luni, 9 aprilie 2018

Adyashanti - Adevărata meditație (True meditation)

Adevărata meditație nu are direcție sau țel. Este abandon pur și fără cuvinte, rugăciune pură tăcută. Toate metodele de a atinge o anumită stare a minții sunt limitate, impermanente, și condiționate. Fascinația față de stări duce doar la înlănțuire și dependență. Adevărata meditație este rămânerea ca pura conștiință primordială.

Adevărata meditație apare în conștiință spontan când conștiința nu este manipulată sau controlată. Când prima dată începi să meditezi, observi că atenția este deseori ținută captivă de focalizarea pe vreun obiect: pe gânduri, senzații corporale, emoții, amintiri, sunete, etc. Aceasta e din cauză că mintea e condiționată să se focalizeze și să se contracte asupra obiectelor. Apoi compulsiv mintea interpretează și încearcă să controleze într-un mod mecanic și distorsionat obiectul de care este conștientă. Începe să tragă concluzii și să facă presupuneri în acord cu vechile condiționări din trecut.

În meditația adevărată toate obiectele (gânduri, sentimente, emoții, amintiri, etc.) sunt lăsate în funcționarea lor naturală. Asta înseamnă că niciun efort nu ar trebui făcut să te focalizezi pe, sau să manipulezi, să controlezi, sau să reprimi vreun obiect ce apare în conștiință. În meditația adevărată accentul este pe a fi conștiința pură; nu pe a fi conștient de obiecte, ci să rămâi ca pura conștiință însăși. Conștiința pură primordială este sursa în care toate obiectele apar și dispar.

Pe măsură ce te relaxezi cu blândețe în pura conștiință, contracția compulsivă a minții în jurul obiectelor se va estompa. Tăcerea ființării va apărea mult mai clar în conștiință ca un bun-venit să te odihnești și să rămâi. O atitudine de receptivitate deschisă, liberă de orice scop sau anticipare, va facilita ca prezența tăcerii și nemișcării să fie revelată ca starea ta naturală.

Pe măsură ce rămâi în tăcere mai profund, pura conștiință devine liberă de controlul, contracțiile și identificările compulsive ale minții. Conștiința se întoarce natural înspre non-starea sa de potențial absolut nemanifestat, abisul tăcut de dincolo de orice cunoaștere.

CÂTEVA ÎNTREBĂRI COMUNE DESPRE MEDITAȚIE

Î: Pare că îndrumarea centrală în Meditația Adevărată este să rămâi pur și simplu ca tăcuta, nemișcata conștiință pură. Însă, deseori mă găsesc prins în minte. E în regulă să folosesc o meditație mai direcționată precum urmărirea respirației, ca să am ceva pe care să mă focalizez și care să ajute să nu mă pierd în gânduri?

A: E perfect în regulă să folosești o tehnică mai directă cum e urmărirea respirației, sau folosirea unei mantra simple sau o rugăciune care centrează, dacă vezi că asta te ajută să nu fii pierdut în gânduri. Dar întotdeauna să fii înclinat către tot mai puțină tehnică. Fă-ți timp în fiecare meditație să rămâi doar ca pura conștiință tăcută și nemișcată. Adevărata Meditație este renunțarea progresivă la meditator fără a te pierde în gânduri.

Î: Ce să fac dacă o amintire veche dureroasă apare în timpul meditației?

A: Doar permite-i să apară fără a-i opune rezistență și fără a te complace în analiza, judecata, sau negarea ei.

Î: Când meditez experimentez uneori foarte multă frică. Uneori mă copleșește și nu știu ce să fac.

A: E util ca atunci când experimentezi teamă în meditație să-ți ancorezi atenția în ceva care te împământează foarte bine, precum respirația sau chiar tălpile picioarelor. Dar nu lupta cu frica pentru că asta doar o va intensifica. Ipostaziază-te ca fiind Buddha sub copacul Bodhi, sau Hristos în deșert, rămânând perfect liniștit și nemișcat de coșmarul ansamblului corp-minte. Se poate simți ca fiind foarte real, dar în realitate nu e nimic mai mult decât o iluzie foarte convingătoare.

Î: Ce să fac atunci când am o revelație sau o înțelegere bruscă a unei situații în timpul meditației?

A: Doar primește cu recunoștință ceea ce îți e oferit, fără a te agăța de nimic. Ai încredere că va fi încă acolo când ai nevoie de ea.

Î: Văd că mintea mea formează în mod spontan imagini, aproape ca un vis lucid. Unele dintre ele îmi plac, în timp ce altele sunt la întâmplare și deranjante. Ce să fac?

A: Focalizează-ți atenția pe respirație în partea de jos a abdomenului. Asta te va ajuta să nu fii rătăcit în imaginile minții. Păstrează intenția simplă de a rămâne în sursa tăcută și fără de imagini care este înaintea tuturor imaginilor, gândurilor și ideilor.https://leokamarius.blogspot.in/2018/04/adyashanti-adevarata-meditatie-true.html


True meditation has no direction or goal. It is pure wordless surrender, pure silent prayer. All methods aiming at achieving a certain state of mind are limited, impermanent, and conditioned. Fascination with states leads only to bondage and dependency. True meditation is abidance as primordial awareness.
True meditation appears in consciousness spontaneously when awareness is not being manipulated or controlled. When you first start to meditate, you notice that attention is often being held captive by focus on some object: on thoughts, bodily sensations, emotions, memories, sounds, etc. This is because the mind is conditioned to focus and contract upon objects. Then the mind compulsively interprets and tries to control what it is aware of (the object) in a mechanical and distorted way. It begins to draw conclusions and make assumptions according to past conditioning.

In true meditation all objects (thoughts, feelings, emotions, memories, etc.) are left to their natural functioning. This means that no effort should be made to focus on, manipulate, control, or suppress any object of awareness. In true meditation the emphasis is on being awareness; not on being aware of objects, but on resting as primordial awareness itself. Primordial awareness is the source in which all objects arise and subside.

As you gently relax into awareness, into listening, the mind’s compulsive contraction around objects will fade. Silence of being will come more clearly into consciousness as a welcoming to rest and abide. An attitude of open receptivity, free of any goal or anticipation, will facilitate the presence of silence and stillness to be revealed as your natural condition.

As you rest into stillness more profoundly, awareness becomes free of the mind’s compulsive control, contractions, and identifications. Awareness naturally returns to its non-state of absolute unmanifest potential, the silent abyss beyond all knowing.

SOME COMMON QUESTIONS ABOUT MEDITATION

Q. It seems that the central instruction in True Meditation is simply to abide as silent, still awareness. However, I often find that I am caught in my mind. Is it OK to use a more directed meditation like following my breath, so that I have something to focus on that will help me to not get lost in my mind?

A. It is perfectly OK to use a more directed technique such as following your breath, or using a simple mantra or centering prayer, if you find that it helps you to not get lost in thought. But always be inclined toward less and less technique. Make time during each meditation period to simply rest as silent, still awareness. True Meditation is progressively letting go of the meditator without getting lost in thought.

Q. What should I do if an old painful memory arises during meditation?

A. Simply allow it to arise without resisting it or indulging in analyzing, judging, or denying it.

Q. When I meditate I sometimes experience a lot of fear. Sometimes it overwhelms me and I don’t know what to do.

A. It is useful when experiencing fear in meditation to anchor your attention in something very grounding, such as your breath or even the bottoms of your feet. But don’t fight against the fear because this will only increase it. Imagine that you are the Buddha under the Bodhi tree, or Christ in the desert, remaining perfectly still and unmoved by the body-mind’s nightmare. It may feel very real but it is really nothing more than a convincing illusion.

Q. What should I do when I get an insight or sudden understanding of a situation during meditation?

A. Simply receive what is given with gratitude, without holding onto anything. Trust that it will still be there when you need it.

Q. I find that my mind is spontaneously forming images, almost like a waking dream. Some of them I like, while others are just random and annoying. What should I do?

A. Focus attention on your breathing down in your belly. This will help you to not get lost in the images of the mind. Hold the simple intention to rest in the imageless, silent source prior to all images, thoughts, and ideas.


- Adyashanti, The Way Of Liberation
The book can be found here (also as a free PDF)

https://adyashanti.org/wayofliberation/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu