marți, 8 septembrie 2015

Abhinavagupta - Cincisprezece (15) versuri ale Înțelepciunii - Fifteen (15) verses of Wisdom


Cincisprezece (15) versuri ale Înțelepciunii

1. Strălucirea luminii Ființei Unice nu dispare în lumina exterioară sau în întuneric, deoarece toată lumina și întunericul se află în lumina supremă a Conștiinței Divine.


2. Această Ființă este numită Domnul Șiva. El este natura și existența tuturor ființelor. Lumea obiectivă exterioară este extinderea Energiei Sale si este umplută cu strălucirea slavei lui Dumnezeu-Conștiință.


3. Șiva și Șakti nu sunt conștienți de faptul că sunt separați. Aceștia sunt interconectați la fel cum focul este una cu căldura.


4. El este Dumnezeu Bhairava. El creează, protejează, distruge, ascunde, și își dezvăluie natura Sa prin ciclul acestei lumi. Tot acest univers este creat de Dumnezeu în propria Sa natură, la fel cum se găsește reflectarea lumii într-o oglindă.


5. Starea colectivă a universului este Energia Sa supremă (Șakti), pe care El a creat-o în scopul de a-și recunoaște propria Sa natură. Aceasta (Șakti), care este întruchiparea stării colective a universului, iubește să aibă starea de Dumnezeu-Conștiință. Ea este în starea de ignoranță, rămânând perfect completă și deplină în fiecare obiect.


6. Supremul Domn Șiva, care este omniprezent și căruia îi place jocul și limitarea, împreună cu Energia propriei Sale naturi aduce simultan diferitele forme ale creației și distrugerii.


7. Această acțiune supremă nu poate fi realizată de vreo altă putere în acest univers în afară de Domnul Șiva, care este complet independent, perfect glorios și inteligent.


8. Starea limitată de conștiință este fără putere și viață și nu se poate expansiona simultan pentru a deveni diferitele forme ale universului. Posesorul de independență este absolut diferit de acea stare nesimțitoare a conștiinței. Nu poți, prin urmare, să-L recunoști doar într-un singur fel. În momentul în care L-ai recunoscut într-un fel Îl vei recunoaște, de asemenea, în celălalt fel.


9. Acest Domn Șiva, care este complet independent (svatantra), are diversitatea creației și distrugerii existente în propria Sa natură. Și, în același timp, această diversitate se găsește existând în propriul fel ca tărâmul ignoranței.


10. În această lume vei găsi varietăți de creație și distrugere, dintre care unele sunt create în ciclul superior, unele sunt create de mai jos, și unele sunt chiar create lateral (paralel). Atașate la aceste lumi
sunt create fragmente mai mici de lumi. Durerea, plăcerea și puterea intelectuală sunt create în funcție de starea ființei. Aceasta este lumea.

11. Dacă nu înțelegi că nu există de fapt interval de timp, această neînțelegere este, de asemenea, libertatea proprie (svatantrya) a Domnului Șiva. Această neînțelegere va rezulta în existența lumească (samsara). Iar cei care sunt ignoranți sunt îngroziți de existența lumească.


12. & 13. Atunci când, datorită grației Domnului Șiva revărsate asupra ta, sau ca urmare a învățăturilor sau puterii vibrante ale Maestrului, sau prin înțelegerea scripturilor despre Supremul Șiva, atingi cunoașterea adevărată a realității, aceasta este starea existentă a Domnului Șiva, și aceasta este eliberarea finală. Această deplinătate este atinsă de suflete elevate și este numită eliberare în
această viață (jivanmukti).

14. Aceste două cicluri, înlănțuire și eliberare, sunt jocul Domnului Șiva și nimic altceva. Ele nu sunt separate de Domnul Șiva, deoarece stările diferențiate nu au apărut deloc. În realitate, nu s-a întâmplat nimic Domnului Șiva.


15. În acest fel, Domnul, Bhairava, esența tuturor ființelor, a ținut în felul Său în propria Sa natură, cele trei mari energii: energia voinței (iccha-șakti), energia acțiunii (kriya-șakti) și energia cunoașterii (jnana-șakti). Aceste trei energii sunt la fel ca acel trident care este lotusul cu trei părți. Și așezat pe acest lotus este Domnul Bhairava, care este natura întregului univers al celor 118 lumi.


16. Eu, Abhinavagupta, am scris și revelat aceste versete pentru unii dintre dragii mei discipoli care au foarte puțină înțelegere intelectuală. Pentru acești discipoli care îmi sunt profund devotați, am compus aceste cincisprezece versete doar pentru a-i înălța instantaneu.


Traducerea: Summairu

Fifteen (15) verses of Wisdom
1. The brilliance of the One Being's light does not vanish in external light or in darkness because all light and darkness resides in the supreme light of God Consciousness.
2. This Being is called Lord Siva. He is the nature and existence of all beings. The external objective world is the expansion of His Energy and it is filled with the glamour of the glory of God Consciousness.
3. Siva and Sakti are not aware that they are separate. They are interconnected just as fire is one with heat.
4. He is the God Bhairava. He creates, protects, destroys, conceals, and reveals His nature through the cycle of this world. This whole universe is created by God in His own nature, just as one finds the reflection of the world in a mirror.
5. The collective state of the universe is His supreme Energy (Sakti), which He created in order to recognize His own nature. This (Sakti), who is the embodiment of the collective state of the universe, loves possessing the state of God Consciousness. She is in the state of ignorance, remaining perfectly complete and full in each and every object.
6. The supreme Lord Siva, who is all-pervasive and fond of playing and falling, together with the Energy of His own nature simultaneously brings about the varieties of creation and destruction.
7. This supreme action cannot be accomplished by any other power in this universe except Lord 'Siva, who is completely independent, perfectly glorious and intelligent.
8. The limited state of consciousness is insentient and cannot simultaneously expand itself to become the various forms of the universe. The possessor of independence is absolutely different from that insentient state of consciousness. You cannot, therefore, recognize Him in only one way. The moment you recognize Him in one way you will also recognize Him in the other way.
9. This Lord Siva, who is completely independent (svatantra), has the diversity of creation and destruction existing in His own nature. And, at the same time, this diversity is found existing in its own way as the field of ignorance.
10. In this world you will find varieties of creation and destruction, some of which are created in the upper cycle, some of which are created below, and some of which are even created sideways. Attached to these worlds smaller portions of worlds are created. Pain, pleasure, and intellectual power are created according to the status of being. This is the world.
11. If you do not understand that there is actually no span of time, this misunderstanding is also the independence (svatantrya) of Lord Siva. This misunderstanding results in worldly existence (samsara). And those who are ignorant are terrified by worldly existence.
12. & 13. When, because the grace of Lord Siva is showered upon you, or due to the teachings or vibrating force of your Master, or through understanding the scriptures concerned with Supreme Siva, you attain the real knowledge of reality, that is the existent state of Lord Siva, and that is final liberation. This fullness is achieved by elevated souls and is called liberation in this life (jivanmukti).
14. These two cycles, bondage and liberation, are the play of Lord Siva and nothing else. They are not separate from Lord Siva because differentiated states have not risen at all. In reality, nothing has happened to Lord Siva.
15. In this way the Lord, Bhairava, the essence of all being, has held in His own way in His own nature, the three great energies: the energy of will (iccha-sakti), the energy of action (kriya-sakti), and the energy of knowledge (jnana-sakti). These three energies are just like that trident which is the three-fold lotus. And seated on this lotus is Lord Bhairava, who is the nature of the whole universe of 118 worlds.
16. I, Abhinavagupta, have written and revealed these verses for some of my dear disciples who have very little intellectual understanding. For those disciples, who are deeply devoted to me, I have composed these fifteen verses just to elevate them instantaneously.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu