luni, 4 aprilie 2016

Sărbătorirea zilei de naștere (a lui Ramana Maharishi) - Celebrating the Birthday (of Ramana Maharshi)


Sărbătorirea zilei de naștere 
de Jean Dunn

Bhagavan Sri Ramana Maharishi a fost solicitat de Vasudeva Sastri în 1912 să permită ca ziua lui de naștere să fie celebrată de către devoții săi. Bhagavan a refuzat să fie atras în iluzia noastră și, așa cum erau toate acțiunile și cuvintele sale, răspunsul său cu această ocazie servește ca un ghid pentru a ne scoate din iluzie înspre realitate:

Tu, cel care dorești să sărbătorești ziua de naștere, caută mai întâi de unde a fost nașterea ta. Adevărata zi de naștere este atunci când tu intri în ceea ce transcende nașterea și moartea - Ființa Eternă. 


La ziua cuiva ar trebui să plângi intrarea aceluia în această lume (samsara). S-o glorifici și s-o sărbătorești este ca și încântarea și decorarea unui cadavru.  
Să-ți cauți sinele și să te contopești în Sine - aceasta este înțelepciunea.

Sri Bhagavan nu a avut motive proprii pentru tot ce a făcut. Totul a fost pentru beneficiul nostru. Prin "nostru" vreau să spun toți dintre noi care au fost atrași de el, toți cei care, în viitor, vor fi atrași de el. Ce ne învață prin acest verset? Ce înseamnă "Căută mai întâi de unde a fost nașterea ta?"  
Nu suntem cu toții conștienți de cine sunt părinții noștri și de data nașterii noastre? Da, dar asta este data nașterii unui corp, iar părinții sunt corpurile din care se naște acest corp. Suntem corpul? Dacă este așa, atunci vom muri cu siguranță. 
Ce-a făcut Bhagavan atunci când, tânăr de șaisprezece ani, el a fost confruntat cu certitudinea copleșitoare a morții imediate? Printr-o introspecție profundă a descoperit că el nu era trupul, că el nu a fost niciodată născut și nu va muri niciodată. Aceea a fost cu adevărat ziua lui de naștere, când a "intrat în ceea ce transcende nașterea și moartea - Ființa Eternă". 
El a renăscut ca spirit nemuritor. Ignoranța a dispărut și el își cunoștea adevărata identitate - Ființarea Eternă. Iluzia că el era un corp în spațiu și timp a murit. Ne putem doar imagina acea stare, dar datorită lui Bhagavan, noi știm că este posibil pentru noi, de asemenea, să o realizăm. Într-adevăr, după cum ne spune el, nu este nimic de a atins, doar chestionează și pune la îndoială iluzia și ea va dispărea.

"Să te cauți pe tine însuți și să te dizolvi în Sine, aceasta este Înțelepciunea". Cum să-ți cauți sinele? Bhagavan ne-a spus în mod repetat să investigăm, în orice situație, indiferent ce se întâmplă: "cui i se întâmplă acest lucru?", "Cine sunt eu?", să ne menținem atenția concentrată asupra acestui "eu". 

Treptat, mintea noastră va pierde interesul în spectacolul de magie al lumii și propriul sine va deveni mai puternic. Avem atât de multe concepte despre tot - sinele nostru, lumea, Dumnezeu, și chiar despre Absolut. Aceste concepte le-am adunat de la alții și le-am făcut apoi ale noastre proprii, astfel întemnițându-ne singuri pe noi înșine. Nimeni nu ne leagă, ne legăm noi înșine cu nodurile iluziei. Mintea tinde să fie satisfăcută de cuvinte. Dacă putem numi un lucru, credem că-l cunoaștem; eșuăm în căutarea adâncă a sensului cuvintelor. 

Bhagavan era fără compromisuri în insistența lui că avem nevoie doar de eliminarea iluziei; nu este nevoie de niciun efort pentru realizare, deoarece ea este deja. Prin introspecție perseverentă ignoranța va dispărea. Aceasta este înțelepciune. 
Avem o mare bucurie și un motiv bun pentru a celebra nașterea lui Sri Ramana Maharishi, marele înțelept a cărui prezență ne va ghida din ignoranța noastră către înțelepciune. Deși corpul a murit, adevărul care este Bhagavan, propriul nostru Sine, trăiește veșnic.


Sursa:
http://www.arunachala.org/docs/ramana-s/ch.30/


Citește și:
Yogananda îl întâlnește pe Ramana Maharishi
Robert Adams și Ramana Maharishi - Doar Fii
Învățăturile lui Ramana Maharishi - fragment de David Godman 

 

Celebrating the Birthday 

By Jean Dunn

Bhagavan Sri Ramana Maharshi was requested by Vasudeva Sastri in 1912 to allow his birthday to be celebrated by his devotees. Bhagavan refused to be drawn into our illusion and, as do all his actions and words, his reply on this occasion serves as a guide to bring us out of illusion into reality:


You who wish to celebrate the birthday, seek first whence was your birth. One's true birthday is when one enters that which transcends birth and death – the Eternal Being.
At least on one's birthday one should mourn one's entry into this world (samsara). To glory in it and celebrate it is like delighting in and decorating a corpse. To seek one's self and merge in the Self – that is wisdom.

Sri Bhagavan had no reasons of his own for anything he did. All was for our benefit. By "our" I mean all of us who have been drawn to him, all those who in the future will be drawn to him. What was he teaching us by this verse? What does it mean, "Seek first whence was your birth?" Aren't we all aware of who our parents are and the date of our birth? Yes, but that is the date of the birth of a body and the parents are the bodies from which this body is born. Are we the body? If so we will surely die. What did Bhagavan do when, as a youngster of sixteen, he was faced with the overwhelming certainty of immediate death? By a deep enquiry he discovered that he was not the body, that he was never born and would never die. That was his true birthday, when he "entered that which transcends birth and death – the Eternal Being" He was reborn as the spirit Immortal. Ignorance had vanished and he knew his true identity – the Eternal Being. The illusion that he was a body in time and space died. We can only imagine that state, but because of Bhagavan, we know that it is possible for us also to attain. In truth, as he tells us, there is nothing to attain, only question the illusion and it will disappear.

"To seek one's self and merge in the Self, that is Wisdom". How to seek one's self? Bhagavan has told us repeatedly to enquire, in every situation, whatever happens, "to whom is this happening? "Who am I?", to keep our attention focused on this "I". Gradually our mind will lose interest in the magic show of the world and our own self will grow stronger. We have so many concepts about everything - our self, the world, God, and even the Absolute. These concepts we have gathered from others and made our own, thereby imprisoning ourselves. No one else binds us, we bind our self with bonds of illusion. The mind tends to be satisfied with words. If we can name a thing, we think we know it; we fail to seek the meaning of words. Bhagavan was uncompromising in his insistence that we need only remove illusion; no effort is needed for realization because it is already there. By persistent enquiry, ignorance will vanish. This is wisdom. We have great joy and good cause for celebration in the birth of Sri Ramana Maharshi, the great sage whose presence will guide us out of our ignorance to wisdom. Although the body has died, the truth which is Bhagavan, our own Self, lives eternally.

Source:
http://www.arunachala.org/docs/ramana-s/ch.30/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu