vineri, 26 august 2016

Video: Mooji Baba se întoarce la casa Maestrului său Papaji (Mooji Baba returns to the home of his Master Papaji)

Pentru subtitrarea în română apăsați butonul CC


Sri Mooji se întoarce la casa Maestrului său, Sri Poonjaji (Papaji) pentru prima dată după 1997. Acest video este o rară și foarte emoționantă înregistrare a acestor câteva zile în Lucknow unde el vizitează casa Maestrului și clădirea Satsang Bhavan, și include câteva povești din perioada petrecută de Sri Mooji acolo în 1993 și 1997.
.....
Era în August 1997 când Sri Mooji s-a întors în Londra, cu o lună înainte ca Maestrul să părăsească corpul.
Acum, cu trecerea a nouăsprezece ani, a fost să fie ca el să stea la porțile casei Maestrului încă o dată. Parfumul ghirlandelor de trandafiri a adus o atmosferă de tăcută anticipare pe măsură ce ultimii membri din grupul de vizitatori au sosit. Vizita a reprezentat o minunată și emoționantă ocazie când Mooji Baba a intrat în casa lui Papaji din Indira Nagar, Lucknow. Aproximativ douăzeci și cinci de membri din Mooji Sangha l-au însoțit pentru darshan.

Bhavani, Vandita și Bharat Mitra, un discipol apropiat și fiu spiritual al Marelui Maestru Sri Poonjaji au ajutat foarte mult în a-l aduce pe Mooji Baba înapoi în Lucknow. Familia lui Sri Poonja i-a primit pe Mooji Baba și pe discipolii săi cu mare bunătate.

După ce a împărtășit grupului câteva frumoase amintiri, Mooji Baba s-a îndreptat spre dormitorul Maestrului, unde și-a pus capul la picioarele patului Maestrului. Câțiva devoți au intrat în cameră și au stat într-o reverență tăcută în spațiul sacru. După o scurtă vreme, Sri Mooji Baba, profund mișcat, a rostit următoarele cuvinte:

Maestre,
Așa cum eu am avut privilegiul să fiu cu tine,
acum eu îi aduc la Tine pe toți cei pe care tu i-ai invitat prin mine
să aibă privilegiul de a sta la picioarele tale.
Nimic nu este al meu - totul ești Tu.
Îți mulțumesc pentru acest privilegiu.
Fie ca să rămânem mereu la picioarele tale,
și în inima ta.

Preaiubite Tată,
cât de privilegiați suntem că putem fi aici
să stăm la picioarele tale de lotus.

Maestru al Maeștrilor,
Pogoară asupra fiecăruia Grația ta deplină.
Îți mulțumesc că l-ai trimis
pe fiul tău, Bharat, să mă aducă aici.

Te Iubesc.

Aduc cu mine pe cei pe care tu i-ai ales să vină aici.
Binecuvântați sunt aceia care vor continua să primească Darshan-ul tău în acest fel.
Mă rog ca ei să ajungă să te cunoască și să te iubească atât de profund precum te iubim noi.
Trăim experiența că adevăratul tău loc este în inimile noastre ca Sinele inseparabil.
Îți mulțumim pentru acest moment și pentru această cunoaștere.

Întorcându-mă aici văd că atât de multe lucruri
din lumea exterioară s-au schimbat,
dar Tu rămâi atemporal și neschimbător.

Cât de binecuvântați suntem.

Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc,
O, Supremule.

Deși noi stăm aici la altarul sălașului tău pământesc,
Tu ești cel care ne dăruiește ochii să vedem și să simțim fără-de-forma ta.
Sunt ochii tăi cei prin care privim. Îți mulțumim pentru acest miracol.
Ființa ta, inima ta, prezența ta plină de iubire
ne înlocuiește pe noi.

Binecuvântată este această zi.

Slăvit fie numele tău cel sfânt.

Muzica:
(1) Mere Gurudev – Krishnabai, Omkara, Prakash
(2) Papaji – Omkara (scris de Sri Mooji)
(3) Unchained Melody – Prakash and Omkara
(4) Shower of Grace – Omkara and Prakash

http://mooji.tv
http://www.mooji.org
https://www.facebook.com/moojiji/
https://www.facebook.com/MoojiRomania

https://www.youtube.com/watch?v=EIcSqVSPKlY

 Sri Mooji returns to the home of his Master, Sri Poonjaji (Papaji) for the first time since 1997. This video is a rare and very moving account of these few days in Lucknow where he visits the Master's home and Satsang Bhavan, and includes some stories from Sri Mooji's time there in 1993 and 1997.
.....
It was in August of 1997 that Sri Mooji had returned to London, one month before the Master left the body.
Now, with the passing of some nineteen years, he was to stand outside the gates of the Master’s house once again. The smell of rose garlands set a mood of quiet anticipation as the last members of the visiting group arrived. The visit was a beautifully moving occasion as Mooji Baba entered Papaji’s home in Indira Nagar, Lucknow. Approximately, twenty five members of Mooji Sangha accompanied him for darshan.

Bhavani, Vandita and Bharat Mitra, a close disciple and spiritual son of the Great Master, Sri Poonjaji, were instrumental in bringing Mooji Baba back to Lucknow. The family of Sri Poonja received Mooji Baba and his followers with great kindness.

After sharing some beautiful memories with the group, Mooji Baba proceeded to the Master’s bedroom where he laid his head at the foot of the Master’s bed. Several devotees entered the room and sat in quiet reverence in the sacred space. After a short while, Sri Mooji Baba, deeply moved, uttered the following words.

Master,
Just as I had the privilege to be with you,
I now bring all those that you invite through me to You
to have the privilege to sit at your feet.
Nothing is mine—all is You.
Thank you for this privilege.
May we remain always at your feet,
And inside your heart.

Beloved Father,
how privileged we are that we can be here
to sit at your lotus feet.

Master of Masters,
Bestow upon each one your full Grace.
Thank you that you have sent
your son, Bharat, to bring me here.

I Love You.

I bring with me those who you have chosen to come here.
Blessed are they who will continue to take your Darshan in this way.
I pray that they will come to know and love you as deeply as we do.
We experience that your true place is inside our hearts as the inseparable Self.
Thank you for this moment and this knowing.

Returning here I see that so many things
in the outer world have changed,
but You remain timeless and unchanging.

How blessed we are.

Thank you, thank you, thank you,
O Supreme One.

Though we sit here at the shrine of your earthly abode
it is You who give the inner eyes to see and feel your formlessness.
It is your eyes that we look through. Thank you for this miracle.
Your being, your heart, your loving presence,
replaces us.

Blessed is this day.

Veneration to your holy name.

Music:
(1) Mere Gurudev – Krishnabai, Omkara, Prakash
(2) Sri Ram Jai Ram – Raja
(3) Papaji – Omkara (written by Sri Mooji)
(4) Unchained Melody – Prakash and Omkara
(5) Shower of Grace – Omkara and Prakash

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu