vineri, 3 aprilie 2015

Osho - Tu nu ești anihilat! (You Are Not Destroyed!)


Primul lucru care trebuie înțeles despre moarte este: dacă ați cunoscut iubirea ați cunoscut moartea, dacă ați cunoscut meditația ați cunoscut moartea. Moartea nu aduce nimic nou. Este ceva nou doar pentru cei care nu au iubit și care nu au meditat .

Moartea va revela
ceea ce a fost descoperit în dragoste și în meditație - doar îl va dezvălui si mai profund, asta e tot. Ceea ce a fost doar o străfulgerare în meditație și iubire va deveni o realitate absolută în moarte. Moartea este cea mai mare formă de dragoste și cel mai înalt tip de energie meditativă.

Când cineva știe cum să moară, moartea este transformată. Tu NU e
ști distrus! Tu distrugi moartea atunci când știi cum să mori - zâmbind, un râs în ființa ta, primitor. Moartea nu este acolo; este numai Dumnezeu, Iubitul tău vine la tine. Este o neînțelegere, atunci când o numești moarte. Moartea, ca atare, nu există: cineva doar pur și simplu își schimbă corpul și călătoria continuă. Moartea, cel mult, este o ședere peste noapte într-un caravanserai. Iar dimineața, pleci la drum din nou. Viața continuă.

Moartea este o odihnă. Moartea nu este moarte deloc - nu e
ști tu anihilat. Viața nu poate fi distrusă! Viața este veșnică, moartea este doar un episod din ea. Și moartea nu este nici împotriva vieții, este complementară vieții. Este o odihnă, este o pauză. Ai cântat atât de mult, ai nevoie de un pic de odihnă - gâtul este obosit, corzile vocale sunt obosite. Ai dansat atât de mult; pentru șaptezeci, optzeci de ani ai tot dansat - picioarele tale sunt obosite, ai dori să ai un pic de relaxare. Moartea îți permite această relaxare. Ai râs și ai trăit și ai iubit - moartea îți oferă iar o șansă de revigorare. Moartea te vitalizează, nu te distruge. Moartea este non-existențială. Este la fel ca somnul profund - un pic mai lung, un pic mai profund, dar la fel ca somnul.

Și dacă ai iubit, apoi dragostea ta rămâne. Dacă ai meditat, meditația ta r
ămâne. Orice ai câștigat în lumea interioară rămâne, orice ai strâns în lumea exterioară este dus. Moartea poate lua numai ceea ce posezi. Moartea nu poate lua ceea ce ești. Banii îi posezi; vor fi luați. Puterea o posezi; aceasta va fi luată. Meditația nu o posezi. Ea nu este un lucru care poate să fie posedat de tine, este o calitate a ființei tale. Aceasta ești Tu! Iubirea nu o posezi; aceasta nu este o posesiune, este ființare. Comoara interioară va merge cu tine, averea exterioară va fi dată deoparte. Deoarece exteriorul aparține corpului, corpul va cădea, și toată lumea exterioară va cădea cu el și va dispărea cu el.

Acestea sunt cele trei puncte pentru a deveni iluminat: unul este meditația, altul e iubirea, al treilea este moartea. Și moartea este cea mai mare, deoarece moartea este cea mai naturală.


The first thing to be understood about death is: if you have known love you have known death, if you have known meditation you have known death. Death does not bring anything new. It is new only for those who have not loved and who have not meditated..

Death will only reveal that which has been revealed in love and in meditation - it will reveal it more profoundly, that's all. What has been just a glimpse in meditation and love will become an absolute reality in death. Death is the highest kind of love and the highest kind of meditative energy.

If one knows how to die, death is transformed. YOU ARE NOT DESTROYED! YOU destroy death when you know how to die - smiling, a laughter in your being, welcoming. Death is not there; it is only God, your Beloved coming to you. It is a misunderstanding when you call it death. Death, as such, exists not: one only simply changes the body and the journey continues. Death, at the most, is an overnight stay in a caravanserai. In the morning, you go again. Life continues.

Death is a rest. Death is not death at all - you are not destroyed. Life cannot be destroyed! Life is eternal, death is just an episode in it. And death is not against life either, it is complementary to life. It is a rest, it is a pause. You have been singing so much, you need a little rest - your throat is tired, your vocal-chords are tired. You have been dancing so much; for seventy, eighty years you have been dancing - your legs are tired, you would like to have a little relaxation. Death allows you that relaxation. You have been laughing and living and loving - death gives you a chance to revive again. Death vitalizes you, it does not destroy. Death is non-existential. It is just like deep sleep - a little longer, a little deeper, but just like sleep.

And if you have loved, then your love remains. If you have meditated, your meditation remains.Whatsoever you have gained in the inner world remains, whatsoever you have been hoarding in the outer world is gone. Death can only take that which you possess. Death cannot take that WHICH YOU ARE. Money you possess; it will be taken. Power you possess; it will be taken away. Meditation you don't possess. It is not a thing to be possessed by you, it is a quality of your being. It is you! Love you don't possess; it is not a possession, it is being. The interior wealth will go with you, the exterior wealth will be taken away. Because the exterior belongs to the body, the body will fall, and the whole exterior world will fall with it and will disappear with it.

These are the three points to become enlightened: one is meditation, another is love, the third is death. And death is the greatest because death is the most natural.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu