duminică, 2 octombrie 2016

Papaji (H.W.L. Poonja) - Focul Libertății (The Fire Of Freedom)

Menține o puternică determinare de a fi acolo, caută acel loc unde apare gândirea, și instantaneu ești acolo.

Poți face uz de această determinare puternică pentru a câștiga libertatea. Cu aceasta se poate ajunge la sursă. Această determinare puternică îți poate veni doar o dată
, dar o dată poate fi de ajuns. Dacă poate veni o dată într-o naștere umană bună, ea va fi de ajuns. După milioane de nașteri ai o naștere umană bună, și în această viață ai această determinare rară pentru a găsi libertatea. Este o combinație foarte rară de evenimente.

Timp de treizeci și cinci de milioane de ani te-ai plimbat de la o viață la alta, de la o specie la alta, până când ai ajuns în cele din urmă la o naștere umană. Pentru libertate ai nevoie de o conjuncție rară de evenimente: o naștere bună, într-o familie bună, într-o țară bună, și o dorință de libertate. Această dorință de libertate te va duce la satsang, fie cu propriul Sine sau cu cineva care a cunoscut Sinele și care ți-l poate arăta și ție. Satsang-ul este locul în care se tranzacționează libertatea. Nu este doar un loc unde oamenii discută despre adevăr. Este locul în care afacerea libertății este tranzacționată între Maestru și discipol.


Aceasta este o conjuncție rară de evenimente care are nevoie de o mulțime de merite și foarte multă șansă. Atât de multe lucruri trebuie să se întâmple pentru ca acest lucru să aibă loc. Toate aceste vieți te aduc la acest punct. Apoi, când libertatea este atinsă, s-ar putea să vezi toate aceste vieți, toate aceste nașteri care te-au adus până la acest moment. Am văzut cum acest lucru s-a întâmplat cu mine. Când m-am așezat pe malurile Gangelui, am văzut toate speciile în care am fost născut. 

... ... ...

Întrebare: Există planete unde toți sunt liberi, și știu că sunt liberi?


Papaji: Nu. Libertatea este disponibilă numai pe pământul acesta, pe această planetă. Toată lumea trebuie să vină aici, dacă vrea libertate, inclusiv zeii. Chiar și zeii trebuie să vină aici. Acest pământ este cel pe care se întâmplă eliberarea. Toate celelalte locuri sunt pentru bucurie sau suferință. Toată lumea trebuie în cele din urmă să vină aici. 

... ... ...

Acest corp este un templu, iar Dumnezeu este așezat în interiorul tău. Dar tu nu o să-L vezi pentru că tu mereu mergi în afară. Pentru că nu ești conștient de Dumnezeu în interior, alergi după alte lucruri exterioare. Acest corp uman, acest templu care ți-a fost dat, este o naștere foarte rară. Dacă îl respingi și respingi oportunitățile pe care ți le oferă, aceasta va fi o pierdere uriașă. Nu știi când aceste circumstanțe îți vor veni din nou. Nimeni nu știe. Nu știi dacă această dorință de eliberare îți va veni vreodată iarăși.


Nu prelungi călătoria, gândindu-te că toată aceasta va culmina într-o viață viitoare. Nu ai nicio garanție că vei mai primi vreodată aceste circumstanțe favorabile din nou. Ești aici, într-un corp uman, în Satsang, cu dorința de libertate. Folosește cât mai bine această dorință de libertate. Scurtează călătoria. Aceasta nu ia timp. Nu eu o prelungesc, ci tu. 

... ... ...

Ia o hotărâre: "Vreau aceasta". Asta e tot. Dacă într-adevăr vrei acest lucru și dacă dorința pentru libertate nu este contaminată sau diluată cu orice altă dorință, vei reuși. Oricine ia această decizie puternică și se ține de ea va ajunge acolo, dar este nevoie de această decizie puternică.


Din cartea: "Focul Libertății", Satsang cu Papaji, vol. 1


Vezi și:
Alte articole și video-uri cu PapajiHave a strong determination to be there, look for that place where thought arises, and instantly you are there.
You can make use of this strong determination to win freedom. With this you can reach the source. This strong determination may only come to you once, but once can be enough. If it can come once in a good human birth, it will be enough. After millions of births you get a good human birth, and in that life you get this rare determination to find freedom. It is a very rare conjunction of events.

For thirty five million years you have moved from life to life, from species to species, until you finally arrived at a human birth. For freedom you need a rare conjunction of events: a good birth, in a good family in a good country, and a desire for freedom. This desire for freedom will take you to satsang, either with your own Self or with someone who has known the Self and who can show it to you. Satsang is the place where freedom is transacted. It is not just a place where people chatter about the truth. It is the place where the business of freedom is transacted between the Master and the student.

This is a rare conjunction of events that needs a lot of merit and a lot of luck. So many things have to happen for this to take place. All those lifetimes bring you to this point. Then, when freedom is attained, you may see all these lives, all these births that have brought you to this moment. I saw this happen to me. When I sat on the banks of the Ganga, I saw all the species I had taken birth in.
... ... ...
Question: Are there any planets where everybody is free, and know they are free?
Papaji: No. Freedom is only available in this land, on this planet. Everyone has to come here if he wants freedom, including the gods. Even the gods have to come here. This land is the one where freedom happens. All the other places are for enjoyment or suffering. Everyone ultimately has to come here.
... ... ...
This body is a temple, and God is seated inside you. But you are not going to see him because you are always going outside. Because you are not aware of God inside, you run after other, outside things. This human body, this temple that has been given to you, is a very rare birth. If you reject it and the opportunities it gives you, it will be a tremendous loss. You don't know when these circumstances will come to you again. Nobody knows. You don't know if this desire for liberation will ever come to you again.

Don't prolong your journey, thinking that it will all culminate in some future life. You have no guarantee that you will ever get these favorable circumstances again. Here you are, in a human body, in satsang, with a desire for freedom. Make the best use of this desire for freedom. Cut short your journey. It doesn't take time. I'm not prolonging it, you are.
... ... ...
Make a decision: 'I want this'. That's all. If you really do want this and if your desire for it is not contaminated or diluted by any other desire, you will succeed. Whoever makes this strong decision and sticks to it will get there, but this strong decision is needed.

From the book: 'The Fire of Freedom, Satsang with Papaji, vol. 1

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu