Nu a existat niciodată un corp și dacă nu există un corp nu există nici o lume.
Vezi că totul începe cu un corp.

Nu încerca să elimini ceva din această lume, sau să schimbi lucrurile în această lume, deoarece este corpul care face acest lucru, nu poți vedea asta?
Este corpul tău, care încearcă să facă modificările.
Este corpul tău care crede că ceva este greșit, că ceva trebuie schimbat.
Dar atunci când îți dai seama că corpul este un vis ca și lumea,
ca și universul, ca orice altceva, atunci nu este nimeni rămas care să schimbe nimic.
Tu doar observă, privește, lasă să plece, și totul se dizolvă în Sinele care tu ești.
Totul se dizolvă în tine, tu ești Acela și nu există nici un altul.

~ Robert Adams -T.219 - Devino Ce Ai Fost Întotdeauna -
24 ianuarie 1993

Your body is also part of the dream.
For when you sleep and you're dreaming you are not aware of your body,
you're only aware of the dream.
And so it is that your body is also part of the dream.
It's all part of the whole dream.
This is wonderful news. It's something you always have to remember.
Always be aware of this.
Just being aware of this causes something to happen to you.
Become aware of this truth.
Now you know what I mean when I say,
"You're not the body. You're not the world. You're not the situations."
They are all part of this dream.
Awaken to your Self. Become free.

Stop trying to analyze things, to figure things out.
Do not be judgmental. Do not walk around with a chip on your shoulder.
Stop playing a role. When you start looking into these things
you will find out they all drop away and
then your true nature will be revealed.
Then you will understand what Brahman is.
Brahman is that aspect where everything is dropped away,
including your body. I don't mean physically, I mean mentally.
To others you will still appear to be in a body, but you will know definitely,
sincerely, truly, beyond a shadow of a doubt that there is no body.
There never was a body and if there is no body there is no world.
See it all starts with a body.
Do not try to eradicate anything in this world, or change things
in this world because it's the body that is doing this, can't you see this?
It is your body that is trying to make the changes.
It is your body that believes something is wrong,
that something has to be changed.
But when you realize the body is a dream like the world is,
like the universe is, like everything else is,
then there is nobody left to change anything.
You just observe it you watch it you let it go and
it dissolves into the Self which you are.
Everything dissolves into you, you are the one and there is no other.
~Robert Adams -T.219 - Become What You’ve Always Been -
24th January,1993

miercuri, 27 mai 2015

Mooji - Nu mai vorbi despre persoană (Don’t talk about the person anymore)

'' Mooji, nu am mai avut astfel de dificultăți cu ego-ul meu ca în ultimele două zile.
Simt că te țin la o distanță, și multă aroganță a apărut. ''


Mooji: "Este a șasea zi acum. Retragerea se încheie mâine.
Și te-am îndrumat iar și iar și iar către același lucru.
Nu vreau să trec prin persoana ta din nou.
Timp suficient i-a fost acordat acesteia.
Nu mai vorbi despre persoană.
Persoana este aparent în căutare de Libertate
dar Libertatea este de persoană, nu pentru persoană.
Trebuie să fii liber de persoană deoarece nicio persoană nu a fost vreodată liberă.
E timpul să iei cuvintele mele în Inimă.
Nu am venit aici pentru a lucra în termenii tăi.
Termenii tăi, conceptele tale, nu au lucrat.
Acum vorbești de aroganță, dar eu nu recunosc aroganța ta.
Nu te mai recunosc, nu ca o persoană.
Nu vreau să ascult de la persoană.
Vreau să aud de la cel care vede persoana, dar nu este persoana.
Când ai de gând să fii în această poziție?

E marți acum. Autobuzul pleacă mâine după-amiază.
Apoi spui "Îmi pare rău, am încercat, Mooji".
Dar cine ești tu?
Am dovedit că acesta la care te referi ca tine însuți nu este adevărat.
Am dovedit că "tu", personal, nu poți niciodată să fii adevărat.
Te naști o minciună ca o persoană
Ești adevărat doar ca Inima / Prezența.
Trebuie să ajungi la Inima / Prezența ta deoarece aceasta este vocea
pe care această lume are nevoie să o audă și pe care tânjește să o vadă.
Pentru o lungă perioadă de timp ai făcut tranzacții ca un ego, dar aici noi nu folosim această monedă.
Moneda de aici este Prezența.
Acestea sunt opțiunile care sunt disponibile pentru tine:
să continui ca o persoană sau să recunoști Prezența ca Sinele tău real.
Când totul este ars, egoul nu se va ridica din cenușa acestui foc alb.
Nu trebuie să supraviețuiești unei întâlniri cu guru-ul.
Nu trebuie să supraviețuiești ca ego acestui retreat (acestei retrageri).
Simt că ai de făcut o alegere în privința asta.

Zmar, 26 mai 2015

https://mooji.org/
Traducerea: Summairu

Citește și:
INTERVIU CU MOOJI: TREZEȘTE-TE LA ADEVĂRUL CARE EȘTI
Introspecția ghidată de Sri Mooji (Sri Mooji’s Guidance on Self-Inquiry)
Mooji - Fii Mierea (fragment din cartea "Suflarea Absolutului")
Mooji - Nu îți evita Sinele (Don't avoid your Self)''Mooji, I have never had such difficulties with my ego than these last two days.
I feel I am holding you at a distance, and a lot of arrogance has come up.''

Mooji: 'It is the sixth day now. The retreat ends tomorrow.
And I have been pointing you over and over and over to the same thing.
I don’t want to go through your person again.
Enough time has been given to that.
Don’t talk about the person anymore.
The person is apparently searching for Freedom
but Freedom is from the person, not for the person.
You need to be free of the person for no person has ever been free.
It's about time you take my words to Heart.
I have not come here to work on your terms.
Your terms, your concepts, have not worked.
Now you speak of arrogance but I don’t acknowledge your arrogance.
I don’t acknowledge you anymore,
not as a person.
I don't want to hear from the person.
I want to hear from the one who sees the person but is not the person.
When are you going to be in this position?

It's Tuesday now. The bus is leaving tomorrow afternoon.
Then you say ‘ I am sorry, I have tried, Mooji’.
But who are you?
I have proven to you that this one you refer to as yourself is not true.
I have proven 'you', personally, can never be true.
You are born a lie as a person
You are only true as the Heart/Presence.
You must come to your Heart/Presence because this is the voice
this world needs to hear from and longs to see.
For a long time you have been trading as an ego but here we don’t use this currency.
The currency here is Presence
These are the options that are available to you:
to continue as a person or to recognise the Presence as your real Self.
When everything is burnt, ego will not rise from the ashes of this white fire.
You must not survive a meeting with the guru.
You should not survive this retreat as ego.
I feel you have a choice in this.


Zmar, 26th of May 2015
https://mooji.org/

Mooji - Așteptându-l pe Dumnezeu (Waiting for God)

Tu îl aștepți pe Dumnezeu pentru că ești în așteptare pentru "altul".
Dar el nu apare.
Dacă nu ești în căutarea lui Dumnezeu ca "altul", atunci ce vezi?
Încetează să-l pui pe Dumnezeu în poziția de "altul".
Și acum unde este Dumnezeu?
Mintea nu poate respira aici.
Ea trebuie să meargă spre "altul", pentru că sentimentul de un altul susține mintea.
Mintea nu-l poate vedea pe Dumnezeu și să trăiască ca minte, de aceea, mintea face o caricatură din El.
El nu este el. El nu este ea.
El nu este "tu" ca tine.
Dacă tu te consideri că ești persoana, atunci și tu ești "altul".
Nu atinge "altul" și nu există nicio problemă.
Nu atinge "altul" și nu există timp.
Nu există nici separare, nici uniune în Adevăr.
De ce ar trebui să existe uniune când separarea nu s-a întâmplat?
Nu știu cine aude cuvintele mele.
Am așteptat să le spun.
Poate în seara asta Dumnezeu vrea să audă.
Poate că Dumnezeu a fost mulțumit de jocul de-a "eu" și "altul" pentru un timp, dar în seara asta, el spune:
"M-am săturat de acest joc. Nu există "altul" acum."
Încearcă și dă-ți seama de restul.

~ Mooji
din cartea Focul Alb

https://mooji.org/
Traducerea: Summairu

Citește și:
INTERVIU CU MOOJI: TREZEȘTE-TE LA ADEVĂRUL CARE EȘTI
Introspecția ghidată de Sri Mooji (Sri Mooji’s Guidance on Self-Inquiry)
Mooji - Fii Mierea (fragment din cartea "Suflarea Absolutului")
Mooji - Nu îți evita Sinele (Don't avoid your Self)

Mooji - Nu mai vorbi despre persoană (Don’t talk about the person anymore)


https://leokamarius.blogspot.in/2015/05/mooji-asteptandu-l-pe-dumnezeu-waiting.html

You are waiting for God
because you are waiting for ‘other’.
But he is never showing up.
If you are not looking for God as ‘other’,
then what do you see?
Stop putting God in the ‘other’ place.
And now where is God?
Mind cannot breathe here.
It needs to go to ‘other’,
for the sense of other sustains mind.
Mind cannot see God and live as mind,
therefore mind makes a caricature of him.
Him is not him. Him is not her.
Him is not ‘you’ as you.
If you take yourself to be a person, you also are ‘other’.
Don´t touch ‘other’ and there is no problem.
Don´t touch ‘other’ and there is no time.
There is neither separation nor union in the Truth.
Why should there be union
When separation never happened?
I don´t know who hears my words.
I have been waiting to say them.
Maybe tonight God wants to hear.
Maybe God has been satisfied with the play
of ‘I’ and ‘other’ for a while but tonight he says,
“I have had enough of that game.
There are no ‘others’ now.”
You try and figure out the rest.

~ Mooji
White Fire

luni, 25 mai 2015

Video: Mooji - Meditație ghidată: Hai să fim clari! (Guided meditation: Let's be obvious!)

"Nu încerca să oprești mintea.
Încercarea de a opri mintea este ca încercarea de a opri vântul tu fiind îmbrăcat ca un zmeu.
Nu te lupta cu mintea.

Pentru că cel care se luptă cu mintea, de asemenea, are mintea în el însuși.
Pur și simplu rămâi prezent ca Pură Conștiință.
Tu ești spațiul în care fluturarea aripilor minții este văzută.
Acum ai putea spune "Dar eu nu pot ține atenția în Pura Conștiință", dar chiar încercarea de a ține atenția în Pura Conștiință sau orice încercare de a ajunge la Pura Conștiință este și ea observată în interiorul Purei Conștiințe.
Acum, poate fi așa de simplu? 

Mă întreb cine înțelege asta!"

"Nu este atât de multă nevoie de cunoștințe,
ci mai degrabă de inspirația să fie simțită din nou suflarea spiritului,
curgerea Grației, puterea Duhului Sfânt,

prezența Dumnezeului cel viu.
Nu e vorba de concepte și instrucțiuni despre "cum se face" , ci de a fi stimulat din nou în viața reală.
În Satsang, dacă ești deschis, va fi ca o resuscitare gură-la-gură din partea spiritului, ceea ce poate intra direct numai prin Inimă.
Deoarece totul este deja acolo, nimic nu trebuie să fie invocat.
Realul are nevoie doar să fie dezvăluit.
Nu te baza doar pe cap;
invită Grația în inima ta."
Don't try and stop the mind.
Trying to stop the mind is like trying to stop the wind dressed as a kite.
Don't fight with mind.
Because the one fighting mind has also mind inside himself.
Simply remain present as Awareness.
You are the space in which the flapping about of the mind is seen.
Now you may say ' But I cannot hold the attention in the Awareness' but even the attempt to hold attention in Awareness or trying anything at all to reach the Awareness is itself seen inside the Awareness.
Now, can it be this simple?

I wonder who gets this!

It is not so much knowledge that we need,
but rather inspiration to feel again the breath of the spirit,
the flow of Grace, the power of the Holy Spirit,
the presence of the living God.
It is not merely concepts and more 'how to do' instructions, but to be stimulated again into real life.
In Satsang, if you are open, it will be like a mouth-to-mouth resuscitation from the spirit, that which alone can enter directly through the Heart.
Because everything is already there, nothing has to be conjured up.
The Real only needs to be revealed.
Don't rely on your head alone;
invite Grace into your heart.

 
  

sâmbătă, 23 mai 2015

Video: Mooji - Cel Mai Mare Miracol - The Greatest Miracle

 "Mulți au ajuns la acea stare de absență a egoului.
Stabilizează-te în asta."


Când ajungi atât de departe încât să descoperi că toate aparențele sunt ireale, obstacolul final este identitatea căutătorului.
Căutătorul spune: "Vreau doar să fiu liber, vreau doar fiu cine sunt. Asta e tot ce vreau acum, nimic altceva." El spune
: "Te rog să elimini ultimul obstacol", neștiind că este chiar el însuși.
Dar toată asta a fost pentru noi doar vorbit-în-vis, mers-în-vis, trăit-în-vis.
Acum, prin
intermediul Grației și a ghidării maestrului trebuie să devii liber de această identitate condiționată ca un căutător prin recunoașterea faptului că și ea este de asemenea observabilă, și, prin urmare, ea aparține lumii fenomenale.
Căutătorul rămâne nemulțumit și spune: "Niciodată nu răspunzi la întrebările mele". Întrebării și celui ce întreabă i s-a răspuns, dar poate "căutătorul" să accepte o replică sau un răspuns care-i arată irealitatea lui?
El spune
: Wow, dar fără mine, cum pot fi găsit?
Iar eu spun: Fără "tine
" cum poți să fii pierdut?

Când acest lucru este înțeles, ai găsit cheia universală către Trezire. 

~ Mooji

 "Many people have come to that state of the absence of ego.
Stabilize in that."

Having come so far as to discover all appearances to be unreal, the final obstacle is the identity of the seeker.
The seeker says: 'I just want to be free, I just want to be who I am. That is all I want now, nothing else.' He says, 'Please remove the last obstacle,' not knowing it is he himself.
But all of this has only been our dream-talking, dream-walking, dream-living.
Now, through the Master's guidance and Grace one must twist oneself loose from this conditioned identity as a seeker by recognising that it too is observable, and is therefore, phenomenal.
The seeker remains dissatisfied and says: 'You never answer my questions.' The question and the questioner have been answered but can the 'seeker' accept an answer or response that reveals its unreality?
He says, 'Wow, but without me, how can I be found?'
And I say: Without 'you' how can you be lost?

When this is grasped, one has found the Master key to Awakening.

~ Mooji