miercuri, 2 septembrie 2015

Osho - Nimeni nu poate distruge ego-ul (Nobody can destroy the ego)

Nimeni nu poate distruge ego-ul, deoarece chiar efortul de a-l distruge va crea un nou ego. Se poate doar înțelege  ego-ul, și prin înțelegere el dispare. 
El nu poate fi distrus, pur și simplu dispare. 
El nu poate fi distrus, deoarece, în primul rând, nu este o entitate, este ca o umbră. 
Nu te poți lupta cu umbra: nu poți avea o sabie și să ucizi umbra, nu poți arde umbra.
Focul va fi neputincios, sabia va fi lipsită de sens. 
Umbra nu poate fi ucisă în acest fel și, dacă lupți cu umbra cu o sabie vei ajunge în cele din urmă la concluzia că umbra este foarte puternică, mai puternică decât sabia. 
Dacă încerci să distrugi umbra prin foc vei înțelege în mod natural că focul este neputincios, umbra este atât de puternică și nu poate fi arsă, dar realitatea este că umbra nu există, de aceea nu poate fi arsă și nu poate fi tăiată de o sabie.

Trebuie pur și simplu înțeles: ego-ul nu este o entitate, nu este ceva ce se poate distruge. 

Tu nu-l poți sfărâma de podea. 
Nu este nimic, doar o umbră, deci va trebui să-l vezi, asta e tot.
Deci, nu fi în grabă - doar continuă să privești. 
Atunci când apare, doar privește unde este, ce este, și privește foarte foarte atent, cu răbdare.
Cu cât mai conștient vei deveni de el, cu atât mai mult începi să-l recunoști totodată cu subtilitățile sale - pentru că este foarte subtil. 
El vine pe ocolite, vine foarte indirect. Niciodată nu te confruntă direct în față, vine pe ușa din spate. 
Așa că doar fii atent, fii tot mai vigilent. 
Cu cât mai mult observi, cu atât mai puțin el va fi: într-o zi, când observarea a devenit perfectă, el nu este acolo. 
Și vei râde atunci, și vei spune "Nu a fost niciodată acolo, doar că nu eram atent!" 
Pentru mine ego-ul este absența vigilenței - la fel cum întunericul este absența luminii: 
tu aduci lumina și întunericul dispare. 
Nu te lupta cu întunericul căci în acest fel el niciodată nu va dispărea. 
Doar adu lumina, arde o lumânare, și asta va face tot! 
Deci, fii tot mai vigilent de acesta - un singur lucru, mm?

Capitolul 5. Sannyas-ul Este Aventură Pură 

Departe Dincolo De Stele

Nobody can destroy the ego because the very effort to destroy it will create a new ego.
One can only understand the ego, and through understanding it disappears.
It cannot be destroyed, it simply
disappears.

It cannot be destroyed because in the first place it is not an entity, it is like a shadow.
You cannot fight with the shadow: you cannot have a sword and kill the shadow, you cannot burn the shadow.
The fire will be impotent, the sword will be meaningless.
The shadow cannot be killed that way and if you fight the shadow with a sword you will finally come to the conclusion that the shadow is very
strong, more strong than the sword.

If you try to destroy the shadow by fire you will naturally conclude that the fire is impotent, the shadow is so strong it cannot be burned, but the reality is that the shadow is not, that’s why it cannot be burned and cannot be cut by a sword.
One has simply to understand: the ego is not an entity, it is not something that you can destroy.
You cannot shatter it on the floor.
It is nothing, just a shadow,
so you have to look into it, that’s all.

So don’t be in any hurry – just go on looking.
When it arises, just watch where it is, what it is, and watch very very carefully, patiently.
The more alert you become about it, the more you start recognising it and its subtleties – because it is very subtle.
It comes in a very round-about way, it comes very indirectly.
It never confronts you from the front, it comes from the back door.
So just watch it, become more and more watchful.
The more you watch, the less it will be: one day when watchfulness has become perfect, it is not there.
And you will laugh then, you will say ’It was never there, I was just not alert!’
To me the ego is absence of alertness – just as darkness is absence of light: you bring light and darkness disappears.
Don’t fight with darkness otherwise it will never disappear.
Just bring light, burn a candle, and that will do!
So become more and more alert about it – one thing, mm?
CHAPTER 5. SANNYAS IS PURE ADVENTURE
Far Beyond the Stars

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu