joi, 4 mai 2017

Mooji - Fii smerit, evită mintea arogantă (Be humble, avoid the arrogant mind)

Interlocutor: Treaba e că asta e exact ceea ce simt eu acum. Simțisem (acasă) ca și cum în sfârșit eram liberă, nu mai eram cu mintea, fără a mai vrea să devin ceva, și am venit aici și a devenit de zece ori mai rău ca înainte.

Mooji: Asta e foarte bine. Nu îți poți evalua tu singur progresul. Nu încă. Vii într-un loc ca acesta, și efectiv te simți ca și cum ai căzut din grație, dar acesta e un loc mai bun decât cel în care erai înainte.
Pentru că vin unii oameni, precum acest băiat din Brazilia, el a petrecut ceva timp la Monte Sahaja, apoi s-a întors în Brazilia, s-a reîntors la Monte Sahaja, și apoi era nefericit.
Și i-am zis: "Care e problema?", și el zice: "Când eram în Brazilia era totul așa de minunat, mă simțeam ca pe vârful unui munte. Și acum am venit aici și mă simt așa de groaznic, așa de groaznic."
De ce? Pentru că în Brazilia erai...
Se spune că: "În țara orbilor, cel cu un singur ochi este rege."
Înțelegi?

În același fel, tu ai mers într-un loc unde nimeni nu te poate provoca, pentru că aveai ceva cunoaștere, așa că "Aha!" (Mooji arată cum își încordează mușchii), dar vii la Monte Sahaja unde cunoașterea ta nu e așa de măreață.
"Du-te și curăță toaletele!"
"Ce? CE? Dar eu sunt un maestru în țara mea!"
Și ceva se contractă și opune rezistență, pentru că încă mai este ceva de scos la iveală și expus (din egoul tău).
Și apoi te simți groaznic, și mintea ta îți spune: "Uite, ei nu îți arată niciun respect. Nu îți arată respectul cuvenit. Pleacă de aici. Ei nu îți sunt de niciun folos, nu sunt buni pentru tine."
Dar inteligența ta spune: "Nu, nu, rămân aici", pentru că există o inteligență în tine care știe că asta cumva e bine. Cumva asta e bine.
"Mă simt tot zguduit și înainte era așa de bine...și am venit aici și sunt mai rău."
Nu ești mai rău.

Uneori oamenii simt ca și cum ar fi pierduți, dar chiar și acest sentiment de a te simți pierdut este mai bun decât ceea ce credeai că ai găsit. Acum măcar nu știi unde ești, așa că e un început proaspăt,
și ceva va crește din asta.

Ceva aroganță trebuie să dispară.

Și nu trebuie să vorbești prea mult despre lucrurile astea (ale realizării de Sine), nu le transforma în discuții. Lasă să fie o descoperire. Lasă să strălucească prin tine. Dacă încerci să discuți, e ca și cum vrei să convingi pe cineva. Și unii oameni adoră să discute și să argumenteze, și vor transforma asta într-o dispută. Nu vreau ca tu să faci asta.
În tăcere descoperă și dizolvă-te în această descoperire a ta.

Nu e niciodată ușor să încerci mereu să faci oamenii să se uite cu adevărat. Suntem foarte obișnuiți să credem că dacă avem câteva idei asta înseamnă cunoaștere. Dar ți s-a cerut să te scufunzi și să descoperi.
Și descoperirea și experiența sunt la rădăcina trezirii.

Trebuie să devii dovada că Adevărul Este, că Dumnezeu Este. Nu doar prin cuvinte, ci ceea ce ai asimilat în ființa ta va străluci din ființa ta.

Fii smerit. Evită mintea arogantă. De fapt, niciodată să nu gândești că nu ești arogant. Aroganța este foarte subtilă.
Toate lucrurile astea se vor întâmpla dar nu e necesar ca acestea să te acopere și copleșească.
Ai cea mai uimitoare unealtă, cel mai măreț sprijin. Viața e de partea ta. Folosește-o, asta e tot ce îți voi zice.


Extrase din al doilea Satsang din 2 Mai, Lisabona Satsang Intensiv 2017
Mooji TV
Traducerea: Summairu (2017)

Citește și:
Mooji - Despre pretenția realizării Sinelui
Mooji - Contemplări la aeroportul Heathrow
Mooji - Puterea adevăratei rugăciuni
Mooji - Fii mierea
Mooji - Capcana egoului
Robert Adams - Smerenia; Nirvikalpa și Sahaja Samadhi

https://leokamarius.blogspot.in/2017/05/mooji-fii-smerit-evita-mintea-aroganta.html

Questioner: The thing is that that's exactly what I'm feeling. I've been feeling (home) like I was finally free, not with my mind, not with trying to be something, and I come here and it gets like ten times worse.

Mooji: That is very good. You can not evaluate your own progress. Not yet. You come to a place like this, and actually you feel like you fall from grace, but it is still a better place than you were before.
Because some people come, like one boy from Brasil, he spent some time in Monte Sahaja, he went back to Brasil, he came back to Monte Sahaja, and then he was miserable.
And I said to him, "What's the problem?", and he said, "When I was in Brasil it was all so wonderful, I was like on top of a mountain. And now I come back here and I feel so terrible, so terrible."
Why is it? Because in Brasil you were...
It is said that, "In the land of the blind, the one eyed man is a king."
Do you understand?

In the same way, you went into a place where nobody could challenge you, because you had a bit of knowledge, so you "Aha!" (Mooji is flexing muscles like a strong man), but you come to Monte Sahaja where your knowledge is not so great.
"Go back and clean the toilets."
"What? What? But I am a master in my country!"
And something is contracting and resisting, because there is still something to be exposed (from your ego).
And then you feel terrible, and your mind says, "Look, they don't show you respect. They don't show you the proper respect. Leave this place. They are not good for you."
But your intelligence says, "No, no, I stay", because there is an intelligence in you that knows that somehow this is good. Somehow this is good.
"I feel all shaking up and before I was so much better...and I come here and I am worse."
You are not worse.

Sometimes people feel like they are lost, but even this feeling of being lost is better than what you thought it was found. Now at least you don't know where you are, so it is a fresh start, and something will develop out of here.

Some arrogance must go.

And you don't have to say much about these things (of Self-realization), don't turn them into discussions. Let it be a discovery. Let it shine through you. If you try to discuss, it's like you try to convince somebody.
And some people love to argue and they will turn it into an argument. I don't want you to do that.
Quietly discover and dissolve in your discovery.

It is never easy always to try and get the beings to really look. We are very accustomed to think that if we have a few ideas it amounts to knowledge. But you've been asked to dive in and to discover. And discover and experience are at the root of awakening.

You must become the proof that Truth Is, that God Is. Not just by words, but what you have assimilated in your being will shine from your being.

Be humble. Avoid the arrogant mind. In fact, never think that you are not arrogant. Arrogance is very subtle.
All these things will happen but there's no need for them to overwhelm you. You have the most amazing tool, the greatest assistance. Life is on your side. Make use of it, that's all I will tell you.

Excerpts from the second Satsang from May 2nd, Lisbon Satsang Intensive 2017
Mooji TV

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu