joi, 20 aprilie 2017

Papaji - Capcanele căutării, practicii și procesului (The Traps of Search, Practice, and Process)

Nu e vreo devenire a Ființării.
E pur și simplu un truc al minții să gândești că ai nevoie să fii stabilit în Sine. Tu ești Acesta!
Doar rămâi Așa Cum Ești oriunde te afli. Dacă ești undeva acolo, ai nevoie să gândești. Fii Aici și nu ai nevoie să gândești sau să folosești mintea. Asta e Pace, asta e Frumusețe.
E o glumă să cauți pacea când de fapt nu ai cum să scapi de ea.
Căutarea și practica este pură ignoranță, pentru că doar dacă ești prost ai nevoie de practici. Râul nu face niciun efort sau practică să vină la ocean. Încetează să gândești și să faci efort și vei înțelege.
Nu te complica cu gândurile și practica, nu practica nici măcar non-practica, doar rămâi Tăcut.

Orice faci este pentru a-ți liniști mintea, pentru fericire, și totuși orice faci perturbă mintea pentru că "a face" este mintea, e o capcană, fie că e samadhi sau beatitudine sau orice.
Orice încerci să faci acoperă diamantul cu aroganța făptuirii.
Ai tot făcut asta timp de 35 de milioane de ani așa că Acum doar rămâi Tăcut.
Sinele nu este văzut în timpul efortului, nici Libertatea nu este rezultatul efortului, ci este deja Aici Acum.
Ratezi beatitudinea pentru că tu cauți lucrurile trecătoare, dar Adevărul nu poate fi văzut, El e văzătorul!
Află Aceea prin care tu ai căuta și afli că Ființarea este Beatitudine.
A încerca și a căuta vin din toate direcțiile ca țânțarii să te distragă de la cunoașterea Sinelui Acum!

Nu fă niciun efort, pentru că a face este mintea:
Peria cu care cureți mintea este chiar mintea! Deci e mai bine doar să dai deoparte mintea-ego pentru că vei vorbi de curățarea minții doar atunci când mintea e necurată.

Din trei considerente căutarea și practica sunt prostești și deviante, și sunt doar mintea deșteaptă care evită Libertatea.

Primul este acela că asta creează un căutător.
Aceasta întărește conceptul unui suferind individual care e separat de Libertate, și că Sinele este un ceva "altul" decât acesta Aici și Acum.

Al doilea este căutarea.
Căutarea este distragerea care cauzează amânarea și suferința nesfârșită nenecesară. Căutarea promovează religii, tradiții, căi la care să aderi, care servesc doar pentru a te prinde și mai mult în capcana iluziei. Adevărul este doar Aici și Acum, dar căutarea zice că e mâine.

Al treilea considerent este că a căuta implică și creează un obiect care să fie găsit, și aceasta poate fi cea mai subtilă și deviantă capcană. Atunci când începi căutarea tu conceptualizezi ce e acel lucru pe care îl cauți.
De vreme ce natura Maya-ei, a iluziei, este că orice tu gândești, așa devine; orice gândești că ar fi țelul acela-l vei atinge. Nu e nicio îndoială de asta: așa cum gândești așa apare (asta îți apare ca manifestare, asta aduci la viață ca experiențe).
Deci din cauza căutării tale tu vei crea și vei atinge apoi acel lucru pe care crezi că îl cauți!
Orice rai sau stare spirituală înaltă pe care tânjești să o obții o vei obține după ce o conceptualizezi și creezi. Apoi te vei relaxa satisfăcut în această capcană gândind că ai atins "cerurile" tale.
Aceasta e libertatea plăcinta-din-cer făcută la comandă pentru tine chiar din propriile tale gânduri și condiționări despre ce este Supremul.

Adevărul este dincolo de gânduri, concepte, și condiționări și acest Adevăr e ceea ce tu ești, și numai Adevărul Este. Deci oprește căutarea, doar fii Tăcut, în mod categoric nu stârni vreun gând sau face un efort, și Adevărul se va revela Sieși.
Practica implică ego care întărește relația subiect-obiect, și toate practicile sunt prin intermediul ansamblului corp-minte și al simțurilor ceea ce întărește identificarea cu ansamblul corp-minte.
Orice identificare este identificare greșită.
Orice gândești tu devii, deci gândindu-te la nume și formă este a te gândi la ego-minte-lume-simțuri-iluzie.
Dacă trebuie să gândești, gândește-te la Existență, Conștiință și Beatitudine.
Cel mai bine e să știi cu simplitate "Eu Sunt Divinul Acela".
Practica directă este Acum însuși, doar Ființarea însăși, neașteptând un moment următor sau un gând următor sau o viață următoare pentru a realiza ceva. Practica directă este beatitudinea întoarcerii feței către Sine, practica directă este Existență.

Sadhana prescrisă necesită și întărește egoul să devină ceva special când în realitate noi suntem Unul. Nu poți practica Ființarea, tu ești Aceasta. Nu avea vreo mândrie, doar simplu Fii Sinele.
Trebuie să lovești la rădăcina egoului, dar nu cu sadhana care este făcută de ego pentru ego. Oferă această aroganță a egoului către propria ta Pace-Sine-Ființare-Tăcută. Numai mergând la sursa minții-ego cu introspecția se va face asta, și odată ce ai pus întrebarea nu te mai întoarce. Încetează gândirea și abandonează Tăcerii toate numele și formele.

Mintea e mișcare și aceasta e un val. Sinele e Nemișcarea și acesta e oceanul. Pentru a te cunoaște pe tine însuți trebuie să încetezi mișcarea pentru o clipă și să Fii Tăcut.
Conceptul "eu sunt corpul" este un concept al timpului. Lasă în urmă conceptul timpului îndreptându-ți fața spre Sursa a tot. Toate conceptele sunt limite: acceptă un concept și ai acceptat limitarea!
O altă capcană este să gândești "sunt golit (vid)" ceea ce e ego pentru că e doar relativ la lipsa minții-ego ca acest concept de vacuitate să apară.
De aceea, nu e nicio beatitudine în această Vacuitate. "Eu sunt" trebuie să fie dizolvat pentru ca doar Vacuitatea să Fie.
Totul este Vacuitate deci cum ar putea să fie un proces către aceasta! Cele mai multe încercări de a îndepărta zidul vor servi doar ca să-l întărească!
Așa că efortul, metoda, făptuirea, și procesul sunt mintea înșelătoare.
Nu e nici măcar despre non-facere deci de ce să pierzi timpul să cureți mintea!
Mintea e doar dorință și tu ești doar satyam (Adevărul - Ceea Ce E), Acasă este Aici Acum.

Papaji, din cartea "The Truth Is".
Traducerea: Summairu (2017)

Citește și:
Papaji - Iluminarea înseamnă să te cunoști pe tine însuți
Papaji - Cine ești tu? (video)
Papaji - Eliberarea și karma
Papaji - Procesul Realizării Sinelui și după Realizare
Păstrează Tăcerea - citate
https://leokamarius.blogspot.in/2017/04/papaji-capcanele-cautarii-practicii-si.html

The Traps of Search, Practice, and Process 

There is no becoming Being.
It is simply a trick of the mind to think that you need to be established in Self. You are That!
Just stay As you Are wherever you are. Be there and you need to think. Be Here and you need not think or use mind. This is Peace, this is Beauty.
It is a joke to look for peace when really there is no escape from it.
Search and practice is sheer ignorance, because only being stupid requires practice. The river makes no effort or practice to come to the ocean. Cease thinking and making effort and you will get it.
Don't complicate yourself with thought and practice, don't even practice non-practicing, just stay Quiet.

Everything you do is for stillness of mind, for happiness, and yet anything that you do disturbs your mind because "doing" is mind, it is a trap, whether it is a samadhi or bliss or whatever.
Anything that you try to do conceals the diamond with the arrogance of doership.
You have been doing for 35 million years so Now simply keep Quiet.
The Self is not seen during effort, nor is Freedom the result of effort, it is already Here Now.
You miss bliss because you search for the transient, but Truth cannot be seen, It is the seer!
Find That through which you would search and you find that Being is Bliss.
Trying and searching comes from all directions like mosquitoes to distract you from knowing Self Now!

Make no effort, for doing is mind:
The brush that cleans the mind is the mind! So it is better to just give the ego-mind away because you will speak of cleaning the mind only when the mind is unclean.

On three accounts searching and practice are foolishness and misleading and are only the clever mind
postponing Freedom.

The first is that it creates a searcher.
This reinforces the concept of an individual sufferer that is separate from Freedom, and that Self is something "other" than that Here and Now.

The second is the search.
Searching is a distraction which causes postponement and endless needless suffering. Searching promotes religions, traditions, and paths to be adhered to, which serve only to trap you deeper in illusion. The Truth is only Here and Now, but the search says it is tomorrow.

The third account is that search creates an object to be found, and this can be the subtlest and most misleading trap. As you start a search you conceptualize what it is that you are searching for.
Since the nature of Maya, of illusion, is that whatever you think, so it becomes; whatever you think the goal to be you will attain it. There is no doubt about this: as you think so it becomes.
So because of your search you will create and then attain that which you think you are searching for!
Any heaven or high spiritual state that you long to attain you will attain after you conceptualize and create it. Then you will rest satisfied in this trap thinking that you have attained your "heaven."
This is pie-in-the-sky freedom custom made for you out of your very own thought and conditioning of what the Ultimate is.

The Truth is beyond thought, concept, and conditioning and this Truth is what you are, and only the Truth Is. So stop your search, simply be Quiet, definitely do not stir a thought or make an effort, and the Truth will reveal Itself to Itself.
Practice takes ego which reinforces subject-object relationships and all practice is through body mind and senses which reinforces body mind identification.
Any identification is misidentification.
Whatever you think you become so thinking of name and form is thinking of ego-mind-world-senses-illusion.
If you must think, think of Existence, Consciousness and Bliss.
Best is to simply know "I am That Brahman."
Direct practice is Now itself, just Being itself, not waiting for the next moment or the next thought or the next life to accomplish something. Direct practice is the bliss of turning your face to Self, direct practice is Existence.

Prescribed sadhana requires and reinforces ego to become something special when really we are One.
You cannot practice Being, you are That. Have no pride, just simply Be Self.
You have to strike at the root of ego, but not with sadhana which is by the ego for the ego. Offer this ego pride to your own Silent-Peace-Self-Being. Only going to the source of ego-mind with inquiry will do, and once you ask this question do not come back. Stop thinking and surrender all name and form to Silence.

Mind is movement and this is a wave. Self is Stillness and this is the ocean. To know yourself you must stop the movement for one moment and Be Quiet.
The concept of "I am the body" is the concept of time. Leave the time concept behind by facing the Source of all. All concepts are borders: take on concepts and you take on borders!
Another trap is thinking "I am empty" which is ego because it is only relative to the lack of ego mind that the concept of emptiness arises.
Therefore, there is no bliss in this Emptiness. "I am" must be dissolved for only Emptiness to Be.
All is Emptiness so how can there be process towards it! Most attempts to remove the wall serve only to fortify it!
So effort, method, doing, and process are the deceiving mind.
It is not even not-doing so why waste time to clean the mind!
Mind is only desire and you are only satyam, Home is Here Now.

Papaji, from the book "The Truth Is".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu