miercuri, 8 august 2018

Rupert Spira - Libertatea în relații (Freedom in Relationships)

https://leokamarius.blogspot.com/2018/08/rupert-spira-libertatea-in-relatii.html

Înseamnă să-i dai companionului tău libertate completă să facă orice îi place lui sau ei. Nu că libertatea lui ar depinde de permisiunea ta, ci înseamnă să ai atitudinea de a-i da celuilalt libertate TOTALĂ, nu ai niciun drept să îi controlezi sau să-i dictezi cum să se comporte în vreun fel. Desigur, în aceeași măsură, și tu ești liber, așadar dacă nu îți place comportamentul celuilalt, ești liber să pleci.
Nu stați împreună pentru că v-ați impus unul celuilalt un set de reguli, regulamente și așteptări, vă lăsați unul pe altul TOTAL liberi. Îți place să fii lăsat total liber, nu îți place să te controleze cineva, la niciunul nu ne place, așa că poți fi sigur că nici companionului tău nu-i place să fie controlat sau să i se dicteze.

Deci având această atitudine într-o relație atunci singurul motiv pentru care stați împreună este că chiar vreți să fiți împreună, că chiar vă iubiți unul pe altul.
Nu înseamnă să zici că nu există dificultăți într-o relație, întotdeauna există dificultăți, dar voi chiar vreți să fiți împreună, acela este SINGURUL motiv, nu din cauza vreunei așteptări sau cereri. Simte asta în tine, libertatea de a-l lăsa pe celălalt să facă ce vrea, unde vrea el sau ea, fie că este să stea cu tine, sau să plece, să se culce cu alți oameni dacă el/ea vrea, de ce nu ar face-o? Este libertatea lui/ei. Bineînțeles nu trebuie să stai cu el sau ea dacă nu îți place asta, și șanse mari sunt ca dacă chiar vă iubiți cu drag și vă place să fiți unul în compania celuilalt, să nu existe prea mare impuls să vă culcați cu alții deoarece această tendință apare doar într-o relație în care nu ești satisfăcut. Faptul de a fi împreună, legătura voastră va fi doar o legătură a Iubirii, nu va fi dictată de așa să faci, așa să nu faci.

Nu poți impune onestitatea asupra companionului tău, ci numai ție însuți. Desigur dacă el sau ea nu este onest și deschis, nu trebuie să stai în relație. Nu este așa de alb și negru. Dacă simți că celălalt nu este onest poți spune ceva și poți explica: "Acesta nu este genul de relație pe care îl doresc, nu este ceea ce consider relație iubitoare, onestă, și nu voi sta în aceasta, și să-i explici. Ea sau el, la rându-i, din libertatea sa, îți poate spune de asemeni ceva echivalent. Nu are vreun drept să te schimbe, însă are dreptul să plece. Bineînțeles nu este vorba doar despre a pleca sau a rămâne. Ajungeți să vorbiți despre asta, și să plecați dacă aceea este ultima soluție. Când explicați aceste chestiuni, nu este din poziția de a cere ceva celuilalt, sau din așteptarea ca celălalt să fie într-un anume fel. Este o explorare a deschiderii, onestității și vulnerabilității voastre împreună. Așadar puteți încă să treceți prin toate aceste chestiuni fără să vă dictați ceva unul altuia.

Mesajul pe care vrei să îl transmiți companionului tău este că îți pasă mai mult de adevăr și iubire decât de el. Că primul tău angajament este față de adevăr, iubire și frumusețe și că nu vei lăsa pe nimeni și nimic să te devieze de la aceasta. Nu înseamnă că ești perfect la asta, nu pretinzi că ești perfect la asta, dar este intenția ta, dorința ta ca relația să aibă ca scop primar aceasta, explorarea acesteia împreună, celebrarea acesteia împreună, împărtășirea împreună a acesteia, deoarece în final interesul tău nu este relația ci este adevărul, este frumusețea, este iubirea, și intenția ta legată de celălalt este să împărtășești asta și să explorezi asta cu el.

Nu compromite iubirea ta de adevăr pentru nimic și nimeni, și dacă companionul tău împărtășește iubirea ta de Adevăr atunci veți fi extraordinar de atractivi unul pentru celălalt și va fi ACEASTĂ Iubire de Adevăr cea care vă ține împreună, niciodată cerințele și așteptările.

- Rupert Spira
https://non-duality.rupertspira.com/home


Traducerea: Summairu (2018)
https://www.paypal.me/KamariusMusicCitește și:
alte articole de la Rupert Spira


https://leokamarius.blogspot.com/2018/08/rupert-spira-libertatea-in-relatii.html


It means giving your companion complete freedom to do whatever she or he pleases. Not that their freedom depends on your permission, but it means having the attitude of giving the other TOTAL freedom, you have no right to control them or dictate how they behave in any way at all. Of course, by the same token, you are also free, so if you don’t like their behavior, you are free to leave. You don’t stay together because you have imposed on each other a set of rules, regulations and expectations, you leave each other TOTALLY free. You like to be left totally free, you don’t like to have someone controlling you, none of us do, so you can be sure your companion also doesn’t like to be controlled or dictated to either.

So if you have that attitude in a relationship then the only reason for staying together is you really want to be together, you really love each other.
It doesn’t mean to say there are not difficulties in a relationship, there are always difficulties, but you really want to be together, that’s the ONLY reason, not because of any expectation or demand. Feel that in yourself, the freedom to let the other do whatever they want, wherever she or he wants, weather it is to stay with you, or leave you, sleep with other people if he/she wants to, why shouldn’t she? It’s her freedom. Of course you don’t have to stay with her if you don’t like it, and chances are that if you really love each other dearly and enjoy each other's company, there won’t be much impulse to go off sleeping with other people because one only tends to do that in a relationship when you are not satisfied. Your being together, your bond will just be a bond of Love, it won’t be dictated by should’s and shouldn’ts.

You can’t impose honesty on your companion, only of yourself. Of course if he or she isn’t honest and open, you don’t have to stay. It’s not so black or white. If you feel she’s not being honest, you can say something and you can explain: “ This is not the kind of relationship I want, not what I consider to be a loving, honest relationship and I won’t stay in it” and explain to her. She then, out of her own freedom, can also say the equivalent to you. She has no right to change you but, she does have the right to leave. Of course it’s not only about leaving or staying. You end up talking about it, explaining it and only leave if it’s the last resort. When you explain these matters, it’s not from a position of demanding the other, or expecting the other to be a certain way. It’s an exploration of your openness, your honesty, your vulnerability together. So you can still work through these matters without dictating to the other.

The message you want to send to your companion is that you care more about truth and love than you care about her. That your first commitment is to truth and love and beauty and that you won’t let anyone or anything deflect you from that. It doesn’t mean you are perfect at it, you don’t pretend to be perfect at it, but it is your intention, your desire that your relationship is primarily about that, about exploring it together, celebrating it together, sharing it together, because ultimately your interest is not the relationship but it is truth, it is beauty, it is love and that your intention with her is to share this and explore this with her.

Don’t compromise your love of truth for anything or anyone and if your companion shares your love of Truth then you will be tremendously attractive to one another and it will be THIS Love of Truth that keeps you together, never demands and expectations.

- Rupert Spira
https://non-duality.rupertspira.com/home

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu