luni, 11 ianuarie 2016

Calitățile unui Guru și ale unui discipol în buddhismul tantric (The character of a Guru and the qualities of a disciple in the Tantric Buddhism)


Guru în care să ai încredere și cel de evitat


Caracterul celui care trebuie evitat:


Un discipol cu bun simț nu ar trebui să accepte pe cineva ca guru care nu are compasiune sau este predispus la mânie, vicios, arogant, posesiv, nedisciplinat sau lăudăros despre cunoștințele sale. 


Acest verset explică tipul de guru pe care nu ar trebui să-l urmăm; se menționează unele descalificări. Un discipol inteligent nu ar trebui să urmeze un astfel de guru.

• El trebuie să aibă o mare compasiune - o mare dorință ca ființele simțitoare să fie libere de suferință și cauza ei. Acest lucru este cea mai importantă calificare. Dacă guru nostru nu are compasiune, există pericolul ca el să renunțe la noi, la primul semn de comportament greșit. Dacă el are o mare compasiune, atunci nu contează cât de
ofensatoare sunt acțiunile noastre, el nu ne va părăsi sau neglija. Prin urmare, este foarte important ca guru-ul nostru să aibă o mare compasiune.

• Nu ar trebui să fie predispus la mânie.


• Nu ar trebui să fie sadic sau să mențină o ranchiună.


• Nu ar trebui să fie arogant.


• Nu ar trebui să aibă o dorință puternică pentru bunuri sau avere sau să se agațe puternic de
lucruri materiale.

• Nu ar trebui să aibe un
caracter destrăbălat al corpului, al vorbirii și al minții sau să fie neglijent în practica sa de moralitate. În cazul în care guru mizează la jocuri și ia diferite substanțe, discipolii lui vor urma aceeași cale. Ar trebui să încercăm să nu cădem sub influența unei astfel de guru. Dacă este posibil, ar trebui ca guru-ul nostru să fie ca cel al lui Nagtso Lotsawa: a trăit cu Atisha nouăsprezece ani, timp în care el nu a putut vedea nici cea mai mică pată sau vină în el.  
Noi ar trebui să încercăm să urmăm un guru ca acesta - unul în care nu găsim niciun singur neajuns. 
În mod similar, Khädrub Rinpoche slăvea pe Lama Tsong Khapa: "Nu contează cât Buddha-șii, cu toată înțelepciunea lor, au încercat să vadă dacă ai încălcat oricare dintre legăminte, măcar o cădere minoră, ei nu vor fi capabili să găsească măcar una." 
Acest lucru subliniază faptul că ar trebui să alegem un guru care-și ține legămintele sale în mod corespunzător.

• Nu ar trebui să se laude cu abilitățile sale sau să fie mândru dezvăluind calificările sale tot timpul. Caracterul celui căruia să te dărui:


(Un guru ar trebui să fie) stabil (în acțiunile sale), cultivat (în discursul său), înțelept, răbdător și onest. El
ar trebui nici nu ascundă neajunsurile sale, nici să pretindă că posedă calități care îi lipsesc. El ar trebui să fie un expert în mijloacele (din tantra) și în procedurile sale rituale (de medicină și de resorbție a obstacolelor). El ar trebui să aibă, de asemenea, compasiune iubitoare și o cunoaștere completă a Scripturilor.

Acest verset explică tipul de guru pe care ar trebui să-l urmăm; menționează unele dintre calificările ce trebuiesc căutate într-un guru, caracteristicile tipului de guru pe care ar trebui să-l urmăm ca discipoli inteligenți.


• Stabil înseamnă că el ar trebui să aibă acțiuni foarte "restrânse" ale corpului; el ar trebui să se abțină de la acțiuni non-virtuoase ale corpului, își menține acțiunile sale corporale corespunzătoare și morale; imuabil.


• Cultivat se referă la discursul său; el ar trebui să se abțină de la acțiuni non-virtuoase în vorbire, să păstreze moralitatea adecvată în exprimare, să nu-i rănească pe alții prin vorbire, cuvinte tăioase, etc.


• Mental, el ar trebui să se abțină de la cele trei acțiuni non-virtuoase ale minții, precum și de la pretențiozitate; atitudinea lui mentală ar trebui să fie foarte pură. El ar trebui să aibă inteligență și discernământ înțelept; dacă nu, nu ne poate conduce pe calea spre eliberare.


• El trebuie să posede cele trei tipuri de toleranță, sau răbdare:

- Toleranța la răul primit de la alții; 
- Capacitatea de a îndura greutățile; 
- Și capacitatea de a auzi învățăturile profunde, fără a fi îngrozit. 

• Ar trebui să fie adevărat și nepărtinitor, adică imparțial; nu părtinitor față de rudele apropiate sau cu repulsie față de dușmani; el ar trebui să aibă egalitatea minții față de toate ființele simțitoare.

• Nu ar trebui să fie pretențios sau să-și disimuleze propriile neajunsuri. Pretențios înseamnă să pretindă că are cunoștințe supranaturale pe care nu le are și disimularea neajunsurilor sale înseamnă că întotdeauna încearcă să-și ascundă greșelile de ceilalți, în special cu intenția de a primi ofrande. 


• El ar trebui să aibă puterea de a alunga interferențele prin mantre și prin practicile tantrice.   

• Ar trebui să fie capabil să practice medicina, care de fapt înseamnă să-i ajute și pe alții să beneficieze prin mijloacele învățăturii sale; pentru a-i liniști într-adevăr. 

• El trebuie să aibă o mare compasiune, dorința ca suferința tuturor ființelor simțitoare să fie ușurată. 

• El trebuie să aibă cunoștințe profunde ale Scripturilor. 

El ar trebui să aibă (...) simțurile sale pe deplin sub control. 
El ar trebui să aibă cele două seturi de zece calificări, așa cum se menționează în Guru Puja.  
Aceste douăzeci de lucruri sunt cele zece exterioare și cele zece interne ale unui guru de Cel mai înalt nivel de Yoga Tantra, pe care el ar trebui să le aibă.


Calitățile necesare discipolului sunt date în două părți:
 


- calitățile generale ale discipolului, discipolul căii gradate spre iluminare;
- și calitățile celui avansat, ale acelui discipol extraordinar, care este un discipol de practică tantrică.

Aici sunt calitățile generale: 


• Discipolul trebuie să fie imparțial și să nu aibă o atitudine părtinitoare. Aceasta este cea mai importantă. 

• Discipolul ar trebui să aibă putere de discernere sau inteligență, o facultate bună de discernământ. 
În cazul în care discipolul este prost și nu înțelege subiectul, chiar dacă este învățat de o sută de ori, e o mică valoare în a îndruma un astfel de elev. Pentru ucenicii cu inteligență ascuțită, sau cu conștiință discriminatorie, totul devine un profesor pentru că ei știu ce să cultive și ce să abandoneze. Pentru elevii proști, iluzionați sau închiși la minte, a crea o relație guru-discipol este ca și căutarea intenționată a tărâmurilor inferioare, deoarece ei nu pot observa în mod corespunzător. 

• Nu numai că ar trebui să discipolul să aibă o atitudine imparțială, echidistantă și o mare inteligență, dar, de asemenea, și un interes acut. Aceasta este, probabil, cea mai importantă calitate, deoarece în cazul în care elevul nu este entuziast, e ca a-i oferi un discurs la o sperietoare de ciori; învățăturile nu vor fi păstrate în minte. Așa cum a spus un mare Kadampa Geshe, "Nu are rost să dai învățături la cei fără interes deosebit. Nu contează cât de multe le-ai da, sunt de mică valoare. Poți duce un cal la apă, dar nu-l poți face să bea. Chiar dacă-i împingi capul în apă, el va scutura chiar și puțina apă care i se lipește pe bot." 

Deci, acestea sunt cele trei calități generale pe care un discipol ar trebui să le posede.
_____________

Câteva precizări:
Aceasta este tradiția buddhistă tantrică din care au făcut parte mari maeștri precum Milarepa, Marpa, Tilopa, Naropa, etc.
Tot conform tradiției, dacă un maestru nu respecta anumite reguli dintre cele expuse mai sus, el trebuia să facă dovada realizărilor sale excepționale prin anumite demonstrații publice. De exemplu, dacă el mânca carne omorând un animal, făcea dovada capacităților sale extraordinare prin care putea să învie o pasăre sau un animal care muriseră. Sau făcea dovada capacităților de transfer ale conștiinței (așa numita phowa) dintr-un trup în altul.
Nebunul divin Drukpa Kunley își demonstra public capacitățile sale extraordinare, chiar în prezența altor mari maeștri ai vremii. 
Cu alte cuvinte, măiestria și perfecțiunea spirituală se poate vedea prin stăpânirea energiilor în propria ființă, prin transcenderea tendințelor egotice, a condiționării individualității - controlul asupra acțiunilor realizate prin corp, vorbire, minte - prin care demonstrezi că ești deasupra energiilor și tendințelor, neacționând sub impulsul lor instinctual, emoțional, mental - astfel având un comportament pur și perfect. 
Sau dacă spui că ești maestru realizat chiar dacă nu le respecți în aparența exterioară, atunci demonstrezi asta prin faptul că ești deasupra tuturor energiilor și manifestării din afara ta, și nu la cheremul energiilor și tendințelor oricât de mari ar fi și în orice situație - prin controlul perfect al lumii din exterior, și chiar al vieții.
Marii maeștri au fost modele perfecte fiind ei înșiși dovada ambelor variante, așa cum avem în creștinism exemplul lui Iisus. 

Citește și:
Cine e un înțelept?
Testul falsului guru


EN:
The guru who is to be relied upon or avoided 
The character of one to be avoided

A disciple with sense should not accept as a guru someone who lacks compassion or is prone to anger, vicious, arrogant, possessive, undisciplined or boastful of his knowledge.


This verse explains the kind of guru we should not cultivate; it mentions some disqualifications. 

An intelligent disciple should not cultivate such a guru.
•    He should possess great compassion—the wish that sentient beings be free from suffering and its cause. This is the most important qualification. If our guru is not compassionate there’s the danger that he’ll give up on us at the first sign of bad behavior. If he has great compassion, then no matter how offensive our actions, he won’t forsake or neglect us. Therefore it’s very important that our guru have great compassion.

•    He shouldn’t be prone to anger. 
•    He shouldn’t be sadistic or hold a grudge. 
•    He shouldn’t be arrogant. 
•    He shouldn’t have a strong desire for possessions or wealth or cling strongly to material things. 
•    He should not be loose of character of body, speech and mind or careless in his practice of morality. If the guru gambles and takes intoxicants, his disciples will follow the same path. We should try not to fall under the influence of such a guru. If possible, our guru should be like Nagtso Lotsawa’s: he lived with Atisha for nineteen years during which time he couldn’t see the tiniest stain or fault in him. We should try to cultivate a guru like that—one in whom we can’t find even a single shortcoming. Similarly, Khädrub Rinpoche offered praise to Lama Tsong Khapa: “No matter how the buddhas, with all their wisdom, try to see if you have breached any of your vows, even a minor downfall, they won’t be able to find a single one.” 
This emphasizes that we should choose a guru who keeps his vows properly.
•    He should not boast of his abilities or be fond of revealing his qualifications all the time.The character of one to be devoted to

(A guru should be) stable (in his actions), cultivated (in his speech), wise, patient and honest. He should neither conceal his shortcomings nor pretend to possess qualities he lacks. He should be an expert in the meanings (of the tantra) and in its ritual procedures (of medicine and turning back obstacles). He should also have loving compassion and a complete knowledge of the scriptures.
This verse explains the kind of guru we should cultivate; it mentions some of the qualifications we should look for in a guru, the characteristics of the kind of guru who should be cultivated by an intelligent disciple.
•    Stable means that he should have very subdued actions of body; he should abstain from non-virtuous actions of body, keep his bodily actions proper and moral; immutable.
•    Cultivated refers to his speech; he should abstain from non-virtuous actions of speech, keep proper morality of speech, not hurt others by means of speech, sharp words, etc.
•    Mentally, he should abstain from the three non-virtuous actions of mind as well as from pretentiousness; his mental attitude should be very pure. He should possess intelligence and discretion; if he doesn’t, he can’t lead us on the path to liberation.


•    He should possess the three types of forbearance, or patience:
- forbearance of harm received from others; 

- the ability to endure hardship; 
- and the ability to hear profound teachings without being terrified.

•    He should be true and unbiased, or impartial; not biased towards near relatives or repulsed by enemies; he should be even-minded towards all sentient beings.
•    He shouldn’t be pretentious or conceal his shortcomings. Pretentious means pretending to have supernatural knowledge that he doesn’t have and concealing his shortcomings means always trying to hide his faults from others, especially with the intention of getting offerings.


•    He should have the power to drive out interferences by means of mantras and tantric practice.
•    He should be able to practice medicine, which actually means to help and benefit others by means of his teachings; to really pacify them.
•    He should possess great compassion, the wish that all sentient beings’ suffering be alleviated. 

•    He should have profound knowledge of the scriptures.

He should have full expertise in both ten fields, skill in the drawing of mandalas, full knowledge of how to explain the tantra, supreme pure faith and his senses fully under control.
He should possess the two sets of ten qualifications, as mentioned in the Guru Puja. These twenty things are the ten externals and the ten internals that a Highest Yoga Tantra guru should possess.


The qualities a disciple needs are given in two parts: 
the qualities of the disciple in general—the disciple of the graduated path to enlightenment—and the qualities of the advanced, extraordinary disciple, that is, a disciple of tantric practice.
Here are the qualities in general:
•    The disciple should be impartial and not have a biased attitude. This is most important. 

•    The disciple should have discretion or intelligence, a good faculty of discernment. If the disciple is dull and doesn’t understand the subject even though it’s taught a hundred times, there’s little value in teaching that student. For disciples with sharp intelligence, or discriminating awareness, everything becomes a teacher because they know what to cultivate and what to abandon. For dull, deluded or closed-minded students, making a guru-disciple relationship is like purposely seeking the lower realms because can’t observe it properly.
•    Not only should the disciple have an impartial, unbiased attitude and intelligence but also keen interest. This is probably the most important quality, because if the student isn’t enthusiastic, it’s like giving a discourse to a scarecrow; the teachings won’t be kept in mind. As a great Kadampa geshe said, “It’s no use giving teachings to those without keen interest. No matter how many you give, they’re of little value. You can lead a horse to water but you can’t make it drink. Even if you push its head into the water, it’ll just shake off the little water that does stick.”
So these are the three general qualities that a disciple should possess.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu