joi, 4 februarie 2016

Versete din Viveka-Chudamani a lui Sri Shankara selectate și rearanjate de Ramana Maharishi (Verses from Sri Sankara's Viveka-Chudamani selected and reset by Sri Ramana Maharshi)

31. Dintre toate mijloacele de Eliberare, cea mai înaltă este Devoțiunea: și căutarea  Realității proprii (Sinele se numește Devoțiune). 

351. Sinele Suprem, eterna, indivizibila, non-duala Conștiință, Martorul lui Buddhi (intelectul) și al restului, este altul decât Sat (Existența) și asat (non-existența), și este semnificația ultimă a noțiunii exprimată de termenul "Eu". Este Realitatea imediată, Beatitudinea Întrupată. 

135. Sinele Suprem al Conștiinței pure, diferit de prakriti (puterea naturii creatoare) și de modificările sale, strălucește ca "Eul-Eu ', Martorul direct al lui buddhi în timpul stării de veghe și al celorlalte stări, și luminează toată această manifestare a Existenței și non-existenței. 

217. Ceea ce se manifestă în mod clar în timpul stărilor de veghe, vis și somn profund, care este perceput în mod direct în interior ca "Eul-Eu" al conștiinței continue, care percepe ego-ul, intelectul, etc, că sunt de diverse forme și modificări, și care se revelează însuși ca Sinele Veşnicei Conștiință-Beatitudine - cunoaște-te ca acesta, propriul tău Sine, în Inimă. 

136. Prin experiență directă cunoaște asta, propriul tău Sine în tine însuți, ca "Acesta este Eul", cu mintea-ți stabilă și intelectul pur și clar; (astfel) traversează oceanul fără margini al samsara-ei ale cărui valuri sunt (succesiunea) nașterii și morții: scopul tău astfel împlinit, fii stabilit ca Absolutul. 

380. În învelișul inteligenței strălucește veșnic Atman, Martorul strălucind de la sine al totului. Făcându-l pe acesta ținta ta, care este destul de diferit de ceea ce e ireal - bucură-te de el prin experiență, prin conștiință neîntreruptă, ca propriul tău Sine. 

360. Extrem de subtil este Adevărul Sinelui Suprem, și nu este perceptibil de viziunea grosieră (a minții). Acesta poate fi cunoscut minții nobile a intelectului perfect pur, prin foarte subtila Conștiință de Sine în Samadhi (Starea de Pace Transcendentală). 

362. Când mintea, ajunsă astfel prin practica neîncetată, este contopită în Dumnezeu, atunci Samadhi scăpând de caracterul său savikalpa (cu suport) conduce de la sine către experiența Beatitudinii Unimii (adică, la Nirvikalpa Samadhi - extaz divin fără suport, non-dual, impersonal). 

363. Prin samadhi sunt distruse toate nodurile tendințelor subconștiente (vasana-elor) și toată karma este distrusă. Rămâne, înăuntru și în afară, peste tot și în orice moment, manifestarea fără de efort a Naturii proprii (swarupa), Sinele. 

266. În peștera lui buddhi (a intelectului pur) este Supremul Dumnezeu, cel fără de al doilea, distinct de Existență și non-existență. Pentru cel care rămâne în această peșteră într-adevăr ca Sine, nu există nicio reîntrupare.Verses From Sri Sankara's Viveka-Chudamani
Selected and Reset by Sri Ramana Maharshi
31. Among all the means for Liberation pre-eminent is Devotion: and the quest for one's own Reality (the Self is called Devotion).

351. The Supreme Self, the eternal, indivisible, non-dual Consciousness, the Witness of buddhi (the intellect) and the rest, is other than Sat (Existence) and asat (non-existence), and is the ultimate significance of the notion conveyed by the term 'I'. It is the immediate Reality, the Bliss Incarnate.

135. The Supreme Self of pure Consciousness, different from prakriti and its modifications, shines as the 'I-I', the direct Witness of buddhi during the wakeful and other states, and lights up this entire manifestation of Sat and asat.

217. That which clearly manifests itself within during the wakeful, dreaming and sleep states, which is directly perceived within as the 'I-I' of continuous awareness, which perceives the ego, buddhi, etc., that are of diverse forms and modifications, and which reveals itself as the Atman of Eternal Consciousness-Bliss - know thou this, thine own Self, within the Heart.

136. By direct experience know thou this, thine own Self within thyself, as "This is I", with the mind regulated and the intellect pure and clear; (thereby) cross the boundless ocean of samsara of which the waves are the (succession of) births and deaths: thy aim thus fulfilled, be established as the Absolute.

380. In the sheath of intelligence shines eternally Atman, the self-effulgent Witness of all. Making that thy lakshya (target), which is quite different from the unreal - enjoy it by experience, through unbroken awareness, as thy own Self.

360. Extremely subtle is the Truth of the Self Supreme, and it is not discernible to the gross vision (of the mind). It is knowable to the noble minded of perfectly pure intellect, through very subtle Self-awareness during Samadhi (the State of Transcendental Peace).

362. When the mind, qualified thus through incessant practice, is merged in Brahman, then the Samadhi getting rid of its savikalpa character leads of its own accord to the Experience of Bliss of Oneness (i.e., of Nirvikalpa Samadhi).

363. By the Samadhi are destroyed all the knots of vasanas and all karma is destroyed. There remains, within and without, everywhere and at all times, the effortless manifestation of one's Swaroopa, the Self.

266. In the cave of the buddhi is the Supreme Brahman, one without a second, distinct from Sat and asat. For him who abides in this cave as verily that Self, there is no rebirth.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu