miercuri, 8 aprilie 2015

Papaji - Iluminarea înseamnă să te cunoști pe tine însuți (Enlightenment means to know thy Self)

Iluminarea înseamnă să te cunoști pe tine însuți - să știi "Cine sunt eu". Asta este Iluminarea. Aceasta este Înțelepciunea. Aceasta este Beatitudinea. Aceasta este Existența. Aceasta este Ființarea. Acesta este Adevărul. Adevărul nu este situat la o anume distanță - este Sinele tău prin care ești în căutarea pentru adevăr și libertate. Nu este nici o distanță de aici. Acesta este în tine, mai aproape decât propria-ți respirație. Acesta se află în spatele retinei ochilor, nu-l poți vedea. Tu nu trebuie să cauți în afara ta. Este în spatele retinei; este acela prin care retina vede. Nu ai nevoie de nici un efort să-l vezi.

Când încetezi toate activitățile, fără a face nimic, fără să te gânde
ști la nici un gând - atunci când nu stârnești nici un gând de pe terenul minții, fără mișcare, fără să miști mintea, fără a începe un singur gând - instantaneu ești liber. Când dai naștere la orice sadhana sau practică, atunci când te duci la orice centru spiritual sau ashram, atunci când te duci la orice maestru sau în pelerinaj sau la biserică, atunci când faci orice rugăciune, l-ai amânat. Asta ai făcut.

Fii liber de toate aceste lucruri chiar acum. Pentru că ai fost liber, liber deja ești. Nu poți realiza nimic altceva decât ceea ce ești. Orice ai câștigat ca ceva nou sau ai realizat pentru prima oară - ceva care este nou pentru tine - vei pierde cu siguranță, pentru că nu era de fapt acolo deloc înainte. Tot ceea ce este natural pentru tine este deja acolo. Nu încerca să realizezi ceva sau să obții ceva sau
atingi ceva care nu este deja acolo. Acesta nu este un nou câștig. Oamenii cred: "La sfârșitul acestei sadhana (practici) voi fi liber." Dar nu este așa. Ai fost în căutare de altceva, nu a libertății. Libertatea este deja aici.

Când exerci
ți un efort sau practici o sadhana, vei camufla și acoperi Adevărul. Va trebui să elimini această acoperire, pentru că tu ești cel care a pus-o acolo. Această acoperire va fi eliminată prin efortul tău. Și când ai terminat cu toate eforturile - atunci când toate încercările, toate intențiile, toate ideile și noțiunile sunt respinse - atunci întreabă-te: "Cine sunt eu?"  
Vei găsi cu siguranță răspunsul.

Enlightenment means to know thy Self - to know, "Who am I." This is Enlightenment. This is Wisdom. This is Bliss. This is Existence. This is Being. This is Truth. This truth is not located at a distance - it is your own Self through which you are searching for truth and freedom. It is not any distance from here. It is within you, nearer than your own breath. It is behind the retina of your eyes, which you cannot see. You need not look outside. It is behind the retina; it is that through which the retina sees. You need no effort to see it.
When you still all activities, without doing anything, without thinking any thought - when you do not stir any thought from the mind ground, without moving, without moving the mind, without starting a single thought - in an instant of time you are free. When you give rise to any sadhana or practice, when you go to any center or ashram, when you go to any teacher or pilgrimage or church, when you make any prayer, you have postponed it. This you have done.
Be free of all these things right now. Because free you have been, free you are. You cannot achieve anything other than what you are. Anything gained afresh or achieved for the first time - anything which is new to you - you will certainly lose because it was not there at all. All that is natural to you is already there. Do not try to achieve anything or gain anything or attain anything which is not already there. This is not a fresh gain. People think, "At the end of this sadhana I am going to be free." But it is not like that. You have been looking for something else, not freedom. Freedom is already here.
When you exert effort or practice sadhana you will camouflage and cover the truth. You will have to remove this covering because it is you who put it there. This covering will be removed through your effort. And when all efforts are done away with - when all attempts, all intents and intentions, all ideas and notions are rejected - at that time ask yourself, "Who am I?" You will certainly find the answer.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu