luni, 27 februarie 2017

Papaji - Un Poem din cartea "Adevărul Este" (A Poem from the book "The Truth Is")

Sinele este ceea ce ești,
Tu ești Acea Insondabilitate în care experiențele și conceptele apar.
Sinele este Momentul care nu are nici venire nici plecare.
Este Inima, Atman, Vacuitatea.
Strălucește Lui Însuși, de la Sine Însuși, în Sine Însuși.
Sinele e cel ce dă suflul vieții, nu ai nevoie să Îl cauți, El este Aici.
Tu ești Acela prin care ai căuta.
Tu ești ceea ce cauți!
Și Acela este tot ce este. Numai Sinele este.

Tu nu ai fost niciodată născut, și deși doar dorința ia naștere,
Nimic nu s-a întâmplat vreodată, Nimic nu a existat vreodată!
Acest Nimic ești tu, și acesta este Adevărul Suprem.
Ești complet singur deoarece numai Frumusețea singură este. Numai Sinele este.
Pur și simplu nu poți nega că tu ești Conștiință.
Tu sălășluiești în Lotusul Inimii ca Bucurie în Beatitudine.
Rămâi Tăcut și îți vei revela Sinele direct Sinelui tău.

Cunoașterea de Sine este aceea pentru care merită să sacrifici totul, pentru că orice altceva este doar un miraj ce apare în Conștiință.
Sinele este locuitorul tuturor Ființelor, deci iubirea celorlalți este Iubirea Sinelui, a propriului tău Sine.
Sinele este cea mai mare Iubire și cel mai drag tuturor iubitorilor. Iubirea este atracția Sinelui către Sine în Sine. Nu există nimic în afară de această Iubire, această sursă a Bucuriei.
Vezi-ți frumusețea și că tu ești acest Locuitor, această Iubire și Frumusețea însăși.
Neti, Neti (nici asta, nici aceea); dar ce Ești tu nu poate fi respins. Este doar Acum;
veghea sau somnul sau visul, este tot Acum-ul care doar Este. Numai Sinele este.

Acest Moment prezent este Lumină, este Sinele. Acest Moment nu e înlănțuire sau libertate.
Este cel mai prețios dincolo de ideație. Acest Moment este ecranul pe care se proiectează totul.
Este mereu Nemișcat și Neatins și e în afara timpului. Nu e nicio diferență între Cel Suprem și această Prezență.
Pentru a fi în acest Moment abandonează toate dorințele, incluzând dorința de a fi în el. Acela care nu are niciun nume sau formă are milioane de nume: Ființare, Pură Conștiință, Beatitudine, Existență,
Atman, Adevăr, Sine, Providență, Frumusețe, Libertate, Iubire Divină, Plinătate, Vacuitate, Conștiință, Acum, Cel Fără-de-Efort, Aici, Tăcere, Brahman, Dumnezeu.
Precum limba rostește cuvântul "limbă" așa și tu rostești aceste nume.
Pentru a evita această acoperire a naturii tale cu preconcepții, Buddha a vorbit de Sine în termeni negativi (ai negării) precum Anata, Cel Neatins, Nemanifestatul, Cel Nevăzut, Cel Inabordabil,
Incognoscibilul, și Cel Nepătat. Înainte de noțiuni și creații tu exiști, deci nu există cuvinte pentru Acela de dincolo de cuvinte și limbaj.

Sinele nu are nevoie să se înțeleagă pe El însuși, Libertatea este înainte de conceptul de libertate. Tu ești ceea ce rămâne când conceptele de "Eu", minte și trecut dispar.
Nimicul nu este un concept. Identifică-te ca Pace-Frumusețe-Iubire, nu avea asta doar ca o experiență.
Cunoaște: "Eu sunt inactiv, activitatea are loc în mine, Eu Sunt Acela, sunt ecranul care nu vine și nu pleacă niciodată." Identifică-te ca și Conștiința Însăși. Dacă nu uiți cine ești, această aparență a activității este Dansul Cosmic.
Rămâi ca "Eu Sunt", nu ca ceea ce vine și pleacă. Simțământul de Eu individual este mintea, dar Ființarea nu are hotare. Ea Însăși este conștientă de Ea Însăși. Identifică-te ca ființare.

Când mintea este pură vei vedea Sinele în toate Ființele. Purifică-ți mintea prin îndepărtarea tuturor conceptelor, mai ales a conceptului de puritate. Apoi Sinele se revelează singur minții goale care e Conștiința. Ego-ul și mintea și toate creațiile apar din Sine ca Sine, chiar și cele mai urâte îndoieli și cele mai separate diferențe apar din frumoasa sursă care e Ființare. În Sine nu există "fă asta" sau "nu fă aia", ceva de făcut sau de nefăcut. Dacă e nefericire tu nu ești nefericit, tu ești Nepătata Pură Cunoaștere (Conștiință) a acelei nefericiri.

Așa cum valurile nu sunt separate de ocean, nici razele separate de soare, tu nu ești separat de Existență. Tu ești Momentul în care totul este.
Scripturile vorbesc de trei fluvii Sfinte în Interior. Acestea sunt Existență, Conștiință, și Beatitudine.
Fiind dincolo de gând sau efort ele nu pot fi obiectivate sau subiectivate. Ele sunt atât de dragi, atât de aproape, în spatele retinei și înaintea respirației. Tu nu ai nevoie să vezi Asta, tu ești Asta.
Tu nu ești diferit de Existență, de Ființare.
Vezi Ființarea peste tot prin a nu privi. A Vedea este A Fi, nu obiectele văzute.
Conștiința este Mama originală. Dacă știi asta ea va avea grijă de tine și îți va da Fericire, Pace, Nemurire. Această Mamă nu o recunoaștem și de aceea ajungem în necazuri.

Acest Necunoscut e natura ta, întoarce-te la Acesta pentru că ceea ce e cunoscut nu aduce Pace veșnică, nici Iubire veșnică.
Beatitudinea e Eternă, deși ea pare că apare atunci când mintea moare.
Beatitudinea nu e o experiență, Ea este natura ta.
Aceasta este Inima celui Înțelept.
Acest dar îi cheamă totdeauna pe toți : "Tu ești așezat în Inima toturor Ființelor."
Acesta este Adevărul: Chipul Tău strălucește.

Sursa poemului: din cartea "Adevărul Este" - "Sinele" paginile 25-27 PAPAJI (H.W.L. Poonja)
Traducerea: Summairu (2017)

Citește și:
Papaji - Procesul realizării Sinelui și după Realizare
Papaji - Eliberarea și karma
Papaji (H.W.L Poonja) - Focul Libertății

http://www.lybrary.com/the-truth-is-the-truth-is-p-305259.html

__________________________________________________________
Self is what you are, 
You are That Fathomlessness in which experience and concepts appear. 
Self is the Moment which has no coming or going. 
It is the Heart, Atman, Emptiness. 
It shines to Itself, by Itself, in Itself. 
Self is what gives breath to life, you need not search for It, It is Here. 
You are That through which you would search. 
You are what you are looking for! 
And That is all it is. Only Self is. 

You were never born, and though only desire takes birth, 
Nothing has ever happened, Nothing has ever existed! 
This Nothingness you are, and this is the Ultimate Truth. 
You are totally alone because Beauty alone is. Only Self is. 
You simply cannot deny that you are Consciousness. 
You dwell in the Lotus of the Heart as Joy in Bliss. 
Keep Quiet and you will reveal your Self to your Self. 

Self Knowledge is that which is worth sacrificing anything for, because everything else is just a mirage rising out of Consciousness. 
Self is the indweller of all Beings, so love of others is Love of Self, your Self. 
Self is the greatest Love and the dearest of all lovers. Love is the attraction of Self to Self in Self. There is nothing besides this Love, this source of Joy. 
See your own beauty and you are this Indweller, this Love and the Beauty itself. 
Neti, Neti; but what you Are cannot be rejected. It is Now only; waking or sleeping or dreaming, It is still the Now which only Is. Only Self is. 

This present Moment is Light, is Self. This Moment is not bondage or freedom. It is most precious beyond ideation. This Moment is the screen on which all projects. It is always Still and Untouched and it is out of time. There is no difference between the Ultimate and this Presence. 
To be in this Moment abandon all desires, including the desire to be in it. That which has no name or form has millions of names: Being, Awareness, Bliss, Isness, Atman, Truth, Self, Auspiciousness, Beauty, Freedom, Divine Love, Fullness, Emptiness, Consciousness, Nowness, Effortlessness, Hereness, Silence, Brahman. 
As the tongue speaks the word “tongue” so you speak these names. To avoid the veiling of your nature with preconceptions, Buddha spoke of Self in negative terms like Anata, Untouched, Unmanifest, Unseen, Unapproachable, Unknowable, and Unstained. Before notions and creations you exist, so there are no words for That beyond words and language. 

Self doesn't need to understand Itself, Freedom is before the concept of freedom. You are what remains when the concepts of “I,” mind and past disappear. 
Nothingness is no concept. Identify as Peace-Beauty-Love, do not experience it. 
Know, “I am inactive, the activity takes place in me, I am That, I am the screen, I never come and I never go.” Identify as Consciousness Itself. If you do not forget who you are, this appearance of activity is the Cosmic Dance. 
Stay as “I am,” not as what comes and goes. The individual I-sense is mind, but Being has no frontiers. It is aware of Itself Itself. Identify as being. 

When mind is pure you will see Self in all Beings. Purify the mind by removing all concepts, especially the concept of purity. Then Self reveals itself to the empty mind which is Consciousness. Ego and mind and all creations arise out of Self as Self, even the ugliest of doubts and the most separate of differences rise from the beautiful source as Isness. In Self there are no do's and don'ts. If there is unhappiness you are not unhappy, you are the Untouched Awareness of this unhappiness. 

As waves are not separate from ocean, nor rays from sun, you are not separate from Existence. You are the Moment in which all is. 
The Scriptures speak of the three Holy rivers Within. These are Existence, Consciousness, and Bliss. Being beyond thought and effort they cannot be objectified or subjectified. They are so dear, so near, behind the retina and before breath. You need not see This, you are It. 
You are not different than Existence, than Being. 
See Being everywhere by not looking. The Seeing is Being, not the objects seen. 
Consciousness is the original Mother. If you know this she will take care of you and give you Happiness, Peace and Deathlessness. This Mother we do not recognize and this gets us into trouble. 

This Unknown is your nature, return to That because the known will give no lasting Peace, no lasting Love. 
Bliss is Eternal, even though it appears to arise when the mind dies. 
Bliss is not an experience, It is your nature. 
This is the Heart of the Wise. 
This gift is always calling to everyone, “You are seated in the Heart of all Beings.” 
This is the Truth: Your Face shines. 

Poem Source: from 'The Truth Is' - 'Self' pages 25 to 27 PAPAJI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu