sâmbătă, 12 martie 2016

Mooji - Despre pretenția realizării Sinelui (About claims of Self realisation)

Uneori mă întâlnesc cu ființe care spun că și-au realizat Sinele. Ei cred sau susțin că ei cunosc și înțeleg Adevărul. Ei spun că-l simt, că îl percep și sunt convinși că este ceea ce ei sunt și așa mai departe. Cu toate acestea, este adesea simțit aici că mintea preia această înțelegere și trăiește în continuare ca "realizatorul" egoic al Adevărului ultim. În consecință, realizarea nu a fost boteza în Inimă și o șansă reală de eliberare dispare încet încet.  
Prin urmare, astfel de ființe își pot păstra simțul personalității, în necunoștință de aceasta. Unii chiar editează cuvintele mele pentru a se potrivi cu înclinațiile lor personale, proiecțiile și fanteziile lor spirituale, dar eu vreau să ard toate acestea complet, ca aceștia să atingă adevărata libertate

Despre ceea ce vorbim aici este transcendență autentică, înțelegi? Omul trebuie să depășească hipnoza condiționării personale. El trebuie să fie liber de influența psihologică a minții. Nu vreau să spun că ar trebui să-ți "oprești" mintea, ci mai degrabă, să te concentrezi asupra martorului minții. Prin urmare, trebuie să fie o transcendență autentică, nu o trezire spirituală de Hollywood. 

Uneori, spun că nu vreau sau nu simt înclinație pentru compania ta. Te complaci în prea mult zgomot mental și psihologic. Sunt prea multe relații ce se întâmplă în interiorul minții tale. Reprezentările tale psihice, mentale și emoționale despre tine însuți nu sunt expresii autentice ale Sinelui.  
O astfel de identitate localizată nu este de ajuns la acest nivel de înțelegere, recunoaștere sau, am putea spune, de cunoaștere-de-sine. 
Deci, ce trebuie să se întâmple? 
Trebuie să fii Asta. 
Cum poți să fii Asta? 
"Tu"-ul care te crezi că ești nu poate fi asta. Să fii Asta nu este un verb, o acțiune pe care o vei face. Este o trezire, o recunoaștere atât de profundă încât ea îți schimbă orientarea minții imediat și ireversibil. În timp ce înțelegerea reală te preia, aceasta va fi o experiență ce-ți schimbă viața. 

Este ca și cum eu îți spun să faci ceva ce tu, ca ego, nu poți face. 
Mintea ta nu poate face acest lucru, dar este necesar ca tu să recunoști, să confirmi și să fii Ceea ce ești. 

Trebuie să fii deschis pentru a expune ceea ce nu este de folos pentru adevărata ta natură. Este cel mai înalt aspect al muncii mele, al îndrumării sau învățăturii, și este mai mult ca o corespondență energetică, nu doar una verbală. Fie ca neadevărul să fie expus și ars de tot. Uneori, drumul către această plenitudine, către această recunoaștere, este că ceea ce este neadevăr este respins deoarece este recunoscut ca fiind fals, fie de către tine sau de mine. 
Și s-ar putea să gândești: "Oh, Doamne, am crezut că într-adevăr ajungeam undeva! Acest lucru este atât de descurajator...", și astfel lumea ta se simte ca fiind întoarsă cu susul în jos. 

Nu fi descurajat; în loc de asta păstrează o atitudine de recunoștință. Este norocul tău că "lumea" ta este zdrobită. Eu însumi nu am o lume. Lasă-te să fii cu susul în jos, astfel încât ceea ce este adevărat în tine să se poată revela de la sine și să înceapă să decur în expresia lui autentică ca adevărata viață și ființă. Grația te ajută în toate felurile. Ai încredere în ea. 

Spune: "Da, eu sunt aici, elimină acest sentiment de separare, această aroganță a separării și contopește-mă în Tine, o, Doamne, o, Universală Ființă, Sine, Adevăr, Viață. Nu-mi da nicio tehnică. Absoarbe-mă. Înlocuiește-mă cu Tine ". 

 Și, în sfârșit: ai încredere în maestrul tău.

Sometimes I meet beings who say they have realised the Self. They believe or claim that they know and understand the Truth. They say they sense it, feel it and are convinced it is what they are and so on. However, it is often sensed here that the mind takes delivery for this understanding and purchases further life as the egoic ‘achiever’ of ultimate Truth. Consequently, the realisation does not get baptised in the Heart and a real chance of freedom gradually fades away. Therefore, such beings can retain their sense of personhood, unknowingly. Some even edit my words to fit in with their personal inclinations, projections and spiritual fantasies, but I want to burn all of this to the ground so that they attain true freedom. 

What we speak about here is authentic transcendence, you see? One has to overcome the hypnosis of personal conditioning. They have to be free from the psychological influence of the mind. I don’t mean that you should ‘stop’ your mind but rather, focus on the witness of mind. Therefore, it has to be an authentic transcendence, not a Hollywood awakening. 
Sometimes I say I don’t want or feel for your company. You indulge too much mental and psychological noise. There are too many relationships going on inside your mind. Your representations of yourself mentally, emotionally, psychically are not authentic expressions of the Self. Such a localised identity is not enough at this level of understanding, insight or, we could say, Self-knowledge. 

So what has to happen? 
You have to be That. 
How are you going to be That? 
The ‘you’ who you take yourself to be cannot be That. Being That is not a verb, an action you will take. It is an awakening, a recognition so profound that it changes your mind’s orientation immediately and irreversibly. As real understanding takes over, it will be a life changing experience. 
It is as though I am telling you to do something, as ego, cannot do. 
Your mind cannot do it, but it is required of you to recognise, acknowledge and be That which you are. 

You have to be open to expose what is not in service to your true nature. It is the highest aspect of my work, guidance or teaching and it is more like an energetic correspondence, not only a verbal one. Let the untrue be exposed and thoroughly burned. Sometimes the way into that completeness, that recognition, is that whatever is untrue is rejected as it is recognised as false, either by you or by me. 

And you may be thinking, ‘Oh my god, I really thought I was getting somewhere! This is so discouraging…and so your world feels like it is turned upside down. 
Do not be disheartened; instead keep an attitude of gratitude. It is your good fortune that your ‘world’ is being crushed. I myself don’t have a world. Let yours be upside down so that what is true in you can reveal itself and begin unfolding in its authentic expression as true life and being. Grace is helping you in every way. Trust it. 
Say, ‘Yes, I am here, remove this sense of separation, this arrogance of separateness and merge me in you, oh God, oh Universe Being, Self, Truth, Life. Don’t give me any technique. Absorb me. Replace me with You.
And finally: Trust your master.
~ Mooji

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu