miercuri, 1 august 2018

Adyashanti - Curajul de a investiga (The Courage to Question)

https://leokamarius.blogspot.com/2018/08/adyashanti-curajul-de-investiga-courage.html

Continuă să investighezi până la măduvă, până investigatorul se dizolvă – lăsând numai o schiță trecătoare unde a existat cândva o iluzie solidă numită eu.
Cei mai mulți oameni vin la îndrumătorii spirituali sau la învățăturile spirituale cu o mulțime de credințe, idei și presupuneri ascunse pe care ei caută inconștient să și le confirme. Chiar dacă sunt dispuși să investigheze aceste credințe, ei aproape întotdeauna înlocuiesc vechile concepte cu altele noi, mai spirituale – crezând că aceste concepte noi sunt mult mai reale decât cele vechi.

Chiar aceia care au avut experiențe și treziri spirituale profunde dincolo de minte vor continua, în majoritatea cazurilor, să se agațe de idei și credințe superstițioase. Acesta este un efort inconștient să te agăți pentru siguranță de ceea ce este cunoscut, acceptat, sau așteptat. Această agățare pentru siguranță, în toate formele ei interioare sau exterioare, este cea care limitează perspectiva iluminării și menține o condiție interioară divizată care este cauza întregii suferințe și confuzii. Pentru a te trezi complet la faptul că nu ești nimic altceva decât trezirea însăși, trebuie să vrei să cunoști Adevărul mai mult decât vrei să te simți sigur.

La scurt timp după ce am început să îndrum, am observat că aproape toți cei care veneau să mă vadă păstrau un număr uriaș de idei și credințe superstițioase care le distorsionau percepțiile și le limitau domeniul investigării spirituale.
Ce era și mai surprinzător era că chiar și aceia care au avut foarte profunde experiențe de trezire spirituală continuau să se agațe de idei și credințe superstițioase care le limitau sever profunzimea experienței și expresiei adevăratei treziri. De-a lungul timpului, am început să văd cât de delicat și de provocator era pentru majoritatea căutătorilor să-și găsească curajul să investigheze oricare dintre, și toate credințele și ideile despre natura reală a lor înșiși, a lumii, a altora, și chiar cea a iluminării înseși.

În cam orice persoană, religie, grup, învățătură, maestru, sunt idei, credințe și presupuneri care sunt în mod fățiș sau în mod ascuns închise față de investigare. Adeseori aceste convingeri neinvestigate ascund superstiții care protejează ceva ce este neadevărat, contradictoriu, sau folosit ca justificare pentru învățături sau comportamente care sunt departe de iluminare.

Provocarea iluminării nu este doar de a întrezări condiția trezită, nici măcar s-o experimentezi continuu. Este aceea de a fi și de a o exprima ca tine însuți în felul cum te miști prin lume. Pentru a face asta trebuie să ieși din ascunzișul din spatele tuturor credințelor sau convingerilor superstițioase și să găsești curajul să investighezi totul. Altfel, vei continua să te agăți de superstiții care îți distorsionează percepția și expresia Aceluia care este doar mereu Treaz.

https://www.adyashanti.org/

Traducerea: Summairu (2018)


https://www.paypal.me/KamariusMusic

Citește și:
Adyashanti - O existență neîntreruptă
Adyashanti - Tranziția de la personal la întregime
Adyashanti - Iluzia ce pretinde că e reală
Adyashanti - Adevărul vine cu un preț
Papaji - Focul Libertății Robert Adams - Să ai o dorință arzătoare pentru libertate
Mooji - Vrei să mergi până la capăt? Renunță la aroganță!
Mooji - Contemplări la aeroportul Heathrow
Poveste Zen: Trebuie să devii complet nebun
Adyashanti - Dependența spirituală
Adyashanti - Iluminarea, Revoluția interioară
Adyashanti - Căutarea
Adyashanti - Adevărata meditație

https://leokamarius.blogspot.com/2018/08/adyashanti-curajul-de-investiga-courage.html


Keep questioning right down to the marrow, until the questioner dissolves— leaving only a passing draft where there was once a solid illusion called me.
Most people come to spiritual teachers and teachings with a host of hidden beliefs, ideas, and assumptions that they unconsciously seek to be confirmed. Even if they are willing to question these beliefs, they almost always replace the old concepts with new, more spiritual ones—thinking that these new concepts are far more real than the old ones.
Even those who have had deep spiritual experiences and awakenings beyond the mind will, in most cases, continue to cling to superstitious ideas and beliefs. This is an unconscious effort to grasp for the security of the known, the accepted, or the expected. It is this grasping for security, in all its inner and outer forms, that limits the perspective of enlightenment and maintains an inwardly divided condition which is the cause of all suffering and confusion. In order to fully awaken to the fact that you are nothing but awakeness itself, you must want to know the Truth more than you want to feel secure.

Shortly after I began teaching, I noticed that almost everyone coming to see me held a tremendous number of superstitious ideas and beliefs that were distorting their perceptions and limiting their scope of spiritual inquiry.
What was most surprising was that even those who had had deep and profound experiences of spiritual awakening continued to hold onto superstitious ideas and beliefs which severely limited their depth of experience and expression of true awakening. Over time, I began to see how delicate and challenging it was for most seekers to find the courage to question any and all ideas and beliefs about the true nature of themselves, the world, others, and even enlightenment itself.

In almost every person, every religion, every group, every teaching, and every teacher, there are ideas, beliefs, and assumptions that are overtly or covertly not open to question. Often these unquestioned beliefs hide superstitions, which are protecting something that is untrue, contradictory, or being used as justification for teachings and behaviors that are less than enlightened.

The challenge of enlightenment is not simply to glimpse the awakened condition, nor even to continually experience it. It is to be and express it as yourself in the way you move in the world. In order to do this, you must come out of hiding behind any superstitious beliefs and find the courage to question everything. Otherwise, you will continue to hold on to superstitions that distort your perception and expression of That which is only ever Awake.

~ Adyashanti ~
The Impact Of Awakening
https://www.adyashanti.org/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu