vineri, 27 martie 2015

Mooji - Trebuie să te recâștigi pe tine însuți (You must win yourself back)

Trebuie să te recâștigi pe tine însuți din atât de multe iluzii și concepții greșite.
Concepțiile greșite îți distrug viața mai mult decât orice din afara ta o poate face.
Ele îți vor inhiba, suprima, reprima și distruge fluxul natural.
Oferă spațiu pentru ceea ce am de împărtășit cu tine acum.
Mulți dintre voi sunt la începutul unei foarte frumoase înfloriri.
Veți afla că orice se întâmplă, ceva rămâne în interior neschimbat.
De fapt, devii din ce în ce mai adevărat cu cât te duci mai adânc înăuntru.
Și tu ești în cel mai frumos loc al descoperirii Sinelui.
De mii de ani oamenii au ajuns în locuri cum e Rishikesh-ul pentru a descoperi ceea ce descoperi tu aici astăzi.
Descoperi adevărata ta natură, bogăția existenței tale.
Nu devii un alt trib.
Descoperi Ființa ta universală.
După aceea, ai capacitatea să conversezi cu orice trib pentru că nu vei fi împotriva nimănui.
Există forțe care pot veni să te tragă înapoi în mentalitatea veche, în identitatea veche și ar putea părea ca și cum ești mai în siguranță așa, că vei fi din nou pe teren familiar. Dar eu spun: Nu! Nu! Nu!
Harul te-a adus aici la muntele sfânt al Sinelui tău.
Rămâi doar Aici acum. Ai încredere. Grația te poartă în brațe.
Ești luat în îngrijire.
Nu încerca să înțelegi nimic.
Să nu ai strategii.
Acum ești un copil în poala lui Dumnezeu.
Nu spui unui copil: "Uite, du-te cât mai repede posibil și fă-ți asigurare de viață!"
Nu, totul este deja avut în grijă.
Simte armonia.
Este ca și cum întreaga ta ființă este ținută în interiorul unei îmbrățișări calde și există o recunoaștere că totul este așa cum ar trebui să fie.
Nu mai vrei nimic altceva.
Aici nu prea există atracție pentru trecut, viitor sau chiar nici pentru prezent.
Există doar sentimentul de prezență plină de bucurie.


You must win yourself back from so many delusions and misconceptions.
Misconceptions will ruin your life more than anything outside can do.
They will inhibit, suppress, repress and destroy your natural flow.
Give space to what I am sharing with you now.
Many of you are at the beginning of a very beautiful unfolding.
You will find that whatever is happening, something within remains unchanging.
In fact, you are becoming more true the deeper you go inside.
And you are in the most beautiful place for Self-discovery.
For thousands of years human beings have come to places like Rishikesh to discover what you are discovering here today.
You are discovering your true nature, the wealth of your existence.
You are not becoming another tribe.
You are discovering your universal Being.
Thereafter, you can converse with any tribe because you won't be against anyone.
There are forces that may come to pull you back into the old mindset, into the old identity and it may seem as though you are more safe like that because you will be again walking on familiar ground. But I say, No! No! No!
Grace has brought you here to the holy mountain of your own Self.
Stay only Here now. Trust. Grace is carrying you.
You are being taken care off.
Don’t try to figure anything out.
Have no strategies.
Now you are a child in the lap of God.
You don’t tell a child, ‘Look, go out ASAP and get life insurance!’
No, everything is taken care off.
Feel the harmony.
It is like your entire being is held inside a warm embrace and there is a knowing that all is as it should be.
You don’t want anything at all.
Here there is little attraction for past, future or even present.
There is just the sense of joyous presence.


~ Mooji, India 2015

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu