marți, 29 decembrie 2015

Cel Eliberat - (The liberated one) - Vivekachudamani - Adisankaracharya


428. Cel a cărui iluminare este constantă, care are fericire constantă, și care a uitat aproape de tot de universul fenomenal, este acceptat ca un om eliberat în chiar această viață.
429. Cel care, chiar având mintea adâncită în Dumnezeu, este totuși destul de alert, dar liber în același timp de caracteristicile stării de veghe, și a cărui realizare este liberă de dorințe, este acceptat ca un om eliberat-în-viață .
430. Cel, ale cărui griji cu privire la stările fenomenale au fost potolite, cel care, deși posedă un corp format din părți este totuși lipsit de părți, și a cărui minte este lipsită de anxietate, este acceptat ca un om eliberat-în-viață.
431. Absența ideilor "eu" și "al meu", chiar și în acest corp existent care-l urmează ca o umbră, este o caracteristică a celui eliberat-în-viață.
432. Netrăind în bucuriile din trecut, fără niciun gând pentru viitor și privind cu indiferență la prezent, sunt caracteristicile unui eliberat-în-viață.
433. Privind peste tot cu un ochi de egalitate în această lume plină de elemente care au merite și dezavantaje, și (care sunt) distincte de la natură între ele, este o caracteristică a unui eliberat-în-viață.
434. Când lucrurile plăcute sau dureroase se arată, să rămână netulburat la minte în ambele cazuri, printr-o atitudine egală
deopotrivă, este o caracteristică a celui eliberat-în-viață.
435. Absența tuturor ideilor de interior sau exterior în cazul celui ce a renunțat la lume, datorită minții absorbite în degustarea beatitudinii Divine, este o caracteristică a unui eliberat-în-viață.
436. Cel care trăiește fără a se îngrijora, lipsit de toate ideile de "eu" și "al meu" în ceea ce privește corpul, organele, etc., precum și atribuțiile sale, este cunoscut ca un om eliberat-în-viață.
437. Cel care și-a realizat Dumnezeirea ajutat de Scripturi, și care este liber de robia transmigrației (reîntrupării), este cunoscut ca un om eliberat-în-viață.
438. Cel care nu are ideea de "eu" în ceea ce privește corpul, organele, etc., nici ideea de "altul" pentru alte lucruri decât acestea, este acceptat ca un eliberat-în-
viață.
439. Cel care prin iluminarea lui nu diferențiază niciodată între Sufletul Individual și Dumnezeu, nici  universul de Dumnezeu, este cunoscut ca un om eliberat-în-viață.
440. Cel care se simte la fel atunci când corpul său este fie adorat de cei buni fie chinuit de cei răi, este cunoscut ca un om eliberat-în-viață.
441. Cel ce a renunțat la lume, în care obiectele simțurilor trimise de alții sunt cuprinse ca râurile ce curg în mare și nu produc nicio schimbare, datorită identității sale cu Existența Absolută, este într-adevăr eliberat.
__________
The liberated one - Vivekachudamani - Adisankaracharya 
428. He whose illumination is steady, who has constant bliss, and who has almost forgotten the phenomenal universe, is accepted as a man liberated in this very life. 
429. He who, even having his mind merged in Brahman, is nevertheless quite alert, but free at the same time from the characteristics of the waking state, and whose realisation is free from desires, is accepted as a man liberated-in-life. 
430. He whose cares about the phenomenal state have been appeased, who, though possessed of a body consisting of parts, is yet devoid of parts, and whose mind is free from anxiety, is accepted as a man liberated-in-life. 
431. The absence of the ideas of "I" and "mine" even in this existing body which follows as a shadow, is a characteristic of one liberated-in-life. 
432. Not dwelling on enjoyments of the past, taking no thought for the future and looking with indifference upon the present, are characteristics of one liberated-in-life. 
433. Looking everywhere with an eye of equality in this world, full of elements possessing merits and demerits, and distinct by nature from one another, is a characteristic of one liberated-in-life. 
434. When things pleasant or painful present themselves, to remain unruffled in mind in both cases, through the sameness of attitude, is a characteristic of one liberated-in-life. 
435. The absence of all ideas of interior or exterior in the case of a Sannyasin, owing to his mind being engrossed in tasting the bliss of Brahman, is a characteristic of one liberated-in-life. 
436. He who lives unconcerned, devoid of all ideas of "I" and "mine" with regard to the body, organs, etc., as well as to his duties, is known as a man liberated-in-life. 
437. He who has realised his Brahmanhood aided by the Scriptures, and is free from the bondage of transmigration, is known as a man liberated-in-life. 
438. He who never has the idea of "I" with regard to the body, organs, etc., nor that of "it" in respect of things other than these, is accepted as one liberated-in-life. 
439. He who through his illumination never differentiates the Jiva and Brahman, nor the universe and Brahman, is known as a man liberated-in-life. 
440. He who feels just the same when his body is either worshipped by the good or tormented by the wicked, is known as a man liberated-in-life. 
441. The Sannyasin in whom the sense-objects directed by others are engulfed like flowing rivers in the sea and produce no change, owing to his identity with the Existence Absolute, is indeed liberated.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu