vineri, 10 august 2018

Papaji - Ignoranța creează ideea suferinței (Ignorance creates the idea of suffering)

https://leokamarius.blogspot.com/2018/08/papaji-ignoranta-creeaza-ideea.html

"Simțământul de a fi o persoană este obstacolul."

Veghea, visul și somnul profund sunt stări ce le înțelegi. După aceea este turiya, cea de-a patra stare. Aceasta este starea în care precedentele trei stări apar și dispar. Dincolo de aceasta este turiyatita, care înseamnă "dincolo de a patra".
Acești savanți mergeau din ashram în ashram, căutând să testeze cu echipamentul lor pe unii swami. Unii dintre oamenii de știință făceau parte dintr-un program de antrenare a astronauților. Se pare că astronauții nu dormeau bine în spațiu, așadar avea loc o cercetare câutându-se moduri de a le îmbunătăți somnul. Exista o teorie că vreun fel de meditație sau yoga ar putea îmbunătăți tiparele lor de somn.
Acești savanți căutau swami pentru testare. Vroiau să pună electrozi pe capul acestora, când ei meditau, ca să vadă ce li se întâmplă undelor cerebrale în timpul meditației. Au testat mulți oameni și într-un final au ajuns la un om numit Swami Rama. Când au ajuns acolo el grădinărea în ashramul lui.

S-au apropiat de el foarte respectuoși și i-au explicat scopul lor. Apoi l-au întrebat dacă ar dori să se așeze sau să se întindă și să mediteze în timp ce ei îi verificau undele cerebrale.
El a răspuns: "Puteți să-mi puneți firele voastre în timp ce eu îmi ud grădina. NU AM NEVOIE SĂ MĂ AȘEZ CA SĂ MEDITEZ."
Cercetătorii i-au pus firele pe cap și au descoperit că, așa cum swami zisese, mintea sa nu funcționa în timp ce el era angajat în treburile zilnice din grădină. Au fost așa de impresionați că l-au luat pentru mai multe teste.
Dacă ești în mod conștient stabilit în acel substrat, oricât de multe activități s-ar desfășura, tu nu ai nevoie de minte pentru a le face. Sinele va avea grijă de toate acestea și tu vei rămâne în pace tot timpul.

Să ne întoarcem la cele trei stări - veghe, vis, somn profund - și a patra stare a Vacuității care este la bază. Cele trei stări sunt proiectate pe acest substrat, acel fundal în care somnul vine și pleacă, visul vine și pleacă, veghea vine și pleacă. Există un substrat, o fundație de bază în care ele se rotesc.
Acea FUNDAȚIE, acea prezență, acel spațiu ESTE MEREU ACOLO, dar când ești preocupat de lucruri exterioare TU ÎL UIȚI.

Acum, sunt trei categorii de oameni. În prima categorie sunt cei care niciodată nu uită. În orice circumstanțe ei știu că totul se desfășoară în acest substrat. Aceștia sunt JIVANMUKTA-și, ceea ce înseamnă că ei sunt deplin eliberați în timp ce se află în viață în corp. A doua categorie intră în belele pentru că uneori uită iar alteori își amintesc. Conștiința Vacuității poate fi acolo o vreme, dar apoi poate apărea amintirea unui prieten care a murit și deodată ei simt durere. Ei au pierdut acea Conștiință a Vacuității atașându-se de un gând. Acest fel de "goliciune" nu este stabilită; ea depinde de capriciile activității minții. Oamenii din a treia categorie suferă tot timpul. Ei nu au niciodată nici măcar o străfulgerare a acelui spațiu originar, acea vacuitate, așa că suferă neîncetat. Pentru ei samsara niciodată nu se termină sau nu se oprește măcar un pic.

Dacă ești un membru al clubului foarte exclusivist numărul unu, tu știi că ORICE SE MANIFESTĂ ESTE O APARENȚĂ ÎN PROPRIUL TĂU SINE. Când te trezești, manifestarea apare, dar tu știi că totul este o PROIECȚIE. Când dormi, nicio manifestare nu este prezentă, dar tu, Sinele, totuși vei rămâne. Ceva încă va fi acolo când dormi, și acel ceva este propriul tău SINE.

Întrebare: Nu sunt conștient de acea prezență atunci când dorm.

Papaji: Da, deoarece "tu" nu ești prezent. Este "tu"-ul prin care trăiești cel care DECIDE aceste chestiuni. Pentru "tine" prezența este simțită doar când există o obstrucționare pentru conștiența prezenței.

Întrebare: "Când este obstrucționare, pot simți prezența, dar când nu este, atunci nu pot." Asta sună foarte paradoxal.

Papaji: SIMȚĂMÂNTUL TĂU DE A FI O PERSOANĂ ESTE OBSTRUCȚIONAREA. Totul, toate experiențele tale, sau absența lor, sunt mediate prin această idee a individualității. Această obstrucționare apare din prezență și ori simți prezența prin ea, ori ești conștient de absența ei. Prezența este acolo tot timpul, dar tu nu simți aceasta în starea de somn profund deoarece meditatorul acesta, acest "eu", nu este acolo. Tu nu știi cum să fii conștient de nimic când "eu"-l acesta este absent, așadar declari: "Prezența nu este acolo când eu dorm."

Tu folosești această obstrucționare ca să îți validezi toate experiențele, însă ea nu are o validitate inerentă a sa proprie. Shanti, pacea, era acolo înainte ca obstrucționarea să apară, și când obstrucționarea dispare, shanti încă prevalează. Natura ta inerentă este această shanti/pace. Este acolo atât când experimentatorul este prezent cât și atunci când experimentatorul este absent.
Aici vorbim de peștele care este încă în fluviu și plânge: "Îmi este sete!"
Ignoranța creează ideea suferinței. Acel spațiu, acea Vacuitate, este natura ta inerentă.
ESTE MEREU ACOLO...


- H.W.L. POONJA (PAPAJI)
Traducerea: Summairu (2018)


https://www.paypal.me/KamariusMusic


Citește și:
Papaji - Despre falsele experiențe de iluminare
Papaji - Capcanele căutării, practicii și procesului
Papaji - Iluminarea înseamnă să te cunoști pe tine însuți
Papaji - Cine ești tu? (video)
Papaji - Eliberarea și karma
Papaji - Procesul Realizării Sinelui și după Realizare
.
https://leokamarius.blogspot.com/2018/08/papaji-ignoranta-creeaza-ideea.html

"Your sense of being a person is the obstruction."

Waking, dreaming and sleeping are states you understand. After this there is turiya, the fourth state. This is the state in which the previous three appear and disappear. Beyond that is turiyatita, which means "beyond the fourth".
These scientists were going from ashram to ashram, looking for swamis to test with their equipment. Some of the scientists were part of an astronaut-training programme. Apparently, astronauts were not sleeping well in space, so research was going on, looking for ways to improve their sleeping. There was a theory that some kind of meditation or yoga might improve their sleeping patterns.
These scientists were looking for swamis to test. They wanted to put electrodes on their heads while they were meditating to see what happened to the brain waves during meditation. They tried many people and eventually ended up with a man called Swami Rama. When they arrived he was gardening in his ashram.

They approached him very respectfully and explained their purpose. Then they asked him if he would sit or lie down and meditate while they checked out his brain waves.
He replied, "You can attach your wires while I am watering my garden. I DON'T NEED TO SIT DOWN TO MEDITATE."
The scientists put wires on his head and discovered that, as the swami had said, his mind was not working while he was engaged in his daily gardening chores. They were so impressed, they took him off for further tests.
If you are knowingly established in the substratum, any amount of activities can go on, and you won't need the mind to do them. The Self will take care of all these things and you will remain in peace at all times.

Let us go back to the three states – waking, dreaming and sleeping – and the underlying fourth state of Emptiness. The three states are projected onto that substratum, that background in which sleeping comes and goes, dreaming comes and goes, and waking comes and goes. There is some substratum, some basic foundation on which they all revolve. That FOUNDATION, that presence, that space IS ALWAYS THERE, but while you are preoccupied with outside things, YOU FORGET IT.

Now, there are three classes of people. In the first category there are those who never ever forget. Under all circumstances they know that everything is taking place in this substratum. These people are the JIVANMUKTAS, which means that they are fully liberated while they are still alive in their bodies. The second category get themselves into trouble because sometimes they remember and sometimes they forget. Awareness of Emptiness may be there for a while, but then the memory of a friend who has died may rise up and suddenly they are in grief. They have lost the awareness of that Emptiness by attaching themselves to a thought. This kind of "emptiness" is not abiding; it depends on the whims of mental activities. The people in the third category are suffering all the time. They never have even a glimpse of that original space, that emptiness, and so they suffer endlessly. For them, samsara never ends or even stops briefly.

If you are a member of the very exclusive number one club, you know that WHATEVER MANIFESTS IS AN APPEARANCE IN YOUR OWN SELF. When you wake up, manifestation arises, but you know that it is all a PROJECTION. When you sleep, no manifestation is present, but you, your Self, will still remain. Something will still be there while you sleep, and that something is your own SELF.

Question: I am not aware of that presence while I am asleep.

Papaji: Yes, it is because "you" are not present. It is the "you" that you live through that DECIDES these matters. For "you" presence is only felt when there is some obstruction to the awareness of the presence.

Question: "When there's obstruction, I can feel presence, but when there isn't, I can't." This sounds very paradoxical.

Papaji: YOUR SENSE OF BEING A PERSON IS THE OBSTRUCTION. Everything, all your experiences, or the lack of them, are mediated through this idea of individuality. This obstruction rises from the presence and you either feel the presence through it, or you are aware of its absence. The presence is there all the time, but you don't feel it in your deep-sleep state because this mediator, this "I", is not there. You don't know how to be aware of anything when this "I" is absent, so you declare, "Presence is not there when I sleep."

You use this obstruction to validate all your experiences but it has no inherent validity of its own. Shanti, peace, was there before the obstruction arose, and when the obstruction subsides, shanti still prevails. Your inherent nature is this shanti/peace. It is there both when the experiencer is there and when the experiencer is absent.
Here we speak of the fish that is still in the river and which cries, "I am thirsty!" It is ignorance that creates the idea of suffering. That space, that Emptiness, is your inherent nature. IT IS ALWAYS THERE....


- H.W.L. POONJA (PAPAJI)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu