vineri, 17 martie 2017

Gurdjieff - Metoda "EU SUNT" (The "I AM" method)

Gurdjieff a folosit metoda "EU SUNT". Practică adânc acest EU SUNT orice ai face. Bei apă, mănânci, amintește-ți EU SUNT. Nu uita asta! Când mergi amintește-ți EU SUNT. Lasă mersul să fie acolo, dar fii fixat pe EU SUNT EU SUNT EU SUNT. Asta să îți fie constant în conștiință. Apoi ea va pătrunde și în vis.

Gurdjieff a folosit această metodă continuu. Discipolul lui cel mai cunoscut, Uspensky, povestește că atunci când Gurdjieff lucra cu el cu această metodă și el practica de 3 luni neîntrerupt această reamintire a lui EU SUNT EU SUNT EU SUNT, totul s-a oprit. Gândurile, visarea, totul s-a oprit. Doar o singură notă ca muzică a rămas "EU SUNT". Dar nu era un efort. Aceasta era o activitate spontană care se desfășura. "EU SUNT". Apoi Gurdjieff l-a chemat pe Uspensky afară din casă. Pentru trei luni el a fost ținut închis în casă și nu i s-a permis să iasă.

Apoi Gurdjieff a zis "Vino cu mine!" Ei locuiau într-un orășel rusesc, Tiflis. Au ieșit pe străzi. Uspensky scrie în jurnalul său: "Pentru prima dată am putut înțelege ce spune Isus când zice că omul e adormit. Întregul oraș îmi apărea ca fiind adormit. Oamenii se mișcau în somn, proprietarii de magazine vindeau în somn, clienții cumpărau în somn. Întregul oraș era adormit! M-am uitat la Gurdjieff. Numai el era treaz. Întregul oraș dimprejur era adormit. Erau furioși, se certau, iubeau, cumpărau, vindeau, făceau una alta, toate."

Uspensky spune: "Puteam să le văd fețele, ochii, erau adormiți. Centrul interior le lipsea, nu era acolo." El i-a zis lui Gurdjieff: "Nu mai vreau să merg acolo. Ce s-a întâmplat cu orașul? Toți par adormiți, drogați."

Gurdjieff i-a spus: "Nimic nu i s-a întâmplat orașului. Ceva ți s-a întâmplat ție. Tu ai fost de-drogat. Orașul rămâne la fel. E același loc în care te-ai mutat acum trei luni. Dar nu ai putut vedea că oamenii sunt adormiți pentru că și tu dormeai. Acum poți vedea asta pentru că o anumită calitate a conștiinței ți-a apărut. Cu trei luni de practică a lui "EU SUNT" în mod continuu, ai devenit conștient într-un timp foarte scurt. Ai devenit treaz! O parte a conștiinței tale a trecut dincolo de vis. De aceea poți vedea că toți sunt adormiți, morți, se mișcă drogați, ca și cum ar fi hipnotizați."

Uspensky spune: "Nu puteam suporta acest fenomen - toți adormiți! Orice ar face ei, ei nu-s responsabili pentru acel lucru. Nu sunt responsabili! Cum ar putea fi ei responsabili?" A venit înapoi la Gurdjieff și l-a întrebat: "Ce e asta? M-ai iluzionat cumva? Mi-ai făcut ceva de întregul oraș pare adormit? Nu îmi pot crede ochilor!"

Dar asta se va întâmpla oricui. Dacă îți poți aminti de tine însuți, atunci vei ști că nimeni nu își amintește de el însuși, și așa se mișcă fiecare. Întreaga lume e adormită.
Dar începe cât timp ești treaz. În fiecare moment în care începi "EU SUNT".

Nu vreau să zic că trebuie să repeți cuvintele "EU SUNT" ci să ai simțământul. Îmbăiază-te și simte "EU SUNT". Lasă atingerea dușului rece să fie acolo, și lasă-te să fii acolo în fundal, simțind și amintindu-ți "EU SUNT". Ține minte că nu zic că trebuie să repeți verbal "EU SUNT". Poți repeta dar asta nu îți va aduce conștiința. Repetarea poate crea chiar mai multă adormire. Deci acest "EU SUNT", această amintire a lui "EU SUNT", nu este o mantra verbală. Simte asta! Fii senzitiv față de ființa ta. Când atingi mâna cuiva nu doar atinge-o, dar simte-o, simte de asemeni și atingerea ta. Când mănânci, simte-te mâncând, în egală măsură. Acest simțământ va pătrunde tot mai adânc în mintea ta.

Într-o zi brusc ești trezit în propriul tău centru, funcționând pentru prima dată. Și atunci întreaga lume devine un vis. Și atunci știi că visul tău este un vis. Și când știi că visul tău este vis, el încetează. El încetează dacă e perceput ca ireal.

Și odată ce visul încetează, tu ești un alt om. Vechiul om a murit; adormitul este mort. Acea ființă umană ce erai, nu mai ești. Pentru prima dată devii conștient. Pentru prima dată, în întreaga lume care e adormită, tu ești treaz. Devii un Buddha, un Cel Trezit.

După această trezire, nu mai există suferință. După această trezire, nu mai există moarte. Prin această trezire, nu mai există frică. Devii, pentru prima oară, liber de toate. Să fii liber de adormire, liber de visare, înseamnă să fii liber de orice. Ura, lăcomia, mânia toate dispar. Atingi libertatea. Devii doar iubire.

Traducerea: Summairu (2017)

Citește și:
Introspecția ghidată de Mooji
Robert Adams - Despre introspecție și iluzia eu-lui 
Nisargadatta Maharaj - Îndrumări de practicat 
Rupert Spira - Iubirea e un loc 

Gurdjieff used the I AM method. Work deeply on I AM whatever you are doing. Drinking water, eating, remember I AM. Do not forget it! When you walk remember I AM. Let the walking be there, but be fixed on I AM I AM I AM. Let this be constant in your awareness. Then it will begin to penetrate your sleep also.

Gurdjieff worked on his method continuously. His chief disciple P.D. Ouspensky relates that when Gurdjieff was working with him on this method and he was practicing for 3 months continuously this remembering of "I AM I AM I AM", everything stopped. Thoughts, dreaming, everything stopped. Only one note like music remained "I AM." But it was not an effort. This was a spontaneous activity going on. "I AM." Then Gurdjieff called Ouspensky out of the house. For 3 months he had been kept inside and was not allowed to go out.

Then Gurdjieff said 'Come with me!' They were living in a Russian town of Tiflis. They went out into the street. Ouspensky writes in his diary, "For the first time I could understand what Jesus meant when he said that man is asleep. The whole city looked to me as if asleep. People were moving in their sleep, shopkeepers were selling in their sleep, customers buying in their sleep. The whole city was asleep! I looked over at Gurdjieff. Only he was awake. The whole city around us was asleep. They were angry, fighting, they were loving, buying, selling, doing, everything."

Ouspensky said "I could see their faces, their eyes, they were asleep. The inner center was missing, it was not there.' Ouspensky said to Gurdjieff "I do not want to go there anymore. What happened to the city? Everyone seems asleep, drugged."

Gurdjieff said "Nothing has happened to the city. Something has happened to you. You have been undrugged. The city remains the same. It is the same place you moved into 3 months ago. But you couldn't see that other people are asleep because you were also asleep. Now you can see because a certain quality of awareness has come to you. With three months of practicing "I AM" continuously, you have become aware in a very short matter of time. You have become aware! A part of your consciousness has gone beyond dreaming. That is why you can see that everyone is asleep, dead, moving, drugged, as if hypnotized."

Ouspensky says "I could not bear this phenomenon - everyone asleep! Whatsoever they are doing, they are not responsible for it. They are not! How can they be responsible?" He came back and asked Gurdjieff "What is this? Am I deceived somehow? Have you done something to me that the whole city seems asleep? I cannot believe my own eyes!"

But this will happen to anyone. If you can remember yourself, then you will know that no one is remembering himself, and in this way each one goes on moving. The whole world is asleep. But start while you are awake. Any moment that you start "I AM."

I do not mean that you have to repeat the words "I AM" but have the feeling. Take a bath and feel "I AM." Let the touch of the cold shower be there, and let yourself be there behind, feeling it and remembering "I AM." Remember I am not saying that verbally you have to repeat "I AM." You can repeat it but that repetition will not give you awareness. Repetition may even create more sleep. So this "I AM", the remembering of "I AM", is not a verbal mantra. Feel it! Be sensitive to your being. When you touch someone else's hand do not only touch it, but feel it, feel your touch also. While you eat, feel yourself eating as well. This feeling will penetrate deeper and deeper into your mind.

One day suddenly you are awake at your own center, functioning for the first time. And then the whole world becomes a dream. And then you know that your dreaming is a dreaming. And when you know that your dreaming is a dreaming, dreaming stops. It can continue only if it is felt to be real. It is stopped if it is felt as unreal.

And once dreaming stops, you are a different man. The old man is dead; the sleepy man is dead. That human being which you were, you are no more. For the first time, you become aware. For the first time, in the whole world that is asleep, you are awake. You become a Buddha, an Awakened One.

After this awakening, there is no misery. After this awakening, there is no death. Through this awakening, there is no more fear. You become, for the first time, free of everything. To be free of sleep, to be free of dreaming, is to be free of everything. Hate, greed, anger all disappear. You attain freedom. You become just love.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu