luni, 12 septembrie 2016

Nisargadatta Maharaj - Îndrumări de practicat (Pointings to practice)

Maharaj vorbind către Mahindra
Voi explica o tehnică simplă, care se numește Dhyana Yoga (realizarea prin meditație).
Stai în aer liber în fiecare zi, dimineața - în orice moment convenabil, indiferent de orice legi și regularități - într-o simplă asana (poziție sau postură), timp de 30-60 minute. Ține-ți ochii pe jumătate deschiși și (fii conștient de) vârful nasului. Acest lucru este numai pentru a retrage mintea de la organele de simț externe. Apoi, încearcă să fii conștient de Văzător. Nu trebuie să te gândești la organele de simț. Trebuie doar să nu faci nimic - niciun gând. Fii conștient doar de cel care este așezat în Dhyana (meditație).  

Trebuie să te concentrezi doar pe el. Fii Conștient de Acela, care este dincolo de corp, fără corp (videha). Practică aceasta încet, încet în fiecare zi și toate problemele tale vor fi rezolvate. Să ai sentimentul de Caitanya Brahman (Realitatea Divină ca Pură Conștiință). Fii conștient de Purnam (plenitudine, întregime). Dacă ochii se închid în timpul ăsta, lasă-i în pace. Vei fi conștient de spațiu. Toate formele de care ești conștient în interior sunt modificări sau forme ale Celui care este așezat. Numește-l Krishna, Shiva, sau orice alt Nume divin. Este totul Darshan-ul (vederea) celui care este așezat. Continuă să stai în această sadhana (practică spirituală). Din interior, Acela (Conștiința Absolută - Realitatea) va trimite mesajul său, îndrumarea și înțelegerea sa spontană. Amintește-ți: "Eu nu sunt corpul". Fii conștient de Văzător. "Eu sunt dincolo de corp."

Către Jean Marc:

Poți continua, de asemenea, aceeași sadhana (practică) dată lui Mahindra, dacă dorești. Simte că ești Caitanya Brahman (Pura Conștiință-Realitatea), care este doar singurul studiu ce trebuie să-l faci. 

Jean Marc: "Este kapalbhat (un exercițiu de respirație yoghină), o practică bună?" 

Maharaj: Nu te juca cu respirația fără un adevărat Maestru. Este foarte periculos... Încearcă să fii conștient de Văzător. 
Simte mental că ești dincolo de corp. Vei obține multă pace în asta. Mărește această practică în fiecare zi cu un minut. Ca un copac care crește și dă roade, înțelepciunea și înțelegerea se vor ivi și vor înflori și parfumul se va răspândi tot mai mult... Îți poți face îndatoririle așa cum te cheamă și precum este necesar.   
"Toate experiențele vin și pleacă. Eu singur nici nu vin, nici nu plec."

Dacă această condiție este îndeplinită, este înțelepciunea adevărată, orice altceva este ignoranță. Ca aspirant, fă-ți întotdeauna toate îndatoririle lumești pe care le simți și lasă-le pe cele rele. Folosește mereu bunul simț înnăscut sau simțământul de discernământ intuitiv. Atunci tu vei realiza, dincolo de condiții și de experiență, în cele din urmă, că tu ești dincolo de ambele, și ignoranță și cunoaștere.  
Ia asta în mână (adică în inimă), ceea ce cauți în tot acest timp. Ia asta! Ia asta! Încetează căutarea altundeva și fii tăcut. Fii nemișcat. Ai ascultat acest lucru, acum stai jos (în exterior și în interior). Nu gândi și nu-ți face griji, doar Fii-conștient. Conștient Fii ceea ce ești. Și Fii Asta pe deplin.

Nisargadatta Maharaj, în conversații cu Jean Marc si Mahindra Thakur, prietenul și traducătorul lui Marc.

Traducerea: Summairu (2016)

Citește și:
Alte articole cu Nisargadatta Maharaj
[Maharaj speaking to Mahindra:]
I will explain to you a simple technique, which is called Dhyana Yoga [realization via meditation]:
Sit in the open air every day in the morning—at any convenient time, irrespective of any laws and regularities—on a simple asana [seat or posture], for 30-60 minutes. Keep your eyes half open and [be aware of] your nose-tip. This is only to withdraw your mind from external sense-organs. Then try to be aware of the Seer. You have not to think about sense-organs. You have only to do nothing—no thoughts. Be only aware of the one who is sitting in Dhyana [meditation].

You have to focus on him only. Aware the One, who is beyond body, without body [videha]. 
Practise this slowly, slowly every day and all your problems will be solved. Have the feeling of Caitanya Brahman [Divine Reality as Pure Consciousness]. 
Be aware of Purnam [wholeness, fullness]. If your eyes close during this, let it be. You will aware space. All forms of which you are aware within are modifications or shapes of the One who is sitting. Call him Krishna, Shiva, or any other divine Name. It is all darsan [sight] of the one who is sitting. Continue sitting in this sadhana [spiritual practice]. From within, That [Absolute Awareness-Reality] will give its message, guidance, and spontaneous insight. 
Remember: “I am not the body.” Be aware of the Seer. “I am beyond the body.”

[To Jean Marc:]
You can also continue the same sadhana [practice] given to Mahindra, if you like. Feel that you are Caitanya Brahman [Pure Consciousness-Reality], that is the only one study you have to do.

[Jean Marc: “Is kapalbhat (a yogic breathing exercise) a good practice?”]

[Maharaj:]
Do not play with breathing without a real Master. It is very dangerous... Try to aware the Seer. Feel mentally that you are beyond the body. You will get much peace in this. Increase this practice every day by one minute. As a tree grows and gives fruits, wisdom and insight will dawn and flourish and fragrance will spread more and more... You can do your duties as they are called for and as it is necessary.
“All experiences come and go. I alone neither come nor go.”

If this condition is realised it is the true wisdom, all else is ignorance. As an aspirant, do always all your worldly duties as you feel right and leave the bad. Use always common sense or sense of intuitive discrimination. Then you will realise, above conditions and experience, ultimately, that you are beyond both ignorance and knowledge.
Take this in your hand [i.e., to heart], what you are searching for all this time. Take this! Take this! Stop searching anywhere and be quiet. Be still. You have listened to this, now sit down [outwardly and inwardly].
Do not think and do not worry, but Be—awarely. Awarely Be what you are. And Be that completely.

Nisargadatta Maharaj, in conversations with Jean Marc and Mahindra Thakur, Marc's friend and translator.

Nisargadatta Maharaj - Conversații despre practica spirituală (Conversations on spiritual practice)

Ajungând la Bombay, un prieten ne-a dus la apartamentul lui Maharaj. [...] El avea acum peste 80 de ani, și locuia cu fiul lui într-un apartament cu trei camere. A creat de asemeni o mică mansardă în sufragerie unde își petrecea majoritatea timpului. Acolo l-am întâlnit.

"Intră, intră. Vii de la Arunachala, nu-i așa? Scrisoarea ta a ajuns ieri. Te bucuri de pace lângă Ramana?" m-a întrebat jovial Maharaj, arătându-mi să mă așez lângă el.
Imediat am simțit o pace intensă lângă el, semn sigur că era un mare spirit.
"Știi ce vreau să zic prin pace? Când pui o gogoașă în ulei încins, o mulțime de bule vor ieși la suprafață până când toată umezeala din gogoașă dispare. Face și mult zgomot, așa-i? La final, totul este liniștit și gogoașa e gata. Acea condiție liniștită a minții care a apărut printr-o viață dedicată meditației este numită pace. Meditația este ca uleiul încins. Va face ca tot ce este în minte să iasă. Abia atunci pacea va fi atinsă."

O explicație foarte vie și precisă a vieții spirituale, dacă am auzit vreodată una!

"Maharaj, ți-am scris despre practicile spirituale pe care le-am făcut până acum. Te rog să îmi spui ce mai rămâne de făcut?", i-am cerut eu.

"Copile, ai făcut mai mult decât suficient. Ar fi de ajuns dacă doar continui să repeți Numele Divin până când ajungi la capăt. Devoțiunea față de Guru-ul tău este calea pentru tine; ar trebui să devină perfectă și neîntreruptă de gânduri. Orice ar veni către tine acceptă ca pe voia Lui plină de grație pentru binele tău.
De abia poți sta drept, nu-i așa?
[Neal avea de mult timp dureri intense de spate.]
Nu contează asta. Trupurile unora devin astfel bolnave atunci când ei fac cu sinceritate meditația și alte practici spirituale. Depinde de constituția fizică a fiecăruia. Chiar și atunci, nu ar trebui să renunți la practicile tale ci să stărui perseverent până când atingi țelul sau până când trupul moare", a zis el.

...

Întorcându-se spre Ananda, el a întrebat: 
"Ce fel de practică spirituală faci?"

"Continui doar să mă gândesc că eu sunt Ființa Supremă", a răspuns ea, pe un ton oarecum mândru. 

"E chiar așa? Ai auzit vreodată de Mira Bai? A fost una dintre cele mai mari femei sfinte care s-a născut vreodată în India (în Rajasthan, aproximativ în secolul al 16-lea). Din copilărie chiar, ea a simțit că Domnul Krishna era totul în toate, și-și petrecea cea mai mare parte a zilelor și nopților în adorarea Lui, și cântând cântece despre El. În cele din urmă ea a avut o viziune mistică cu El și mintea ei s-a contopit în El. Ea a cântat de atunci încolo cântece despre slava și fericirea realizării Divinului. La sfârșitul vieții ei, a intrat într-un templu al lui Krishna și a dispărut în sanctum sanctorum. Ar trebui să mergi pe aceeași cale ca și ea dacă vrei să atingi țelul", a zis Maharaj zâmbind. 

Ananda a devenit palidă. Maharaj i-a pulverizat muntele de "Non-dualitate" dintr-o lovitură!  
Ea nu mai putea vorbi. 

"Eu poate vorbesc despre Non-dualitate unora dintre oamenii care vin aici. Asta nu e pentru tine și nu trebuie acorzi nicio atenție la ceea ce eu spun altora.
Cartea cu conversațiile mele (Eu Sunt Acela) nu ar trebui să fie luată ca ultimul cuvânt în învățăturile mele. Am dat câteva răspunsuri la întrebările anumitor indivizi. Acele răspunsuri au fost destinate acelor oameni și nu pentru toți. Instrucțiunea poate fi doar pe bază individuală. Același medicament nu poate fi prescris pentru toți. 

În zilele noastre oamenii sunt plini de îngâmfare intelectuală. Ei nu au nicio credință în vechile practici tradiționale care conduc la Cunoașterea-de-Sine. Ei vor totul servit pe un platou.   

Calea Cunoașterii (Jnana) are un înțeles (pare logică) pentru ei și din cauza aceasta ei ar putea dori să o practice.  
Aceștia vor descoperi atunci că este nevoie de o concentrare mai mare decât pot ei focaliza și, devenind încet-încet umili, ei vor începe în cele din urmă practici mai ușoare cum ar fi repetarea unei mantra sau venerarea unei forme (divine). Încet-încet credința într-o Putere mai mare decât ei înșiși li se va ivi și un gust pentru devoțiune va încolți în inima lor. Abia apoi va fi posibil pentru ei să atingă puritatea minții și concentrarea. Vanitosul trebuie să meargă pe un drum ocolit. Prin urmare, spun că devoțiunea este destul de bună pentru tine", a încheiat Maharaj. 

Nisargadatta Maharaj, într-o conversație cu un aspirant spiritual de multă vreme Neal Rosner în 1979
Traducerea: Summairu (2016)

Citește și:
Alte articole cu Nisargadatta MaharajReaching Bombay, a friend took us to Maharaj's apartment. [...] He was now in his 80's and lived with his son in a three-room flat. He had also created a small loft in the living room where he would spend most of his time. It was there that we met him.

"Come in, come in. You are coming from Arunachala, are you not? Your letter came yesterday. Are you enjoying peace near Ramana?" Maharaj jovially asked me, motioning for me to sit near him.

Immediately I felt an intense peace near him, a sure sign that he was a great soul.

"Do you know what I mean by peace? When you put a doughnut in boiling oil a lot of bubbles will come out until all of the moisture in the doughnut is gone. It makes a lot of noise also, doesn't it? Finally, all is silent and the doughnut is ready. That silent condition of mind which has come about through a life of meditation is called peace. Meditation is like the boiling oil. It will make everything which is in the mind come out. Then only peace will be achieved."

A very vivid and precise explanation of spiritual life if I had ever heard one!

"Maharaj, I have written to you about the spiritual practices that I have done until now. Kindly tell me what more remains to be done," I requested him.

"Child, you have done more than enough. It would be quite sufficient if you just go on repeating the Divine Name until the end is reached. Devotion to your Guru is the path for you; it should become perfect and unbroken by thoughts. Whatever may come to you accept it as His gracious will for your good. You are hardly able to sit up, aren't you?
[Neal had been long enduring intense pain in his back.]
It does not matter. Some people's bodies become sick like this when they sincerely do meditation and other spiritual practices. It depends on the physical constitution of each.
Even then, you should not give up your practices but persist until you reach the goal or until the body dies," he said.
...

Turning to Ananda, he asked, "What kind of spiritual practice are you doing?"

"I just go on thinking that I am the Supreme Being," she replied, in a somewhat proud tone.

"Is that so? Did you ever hear of Mira Bai? She was one of the greatest lady saints who was ever born
in India [in Rajasthan, circa 16th century]. From her childhood itself she felt that Lord Sri Krishna was her all in all and would spend most of her days and nights in worshipping Him and singing songs about Him. Finally she had a mystic vision of Him and her mind merged into Him. She thenceforth sang songs about the glory and bliss of the God-realized state. At the end of her life she entered into a
Krishna temple and disappeared in the sanctum sanctorum. You should walk in the same path as
her if you want to achieve the goal," Maharaj said smilingly.

Ananda turned pale. Maharaj had pulverised her mountain of "Nonduality" in one stroke!
She could not speak.

"I may talk Non-duality to some of the people who come here. That is not for you and you should not
pay any attention to what I am telling others. The book of my conversations [I Am That] should not
be taken as the last word on my teachings. I had given some answers to questions of certain individuals. Those answers were intended for those people and not for all. Instruction can be on an individual basis only. The same medicine cannot be prescribed for all.

Nowadays people are full of intellectual conceit.
They have no faith in the ancient traditional practices leading up to Self-Knowledge. They want
everything served to them on a platter. The path of Knowledge makes sense to them and because of
that they may want to practice it. They will then find that it requires more concentration than they can
muster and, slowly becoming humble, they will finally take up easier practices like repetition of a
mantra or worship of a (divine) form. Slowly the belief in a Power greater than themselves will dawn on them and a taste for devotion will sprout in their heart.
Then only will it be possible for them to attain purity of mind and concentration.
The conceited have to go a very round-about way.
Therefore I say that devotion is good enough for you," Maharaj concluded.

Nisargadatta Maharaj, in conversation with longtime spiritual aspirant Neal Rosner in 1979

vineri, 9 septembrie 2016

Robert Adams - Niciodată să nu mai fii speriat de nimic (Never be frightened again by anything)

În fiecare poziție în care te afli, în fiecare situație în care te afli, cu oricine ai fi, pozițiile pe care le ai sau nu le ai, oriunde ai putea fi în această lume, este locul tău potrivit în acest moment. Binecuvântează asta. Iubește asta. 
Știu că sună dificil când te gândești la o stare oribilă, și spui: "Trebuie să o iubesc." Am să explic din nou. Motivul pentru care o iubești este pentru că Dumnezeu este tot ce există. Încearcă să-ți amintești acest lucru. Nu există nimic altceva decât Dumnezeu. De aceea, dacă urăști ceva, îl urăști pe Dumnezeu, care ești tu Însuți. Totul iese din tine. Tu ești acela. Trebuie să înveți să ai încredere și să îți iubești Sinele, Sinele tău prețios.

Atunci când devii deznădăjduit, deprimat, plin de ură, compătimindu-te, aceasta este ceea ce
înseamnă cu adevărat blasfemie, pentru că tu simți în acest fel despre Sine Însuți. Nu poți să vezi? Există doar sinele tău. Dacă crezi că ceva e oribil, vorbești despre Sinele tău. Te uiți la o situație, o privești, o observi, niciodată nu reacționezi, o lași în pace. Și apoi ți se va da puterea de care ai nevoie, să o rezolvi, să treci prin ea, fără să gândești, fără gânduri, fără nicio agitație, fără niciun zgomot. Acestea sunt lucrurile la care trebuie să lucrezi. Fii acel Sine.

Niciodată să nu mai fii speriat de nimic. Dacă aș putea face acest lucru perfect clar pentru tine. Niciodată să nu lași ca nimic în această lume să te sperie vreodată. Lasă ca lucrurile să se desfășoare așa cum le este îngăduit. Amintește-ți doar să privești și să observi, menținându-te în cel adevărat. Fericirea va veni de la sine. Când te menții în Adevăr, când nu reacționezi la
condițiile de viață, la persoane, la locuri sau lucruri, atunci când lași lucrurile în pace și oprești lupta cu viata, tu nu te dai bătut. 
În psihologia occidentală, ni se spune ca niciodată să nu renunți. Suntem învățați să continuăm lupta. Dar eu îți spun că nu este nimic de luptat, iar singurul lucru la care renunți este ego-ul tău. Psihologia occidentală nu a trecut niciodată dincolo de asta. Prin urmare, ei nu știu de viața de dincolo de asta. Psihologia occidentală funcționează pe prezumția că ești un corp și o minte, așa că în mod natural ei îți spun: "Nu renunța, luptă până la capăt. Ridică-te pentru drepturile tale."

Dar, în cele mai înalte învățături ale adevărului învățăm că nu ai drepturi. Renunți la corpul tău, la ego-ul tău, la mintea ta, iar atunci când se întâmplă acest lucru, treci dincolo de psihologie. Ceva se întâmplă, ceva de care psihiatria, psihologia nu sunt conștiente în niciun fel. Și aceasta este că te ridici la o dimensiune mai înaltă, unde există fericire, și pace, și compasiune, și iubire, bucurie, care-s în mod natural ale tale. Începi să simți aceste lucruri în loc de lucrurile pe care le-ai simțit înainte. Înainte de aceasta, atunci când te luptai cu viața, atunci când te ridicai pentru drepturile tale, când încercai să plătești cu aceeași monedă, atunci când funcționai ca un ego, niciodată nu ai fost în stare să simți fericire sau bucurie sau pace. Numai uneori, atunci când ai câștigat, când ți-ai impus punctul de vedere, atunci când ai câștigat o dispută, când ai câștigat o ceartă, când ai dat în judecată pe cineva și ai câștigat, te-ai simțit fericit pentru o vreme, dar nu a durat mult, și a trebuit să treci prin asta din nou și din nou. Dar numai până aici poate
merge lumea. Ea nu știe nimic altceva decât asta.

Ceea ce vreau să-ți spun: dă drumul la tot. Nu te agăța. Stai gol în fața lui Dumnezeu, fără nicio cârjă, fără nimic de care să te agăți. Atunci când poți face acest lucru, din acel moment vei începe să te înalți. Și vei deveni conștient de faptul că nu ești corpul, sau mintea, sau lumea, sau universul, ci ești pura conștiință lipsită de
alegeri și efort. Ești spațiul fără margini, infinit ca cerul. Ai devenit totul, și totul a devenit tu.  
Muncește la tine însuți.

~ Robert Adams

 traducerea: Summairu (2016)


Citește și: Alte articole de la Robert Adams Every position that you find yourself in, every situation that you find yourself in, with whomever you find yourself with, the positions that you have or don't have, wherever you may be in this world, is your right place at this moment. Bless this. Love it.
I know it sounds hard when you think of a horrible condition, and you say, "I must love it." Let me explain again. The reason you love it is because God is all there is. Try to remember this. There is nothing but God. Therefore, if you hate something, you're hating God, which is your Self. It's all coming out of you. You are that. You must learn to trust and love your Self, your precious Self.
When you become despondent, depressed, hateful, feeling sorry for yourself, this is what blasphemy really means, for you're feeling this way about your Self. Can't you see? There's only your self. If you think something is horrible, you're speaking about your Self. You look at a situation, you watch it, you observe it, you never react, you leave it alone. And then you'll be given the power that you need, to handle it, to go through it, without thinking, without thoughts, without any commotion, without any noise. These are the things you must work on. Be that Self.

Never be frightened again by anything. If I can make this perfectly clear to you. Never allow anything in this world to ever frighten you. Allow things to unfold as they may. Remember you just watch and observe, hold on to the truth. Happiness will come of its own accord. When you hold on to the truth, when you do not react to life's conditions, person, place or thing, when you leave things alone and you stop fighting life, you're not giving up.
In the Western psychology, we're told that you never give up. We are taught to keep on fighting. But I'm telling you there is nothing to fight, and the only thing you're giving up is your ego. Western psychology has never gone beyond this. Therefore they do not know of life beyond this. Western psychology works in the presumption that you are a body and a mind, so naturally they tell you never give up, fight to the end. Stick up for your rights.

But in the highest teachings of the truth we learn that you have no rights. You're giving up your body, your ego, your mind, and when this happens, you go beyond psychology. Something happens that psychiatry, psychology are not aware of whatsoever. And that is you rise to a higher dimension, where there is happiness, and peace, and compassion, and love, joy, that is naturally yours. You begin to feel these things instead of the things you felt before. Prior to this, when you were fighting life, when you were sticking up for your rights, when you were trying to get even, when you were working as an ego, you were never able to feel happiness or joy or peace. Only sometimes, when you won, when you got your point across, when you won an argument, when you won a fight, when you sued someone and won, you felt happy for a while, but it didn't last long, and you have to go through it again and again. But this is as far as the world goes. It doesn't know anything else but this.

What I'm saying to you, let go of everything. Do not hold on. Stand naked before God, without any crutches, without anything to hold on to. When you can do this, from this moment on you will begin to rise. And you will become aware that you are not the body, or the mind, or the world, or the universe, but you are effortless choice-less pure awareness. You are boundless space, infinite like the sky. You have become everything, and everything has become you. Work on yourself.

~ Robert Adams

miercuri, 7 septembrie 2016

Robert Adams - Înțeleptul care a fost un șarpe (The Jnani that was a snake)

A fost odată o fată tânără, care a fost adusă într-o casă pentru prostituție. Acesta a fost destinul ei la momentul respectiv. Ea nu a putut să scape de asta. Dar ea obișnuia să se roage la Ramana Maharishi: 
"O, Doamne, dacă trebuie să merg pe această cale, fii cu mine. Nu mă rog să-mi schimb viața, dacă acesta este destinul meu. Dar, mă rog ca puterea și dragostea ta să fie mereu cu mine ".

Acum, peste drum era un așa numit Jnani. Și obișnuia să stea în fața locului unde era piața spunând tuturor că ei sunt Conștiința, Realitatea Absolută, predicând, strigând.  

Acest lucru a continuat ani de zile. În cele din urmă, a venit timpul când au murit amândoi și s-au dus înaintea lui Dumnezeu. 
Dumnezeu i-a spus fetei: "Trebuie să te duci înapoi pe Pământ, și trebuie să fii un Jnani". 
Și i-a spus așa-zisului aspirant Jnani: "Trebuie să te duci înapoi pe Pământ ca un șarpe." 
Dumnezeu i-a zis: "Tu nu ai inimă. Fata asta mi-a dat inima ei. Ea s-a abandonat." 

Omul a spus: "Cum, Doamne? Am ridicat în slăvi virtuțile tale pentru toată lumea. Le-am spus tuturor că ei sunt Conștiința si că ei sunt Realitatea Absolută și mă trimiți înapoi ca un șarpe. Ce am facut?"

Și Dumnezeu a zis: "Tu nu ai inimă. Ai venit de la școala vorbăriei. Tot ce ai făcut cu viața ta a fost să vorbești, vorbești, vorbești, vorbești. Dar fata asta mi-a dat inima ei. Ea s-a predat Mie. Ea nu-și deplânge soarta. Tot ce a vrut a fost să fiu cu ea în timpul încercărilor și necazurilor ei. Și i-am dat puterea de a continua, astfel încât acum este liberă. Dar tu încă mai ai multe de învățat. Așa că trebuie să te duci înapoi ca un șarpe." 


Acest lucru ne face să ne gândim. Ce facem cu adevărat cu viața noastră? Noi am citit o mulțime de cărți, vedem o mulțime de maeștri, avem o mulțime de cunoștințe în cap, dar, cât de mulți dintre noi și-au dat inimile lui Dumnezeu?  
Cum poate fi contactat Dumnezeu: "Eu nu știu nimic. Tu ești Totul."

Și Dumnezeu nu este departe. Dumnezeu este într-adevăr Sinele. Dar, pentru a contacta acest SINE, trebuie să ai foarte multă umilință. Pentru a simți Harul lui Dumnezeu înseamnă că trebuie să te abandonezi complet, să ai smerenie.

Trebuie să ai atitudinea: "Eu nu știu nimic! TU Ești Totul". Acest tip de atitudine vă va face liberi. Și totuși, cât de mulți dintre noi avem o atitudine ca aceasta? Mulți dintre noi se gândesc să devină un Jnani, să devină Realizați-de-Sine, devenim mândri, și devii de fapt mult
mai egoist (ego-centric) decât ai fost vreodată înainte! 
În realitate nu există nicio diferență între Devotamentul Inimii/Bhakti și Jnani.

Avem o atitudine "eu sunt
mai sfânt decât tine". Acest lucru nu te va duce nicăieri. Nu există în realitate nicio diferență între un Bhakti (devot al Divinului) și un Jnani (înțelept pe calea cunoașterii de Sine). Se abandonează lui Dumnezeu și nu au nicio altă viață. Ei își dau seama că tot ceea ce ei fac, Dumnezeu o face. Prin urmare, Este Bine. Ei nu se plâng niciodată. Ei nu se gândesc la problemele lor. Ei se gândesc la ceilalți, și la problemele acestora, mai degrabă decât la ale lor proprii. Și ceilalți își dau seama că eul este responsabil pentru toate problemele lor, și pentru existența lor.  
Deci, ei urmăresc Eu-l înapoi la Sursa sa, în Inimă, și devin liberi. La această etapă există o contopire a ambelor, Bhakti și Jnana.

Deci, un Bhakta este un Jnani, iar un Jnani este un Bhakta. 

Prin urmare, dacă vedeți un maestru care crede că e mai bun decât oricine altcineva, și pare egoist (egocentrat), să fii atent. Cei mai mulți Jnani (înțelepți care și-au realizat Sinele) niciodată nu-și iau un rol de îndrumare a altora deloc, și au foarte puțin de zis, la urma urmei ce este de vorbit?

Cuvintele Au Valoare - Deschide-ți Inima astfel încât Grația să poată intra. Să fii și atât e suficient. Nu să fii acest lucru, nici să fii aia, ci doar să fii. Fiind la "satsang". Și dacă aș vorbi despre înghețată sau jeleu de
fasole nu ar face nicio diferență. Cuvintele însele au valoare, deoarece sunetul (vibrația) cuvintelor este Harul pe care-l simți. Însă, înțelesul cuvintelor este interpretat doar în mintea ta. Din acest motiv, orice spun eu este luat în mod diferit de fiecare dintre voi. Pentru că aceasta se filtrează prin mintea ta. Și Conștiința și Ființarea ta se amestecă cu cuvintele, iar cuvintele apar în concordanță cu modul tău de viață.

Dar, dacă asculți fără nicio minte, atunci vei prinde adevăratul sens. Cu alte cuvinte, nu pune prea multă valoare pe tot ceea ce eu spun. Dar, deschide-ți inima, astfel încât porția de Grație a acesteia (a ce spun, a ce e în spatele cuvintelor) să poată intra, și o poți astfel culege și să te înalți. 

Cum faci acest lucru? Doar devenind nemișcat, prin oprirea activității mentale. Și poți opri activitatea mentală prin orice metodă pe care o știi. Dacă îți place să faci respirație pranayama, fă asta. Dacă îți place să practici meditația Vipassana, fă asta. Vrei să observi respirația, fă asta. Dacă vrei să practici introspecția (investigația sinelui), fă acest lucru. Cu alte cuvinte, fă tot ce trebuie să faci pentru a opri mintea din gândire.

Mintea goală nu este realizarea - Vichara, introspecția, este doar pentru a stopa mintea din a gândi. Asta e tot ce este. Toate practicile yoga duc către locul în care tu nu mai gândești. Toate religiile superioare caută să îți facă gândurile tale să fie focalizate într-un punct. Iar când mintea se oprește, tu devii SINELE (Tu Însuți - Ceea Ce ești). Ești Liber. Nu există ritualuri prin care trebuie
în realitate să treci. Nu trebuie să te pedepsești, să încerci să scapi de sentimentele de vină, de samskaras (impregnările subconștiente), sau orice altceva. Identificarea cu o minte goală va face treaba pentru tine. Dar, mintea goală nu este Realizarea. Acesta este pasul de dinainte de Realizare. 
Realizarea nu este o minte goală. Realizarea nu poate fi explicată. Este suficient să spunem că Realizarea este dincolo de tot și de orice vă puteți imagina vreodată. Dar, dacă ajungi la mintea goală, atunci ești pe drumul spre Realizare. În această etapă, Guru din TINE Însuți te va trage în interior, și te vei trezi la Tine Însuți.

Numărul Unu: Umilința, Bunătatea Iubitoare

Doi: Ajută-i pe alții

Așadar, numărul Unu: Trebuie să-ți dezvolți Smerenia. Trebuie să-ți deschizi Inima către Bunătatea Iubitoare. 

Numărul doi: Trebuie să uiți de tine și de problemele tale ca și cum nu au existat niciodată și să-i ajuți pe alții. Dă din tine însuți altora, pentru că există doar un SINE Unic și EU SUNT (fiind) însuși ACELA. 
Numărul trei: Trebuie să te oprești din a mai da citate de la maeștri, și să-ți spui că "eu sunt Brahman (Absolutul)", "eu nu sunt mintea - Eu Sunt Conștiința", pentru că asta în realitate îți umflă ego-ul.

Trebuie să te oprești din a te compara cu cineva sau ceva. Cu alte cuvinte, trebuie să devii nimic (No-Thing - în engleză = Niciun-Lucru), și asta îi rănește pe unii dintre voi. Pentru că tu spui: la urma urmei, am mers la școală 50 de ani, am o profesie, eu fac asta și fac aia. Și acum îmi zici că trebuie să devin nimic. 

Ei bine, Conștiința este nimic, EA este niciun-lucru. Ceea ce numim Dumnezeu este un non-lucru (non-obiect, non-persoană, nimic de perceput sau gândit). 
Așa că, dacă "nimic" este destul de bun (de potrivit) pentru Dumnezeu, ar trebui să fie suficient de bun și pentru tine. Nu poți vedea acum că atunci când îți spui: "Ei bine, eu nu voi fi niciodată nimic, eu sunt cineva. Am studiat atâția ani, eu sunt cineva important", nu poți vedea acum că acest lucru este ceea ce te reține? Toți Înțelepții au ajuns la punctul în care au aruncat Scripturile, au aruncat cărțile, și-au aruncat corpul, și-au aruncat cunoașterea, și s-au aruncat pe sine, cu "s" mic. Atunci când scapi de toate astea, atunci devii tu Însuți.

Renunțarea este făcută în minte - Ai încredere totală. 

Poți vedea acum de ce durează atât de mult pentru unii oameni? Pentru că ei se agață de ceva. Ei spun: "Eu pot da drumul la asta, dar nu pot da drumul la ailaltă." Nu înseamnă că ajungi la punctul în care nu-ți pasă. Nu spun să renunți la slujba ta sau la familie, sau să pleci undeva. Trebuie să faci asta mental. 
Faci tot acest lucru în mintea ta. Îți folosești mintea pentru a face toate aceste lucruri. Și apoi, mintea se întoarce în interior și dispare în Inimă. Așadar, aruncă o privire la viața ta și vezi ce anume te reține. Care sunt atașamentele tale? Ce crezi tu că este important în această lume? Nu le poți avea pe amândouă. Nu poți fi mental atașat de o persoană,  un loc și un lucru, și să te trezești în același timp. Dacă vrei eliberarea, va trebui să plătești prețul. Iar prețul este renunțarea, să lași totul, abandonul.  
Având o credință perfectă că Totul este Bine.

Nu încercând să interpretezi ce
înseamnă "totul este bine". Înțelege doar că totul este la locul potrivit, exact așa cum este. Nu interpreta. Nu există greșeli. Pe măsură ce începi să zăbovești asupra acestui lucru, pe măsură ce începi să insiști asupra acestor lucruri, în mod automat vei ajunge la locul unde vei realiza că ultimul loc în care ar trebui să mergi este "eu-l". Totul a fost atașat de "eu". Dar, vedeți de cât timp este nevoie pentru a ajunge aici? Trebuie să le faci pe toate celelalte mai întâi.

Oamenii egoiști devin egoiști și mai mari 

Așa că trebuie să ai Umilință mai întâi 
Acesta este motivul pentru care este periculos pentru unii oameni să învețe doar calea "Jnana Marga" (Calea Cunoașterii de Sine) și atât. Pentru că oamenii egoiști devin egoiști și mai mari. Îți amplifică ego-ul. 
(nota traducătorului: Pe calea tradițională Vedanta, toate aceste lucruri sunt cunoscute și discipolul trece prin diverse etape sub îndrumarea directă a maestrului care știe în ce etapă este discipolul și ce anume îi trebuie acolo unde se află, aplicându-se anumite cunoștințe și metode învățate și transmise din maestru în maestru pe această linie inițiatică străveche, pentru a fi evitate anumite capcane pentru căutător, și în același timp pentru ca maturizarea conștiinței discipolului să îi permită acestuia să asimileze anumite învățături fără devieri. Una dintre aceste metode este karma yoga sau acțiunea dezinteresată făcută pentru binele și bunăstarea celorlalți și pentru ușurarea suferințelor celorlalți: bătrâni, bolnavi, sărmani, etc. - metodă întâlnită și în buddhism, creștinism, etc)

Trebuie să ai umilință mai întâi, și să treci prin toate aceste lucruri ce le-am discutat. Dacă chiar vrei să faci asta, o vei face. Tu nu vei face acest lucru prin a porni la acțiuni, ci stând în Tăcere și Abandonându-ți mintea și corpul către Sine. EU SUNT va avea grijă de el însuși. 

Vezi tu, EU SUNT este Adevărata ta Natură. Prin urmare, nu trebuie să încerci să-l aduci de undeva. Tot ce trebuie să faci este să realizezi că toate aceste lucruri care te rețin trebuie să fie abandonate. Totul trebuie să dispară, întreg sistemul de credințe. De ce lucruri te agăți?  
Gândește-te, ce este în mintea ta ce e atât de puternic? 
Frica, serviciul? Toate aceste lucruri sunt lipsite de sens, dacă vrei să te trezești. Vei avea în continuare serviciul. Vei face în continuare tot ce ai venit aici pe lume să faci. Trebuie să subliniez acest lucru, pentru că întotdeauna credem, și întrebarea pe care o primesc de la cei mai mulți dintre voi este: "Cum voi funcționa dacă am să fac ceea ce-mi spui?" Eu tot spun: "Nu te teme, vei funcționa."

Vei funcționa mult mai bine decât îți poți imagina vreodată. Este greu acum, lucrând cu ego-ul tău, să te gândești: "Cum pot funcționa fără minte?" Dar o vei face. Aici este ceva ce nu poate fi explicat în cuvinte. Când ajungi la Starea Ultimă, devii uman ca toți ceilalți. Din acest motiv, este dificil să știi ce este un Înțelept, pentru că un adevărat Înțelept nu apare altfel decât tine și mine. 

Starea Ultimă funcționează la fel ca toți ceilalți, cu excepția că există ceva în interior, există ceva care te face să înțelegi ca ești la fel ca oglinda, și corpul tău, afacerile tale, și orice altceva în Univers este o reflectare. Devii amândoi. Pare că acționezi din umanitatea ta, dar tu nu ești uman. Și aceasta este starea cea mai dificil de explicat. Căci este dincolo de cuvinte. Este dincolo de gânduri. Este dincolo de raționament.

Nu poți fi rațional pentru a deveni eliberat. Este dincolo de orice capacitate umană. Acesta este motivul pentru care nu te poți gândi la asta, și nu poți încerca să explici. Și nici măcar nu poți discuta despre asta. Tot ce poți face, este să faci tot ce trebuie să faci pentru a scăpa de toate chestiile tale (bagajul tău). Asta e tot.


Și tot restul va avea grijă de sine însuși.~ Robert Adams 

Din cartea Tăcerea Inimii (Silence of the Heart)
traducerea: Summairu (2016)

Citește și:
Alte articole de la Robert Adams 

http://leokamarius.blogspot.ro/search/label/Robert%20AdamsThere was once a young girl who was brought up in a house of prostitution. This was her destiny at the time. She could not get away from it. But she used to pray to Ramana Maharshi,

“Oh Lord, if I must go this route, be with me. I am not praying to change my life, if this is my destiny. But, am praying that your strength and your love will always be with me.”

Now, across the street was a so called Jnani. And he used to stand in front of the market place telling everybody that they are Consciousness, Absolute Reality, preaching, screaming. This went on for years. Finally, the time came when they both died and they went before God.

God told the girl, “You have to go back to the Earth,
and you have to be a Jnani.”

And told the so called aspiring Jnani,
“You have to go back to the Earth as a snake.”

God said, “You Have No Heart.
This Girl Gave Me Her Heart. She Surrendered.”

The man said, “How come, Lord? I extolled your virtues to everyone. I told all the people they were Consciousness and they were Absolute Reality, and you send me back as a snake. What did I do? “

And God said, “You have no Heart. You came from the talking school. All you did with your life was to talk, talk, talk, talk. But, this girl gave me her heart. She surrendered to Me. She did not bemoan her fate. She just wanted me to be with her during her trials and tribulations. And I gave her the strength to carry on, so now she is Free. But, you still have a lot to learn. So you have to go back as a snake.”

This makes us think. What are we really doing with our lives? We read lots of books, see lots of teachers, have a lot of head knowledge, but, how many of us have given our hearts to God? How to Contact God: “I Know Nothing. You are Everything.” And God is not far away. God is really The SELF. But, in order to contact that SELF, you have to have a lot of humility. To feel God’s Grace means you have to Surrender completely, have humility.

You have to have the attitude, “ ‘I’ know nothing! YOU are everything”. This kind of attitude will set you Free. And yet, how many of us have an attitude like this? Many of us think to become a Jnani, to become Self Realized, we become proud, and you actually become more egotistical than you ever were before!

There Really is No Difference
Between Heart Devotion/Bhakti and Jnani.

We have a ‘holier than thou’ attitude. This will never do it. There really is no difference between a Bhakti and a Jnani. One Surrenders to God, and they have no other life. They realize that whatever they do, it is God doing it. Therefore, It is Good. They never complain. They never think of their problems. They think of others, and their problems, rather than their own. And the other one realizes that the I is responsible for all of their problems, and for their existence. So, they trace the I back to it’s Source, to the Heart, and they become Free. At that stage there is a merging of both Bhakti and Jnana.

So a Bhakta is a Jnani, and a Jnani is a Bhakti.

Therefore, if you see a teacher who thinks they are better than anybody else, and they seem egotistical, be careful. Most Jnanis never take on a teaching role at all, and they have very little to say, after all what is there to talk about?

The Words Have Value - Open You Heart so the Grace may enter. Just being is enough. Not being this, not being that, just being. Being at ‘satsang’. And whether I talk about ice cream or jelly beans it makes no difference. The words themselves have value, because the sound of the words are the Grace that you fee. But, the meaning of the words are only interpreted in your mind. That is why, whatever I say is taken differently by each one of you. For it filters through your mind. And your Consciousness and your Being-ness mix with the words, and the words come out according to your way of life.

But, if you listen with no mind, then you get the true meaning. In other words, do not put too much value on everything I say.
But open your Heart so the Grace portion of it may enter, and you may pick it up and lift yourself upward.

How do you do this? Just by becoming still, by stopping the mental activity. And you may stop the mental activity by any method you know. If you like to do pranayama breathing, do that. If you like to practice vipassana meditation, do that. You wish to observe your breath, do that. If you wish to practice Self Inquiry, do that. In other words, do whatever you have to do to stop your mind from thinking.

The empty mind is not realization - Vichara, Self Inquiry, is only to keep your mind from thinking. That is all it is. All the practices of yoga lead to the place where you stop thinking. All of the higher religions are to make your thoughts one pointed. And when your mind stops, you become your SELF. You are Free. There are no rituals you have to go through really. You don’t have to chastise yourself and try to get rid of your guilt feelings, samskaras, or anything else. Identifying with an empty mind will do the job for you. But, the empty mind is not Realization. It is the step before Realization.

Realization is not an empty mind. Realization cannot be explained. Suffice it to say that Realization is beyond everything and anything you can ever imagine. But, if you achieve empty mind, then you are on the way to Realization. At that stage the Guru within your SELF will pull you inwardly, and you will awaken to your SELF.

Number One: Humility, Loving Kindness
Two: Help Others

So, number One: You have to develop Humility. You have to open your Heart to Loving- Kindness.

Number Two: You have to forget about yourself and your problems as if they never existed and help others. Give of yourself to others, because there is only One SELF and I AM as THAT.

Number Three: You have to stop quoting teachers, and telling yourself that I am Brahman, I am no mind-I am Consciousness, for that really inflates your ego.

You have to stop comparing yourself with anybody or anything. In other words, you have to become no-thing, and that hurts some of you. Because you say, after all, I have gone to school for 50 years, I’ve got a profession, I am doing this and I am doing that. And now you tell me I have to become no-thing. Well, Consciousness is nothing, IT is no-thing. What you call God is no-thing.

So if nothing is good enough for God, it should be good enough for you too. Can’t you see now that when you say to yourself, “Well, I will never be nothing, I’m somebody. I’ve studied for years, I am somebody important,” can’t you see now that this is what holds you back? Every Sage has come to the point where they have thrown away the Scriptures, thrown away the books, thrown away their body, thrown away their knowledge, and thrown away themselves with a small ‘s’. When you get rid of all that stuff, then you become your SELF.

Surrender is Mentally Done-Have Perfect Faith.

Can you see now why it takes so long for some people? Because they are holding on to something. They say, “I can let go of this, but I can never let go of that.” I don’t mean you get to the point where you don’t care. I do not mean you quit your job or leave you family, or go anywhere. You have to do all this mentally.

You do all this in your mind. You use your mind to do all these things. And then, the mind turns within and disappears into the Heart. So, take a look at your life and see what is holding you back. What are you attached to? What do you think is important in this world? You cannot have both. You cannot mentally be attached to person, place and thing, and awaken at the same time. If you want liberation, you have to pay the price. And the price is letting go, giving it all up, surrendering. Having perfect faith that All is Well.

Not trying to interpret what ‘All is Well’ means. Just realize that everything is in its right place, just the way it is. Don’t interpret it. There are no mistakes. As you begin to dwell on this, as you begin to dwell on these things, automatically you will come to the place where you will realize the last thing you need to go is the ‘I’. Everything has been attached to the I. But, you see how long it takes to get there? You have to do everything else first.

Egotistical People Become Greater Egoists
So You Have to Have Humility First

This is why it is dangerous for some people to just teach ‘Jnana Marga’ path by itself. For egotistical people become greater egotists. It builds up your ego.

You have to have humility first, and go through all these things we discussed. If you really want to do this, you will. You will not do this by taking action, but by sitting in the Silence and Surrendering your mind and your body to your SELF. I AM will take care of itself.

You see, I AM is your Real Nature. Therefore you do not have to try to bring it about. All you have got to do is to realize that this stuff that is holding you back, has to be given up. Everything has to go, your whole belief system. What are you holding on to? Think, what is in your mind that is so strong?

Fear, a job? All of these things are meaningless if you want to awaken. You will still have your job. You will still do whatever you came here to do. I have to emphasize this, because we always believe, and the question that I get from most of you is that, “How will I function if I do what you say?” 

I keep telling you, “Have no fear, you will function.”

You will function much better than you can ever imagine. It is hard right now working with your ego, to think, “How can I function without a mind?” But you will. Here is something that cannot be explained in words. When you get to the Ultimate State, you become human like everybody else. That is why it is difficult to know what a Sage is, because a true Sage appears no different than you and I.

The Ultimate State is functioning like everybody else, except there is something inside, there is something that makes you understand that you are like the mirror, and your body, your affairs, and everything else in the Universe is a reflection. You become both. It appears that you act out your human-hood, but you are not human. And this is the most difficult state to explain. For it is beyond words. It is beyond thoughts. It is beyond reasoning.

You cannot be reasonable to become liberated. It is beyond every human faculty. That is why you cannot think about it, and you cannot try to explain it. And you cannot even discuss it. All you can do, is to do whatever you have to do to get rid of all your stuff. That is all.

And everything else will take care of itself.

~ Robert Adams
From Silence of the Heart book