duminică, 21 august 2016

Poveste Zen: Trebuie Să Devii Complet Nebun (You Must Become Completely Crazy)

Într-o zi, un vizitator a venit la centrul Zen Providence și l-a întrebat pe Seung Sahn Soen-sa:
- Dacă studiez Zen-ul, voi atinge iluminarea? 
Soen-sa i-a spus:
- De ce vrei să atingi iluminarea?

Vizitatorul: 

- Sunt deranjat de tot felul de lucruri. Nu mă simt liber.
Soen-sa: 
- De ce nu te simți liber? 
- Cred că am prea multe atașamente. 
- De ce nu tai aceste atașamente? 
- Toate par foarte reale.

Soen-sa: 

- Nimeni nu știe când va muri. Ar putea fi anul viitor, sau săptămâna viitoare, sau în următoarele cinci minute. Deci, pune totul jos, acum, chiar în acest moment. Păstrează-ți mintea ca și cum ai fi deja mort. Apoi, toate atașamentele vor dispărea, și nu va mai conta dacă vei studia Zen sau nu. Chiar acum tu crezi: "Sunt viu, sunt puternic." Așa că ai multe dorințe, multe atașamente. Numai gândește-te: "Sunt mort." Un om mort nu are dorințe.

Vizitatorul a spus: 

- Cum pot fi viu și mort? 
Soen-sa: 
- Mort nu este mort. Avem ochi, urechi, nas, limbă, corp și minte. Dar Sutra Inimii spune că în vacuitate nu există niciun ochi, nici urechi, nici nas, nici limbă, niciun trup, nicio minte. Fără cele șase simțuri ale mele nu am nicio piedică. Este foarte ușor. Așa că, dacă eu sunt deja mort, vederea nu e vedere, auzul nu e auz. Este ca și cum treci prin fața unui restaurant, mirosind mirosurile bune, și trecând mai departe. Nu e casa mea, așa că nu le ating.

Vizitatorul: 

- Cum pot practica să fiu mort? 
Soen-sa i-a spus: 
- Doar menține marea întrebare: "Ce sunt eu?" Acum, permite-mi să te întreb, ce ești tu? 
- Sunt unul. 
- De unde vine unul? 
- De la Dumnezeu. Dumnezeu este unul.   
- Dumnezeu? Înțelegi ce e Dumnezeu? 
- Nu. 
- Tu spui "unul", tu spui "Dumnezeu". Este greșit. Dacă zici unul, induci ideea de unul. Dacă zici Dumnezeu, induci ideea de Dumnezeu (doar idei). Toată asta este gândirea. Fără să gândești, ce ești tu? 
- Nimic. 
- Nimic?  
Soen-sa îl lovește și îi spune:  
- Aceasta este durerea. Poate "nimicul" să simtă durerea? 
Vizitatorul a zâmbit.

Soen-sa i-a zis: 

- Înainte de gândire, mintea ta a fost ca o foaie de hârtie albă. Apoi ai scris "unul" și "Dumnezeu" și "nimic", și așa mai departe și tot așa. Atunci când tai toate gândurile, tu ștergi toate aceste nume și forme și revii la vacuitatea ta originală. Ce sunt eu? Nu știu. Când păstrezi marea întrebare, păstrezi mintea care nu știe. Mintea Nu-Știu este mintea goală. Nu există cuvinte, nici discurs. Deci, nu există unul, nici Dumnezeu, nici nimicul, nici mintea, nici vacuitatea. Această minte Nu-Știu este foarte importantă. Eu este nu-știu, nu-știu este Eu. Numai asta. Acesta este sinele tău adevărat. Așa că păstrează întotdeauna mintea Nu-Știu. 
Vizitatorul a spus:
- Prietenii mei cred că sunt nebun pentru că sunt interesat de Zen. 
Soen-sa: 
- Nebunia este bună. Oamenii nebuni sunt fericiți, liberi, ei nu au nicio piedică. Dar, din moment ce ai multe atașamente, tu ești doar un pic nebun. Asta nu este suficient de nebun. Trebuie să devii complet nebun. Atunci vei înțelege.

Vizitatorul se înclină. Cineva a venit și a turnat două cești de ceai.


Sursa: 
http://www.thedailyzen.org/2015/06/14/you-must-become-completely-crazy/One day a visitor came to the Providence Zen Center and asked Seung Sahn Soen-sa, “If I study Zen, will I attain enlightenment?”
Soen-sa said, “Why do you want to attain enlightenment?”
The visitor said, “I’m upset by all sorts of things. I don’t feel free.”
Soen-sa said, “Why don’t you feel free?”
“I guess I have too many attachments.”
“Why don’t you cut through these attachments?”
“They all seem very real.”
Soen-sa said, “No one knows when he will die. It could be next year, or next week, or in the next five minutes. So put it all down, now, at this very moment. Keep your mind as if you were already dead. Then all your attachments will disappear, and it won’t matter whether you study Zen or not. Right now you think, ‘I am alive, I am strong.’
So you have many desires, many attachments. Only think, ‘I am dead.’
A dead man has no desires.”

The visitor said, “How can I be alive and dead?”
Soen-sa said, “Dead is not dead. We have eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. But the Heart Sutra says that in emptiness there are no eyes, no ears, no nose, no tongue, no body, no mind. Without my six senses I have no hindrance. It is very easy. So if I am already dead, seeing is not seeing, hearing is not hearing. It is like passing in front of a restaurant, smelling the good smells, and passing on. It is not my house, so I don’t touch.”
The visitor said, “How can I practice being dead?”
Soen-sa said, “Only keep the great question, ‘What am I?’Now let me ask you, what are you?”
“I’m one.”
“Where does one come from?”
“From God. God is one.”
“God? Do you understand God?”
“No.”
“You say ‘one,’you say ‘God.’ This is wrong. If you make one, it is one. If you make God, it is God. All this is thinking. Without thinking, what are you?”
“Nothing.”
“Nothing?” Soen-sa hit him and said, “This is pain. Can ‘nothing’feel pain?”
The visitor smiled.

Soen-sa said, “Before thinking, your mind was like a sheet of white paper. Then you wrote down ‘one,’and ‘God,’and ‘nothing,’and so on and so forth. When you cut off all thinking, you erase all these names and forms and return to your original emptiness. What am I? I don’t know. When you keep the great question, you keep the mind that doesn’t know. Don’t-know mind is empty mind. There are no words, no speech. So there is no one, no God, no nothing, no mind, no emptiness. This don’t-know mind is very important. I is don’t-know, don’t-know is I. Only this. This is your true self. So always keep don’t-know mind.”
The visitor said, “My friends think I’m crazy because I’m interested in Zen.”
Soen-sa said, “Craziness is good. Crazy people are happy, free, they have no hindrance. But since you have many attachments, you are only a little crazy. This is not crazy enough. You must become completely crazy. Then you will understand.”
The visitor bowed. Someone came and poured out two cups of tea.

Source:
http://www.thedailyzen.org/2015/06/14/you-must-become-completely-crazy/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu