joi, 22 februarie 2018

Mooji - Ce drept ai să fii nefericit? (What right have you to be miserable?)

https://leokamarius.blogspot.in/2018/02/mooji-ce-drept-ai-sa-fii-nefericit-what.html

Experimentează tot ce îți este dat, dar nu te agăța de nimic. Lasă fiecare lucru să își joace rolul ce îi este menit să-l joace în viața ta, tu nu îți vei pierde pacea sau bucuria inerentă a Ființării.
Astfel cucerim mintea, chiar fără a o atinge. Așa este grația și puterea Sinelui, și deja suntem asta.
Sinele nu este viitorul tău. Este atemporal.
Cuvântul "etern" spune de un timp nesfârșit, dar "atemporal" înseamnă dincolo de timp.

Poți doar confirma, nu e necesar să creezi. Lasă capul în pace, și trăiește bucuria Ființării, fără de constrângeri. Această bucurie este deja în tine, bucuria ta naturală e deja aici, nu e ceva ce vine de altundeva.
Deci la fel cum spun că degetul tău poate ascunde soarele, fixația noastră pe sinele personal ascunde cumva recunoașterea intuitivă a Sinelui.
Așadar acestea nu sunt cuvinte pentru mintea ta, sau îndrumări pentru minte. O reamintire, dar nu a trecutului.

Chiar acum, Ființa ta ar trebui să fie inundată de bucurie, și bucurie nepieritoare. Nu-ți fie teamă. Nimic nu te reține decât propria ta imaginație.
Așadar Satsang-ul nu e o destinație pe care s-o menții... Pentru cel care e plin de ardoare, nu va trebui să continui iar și iar. Marinează-te în ceea ce ai văzut și ea se va confirma de la sine. Gradat puterea ta de a discerne ce e real va crește, se va aprofunda.
Nu e nevoie să fie obositor, de asemeni, totul devine o bucurie. Și chiar și această bucurie, nu ești dependent de ea.
E ca parfumul și floarea, nu e dependență, este doar un rezultat al iubirii.
Nu îți amintești?
Întreaga noastră viață este pentru iubire, nu o limita doar la persoana ta, și ea va deveni evidentă din nou. Dacă ceea ce zic rezonează înlăuntrul tău, va deveni convins în mod spontan.

Când noi am transcens persoana, vei descoperi că lumina ce strălucește din inima ta este cea care iluminează lumea. Nu gândi că acesta e un lucru prea mare pentru tine, nu te mici, nici nu te înălța, e doar un simplu adevăr, atemporal adevărat.
Trebuie să devii dovada că Dumnezeu există, și nu e nevoie să vorbești despre asta.

Dacă inima mea se revarsă de grație și bucurie, de ce nu și a ta?
Ce drept ai să fii nefericit?
Și totuși Dumnezeu ne dă această capacitate.

Așa că încetează să mai dai așa multă energie vechii persoane. Încetează să te mai blestemi singur.

- Moojibaba, Ședere în Tăcere, 12 decembrie 2017
https://mooji.org/

Traducerea: Summairu (2018)


Citește și:
Introspecția ghidată de Mooji
Mooji - Să fii născut din nou
Mooji - Despre pretenția realizării Sinelui
Mooji - Contemplări la aeroportul Heathrow
Mooji - Puterea adevăratei rugăciuni
Mooji - Fii mierea
Mooji - Capcana egouluihttps://leokamarius.blogspot.in/2018/02/mooji-ce-drept-ai-sa-fii-nefericit-what.html

Experience everything that is given to you, but cling to nothing. Let each thing play the role it’s meant to play in your life, you will not lose your peace or the inherent joy of Being. 
Like this we conquer the mind, even without touching. Such is the grace and the power of the Self, and we are this already. The Self is not your future. It is timeless.
The word 'eternal' speaks of unending time, but 'timeless' means beyond time.

You may only confirm, there is no need to create. Leave your head alone, and experience the joy of Being, unbound. This joy is already in you, your natural happiness is already here, it is not something to come from elsewhere.
So in the same way that I say, your fingernail can hide the sun, our fixation upon the personal self somehow hides the intuitive recognition of the Self.
So these are not words for your mind, or guidance for your mind. A reminding, but not of past.

Even now, your Being should be flooded with joy, and the joy unfading also. Don’t be afraid.
Nothing holds you back but your own imagination.
So Satsang is not a top up station... For that one who is earnest, you will not have to keep going over and over. Marinate in what you have seen and it will confirm itself. Gradually your power to discern what is real will heighten, deepen.
It need not be strenuous also, all this becomes a joy. Yet even this joy, you are not addicted to.
It’s like the fragrance and the flower, it’s not an addiction, it’s just the outcome of the love.
Don’t you remember?
Our whole life is for love, don’t limit it merely to your person, and it will become obvious again.
If what I say resonates inside you, it will become spontaneously convinced.

When we have transcended the person, you will find that the light that shines from your heart, illumines the world. Don’t think this is too big a thing for you, don’t belittle yourself nor raise yourself up high, it is a simple truth, timelessly true.
You must become the proof that God exists, and there's no need to talk about it.

If my heart is overflowing with grace and joy, why not you?
What right have you to be miserable?
Still God gives us this ability.

So stop giving so much energy to the old person. Stop cursing yourself.

- Moojibaba, Silent Sitting, 12 December 2017
https://mooji.org/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu