miercuri, 4 iulie 2018

Ramana Maharshi - Însemnătatea religiei (The meaning of religion)

https://leokamarius.blogspot.com/2018/07/ramana-maharshi-insemnatatea-religiei.html

Toate credințele sunt doar preliminarii pentru masele de oameni, conducând către adevărul Sinelui. Religiile nu sunt neapărat cea mai înaltă expresie sau cea mai înaltă înțelepciune a fondatorilor religiilor respective, căci ei au avut de luat în considerare timpurile în care ei au trăit și capacitățile mentale ale oamenilor de atunci.
Cea mai înaltă înțelepciune este prea subtilă pentru majoritatea minților, și astfel o întreagă schemă de lumi, zei, învelișuri corporale, evoluție, etc., a trebuit să fie dată deoarece oamenilor pare să le fie mai ușor să creadă toate aceste lucruri decât să creadă simplul adevăr al Realității Unice - Sinele. Astfel reîncarnarea, planurile astrale, viața de după moarte, etc., sunt adevărate, dar numai din perspectiva cea mai de jos. Totul este o chestiune de perspectivă, de locul unde te afli.

Din cea mai înaltă (poziție și perspectivă), aceea a Sinelui adevărat, orice altceva dispare ca iluzoriu și numai Realitatea rămâne. Este adevărat că există corpurile subtile astrale, deoarece pentru a funcționa în lumea visului un corp este necesar pentru acea lume; dar și el este real numai în planul respectiv (astral), în timp ce Sinele Unic este întotdeauna real, mereu și etern existent, fie că suntem conștienți sau nu de el. De aceea este mai bine să-l cauți pe acesta, pentru că celelalte corpuri sunt doar condiționat reale.
Un creștin obișnuit este mulțumit doar dacă i se zice că Dumnezeu este într-un cer îndepărtat, de neatins de către noi fără ajutor, și că doar Hristos L-a cunoscut și doar el ne poate salva. Așadar atunci când i se zice un adevăr simplu că Împărăția Cerurilor este înlăuntrul lui, creștinul nu este mulțumit și va găsi interpretări neplauzibile despre această afirmație.
Doar mințile mature pot pricepe adevărul simplu în toată goliciunea sa.

- Ramana Maharshi

Traducerea: Summairu (2018)
https://www.paypal.me/KamariusMusicCitește și:

Ramana Maharshi - Cine Sunt Eu? (Nan Yar?)

Ramana Maharshi - Arma Divină

David Godman - Introspecția
Învățăturile lui Sri Ramana Maharshi
Robert Adams & Ramana Maharshi - Doar Fii
Yogananda îl întâlnește pe Sri Ramana Maharshi
Lal-Ded - Cuvântul unei mistice rebele din Kashmir


https://leokamarius.blogspot.com/2018/07/ramana-maharshi-insemnatatea-religiei.html


The Meaning of Religion

All creeds are just preliminaries for the masses, leading up to the real truth of the Self. The religions are not necessarily the highest expression or the highest wisdom of their founders, who had to consider the times in which they lived and the mental capacities of the people.
The highest wisdom is too subtle for most minds, and so a whole scheme of worlds, gods, bodies, evolution etc, had to be given out because people seem to find it easier to believe all these things rather than believe the simple truth of the One Reality - the Self. Thus reincarnation, astral planes, survival after death, etc., are true, but only from a lower standpoint. It is all a matter of standpoint.
From the highest (standpoint), that of the real Self, all else disappears as illusory and only Reality remains. It is true that subtle astral bodies exist, because in order to function in the dream-world a body is necessary for that world; but it too is real only on its own plane, whereas the One Self is always real, always and eternally existent, whether we are aware of it or not. Hence it is better to seek that, because the other bodies are only conditionally real.
An ordinary Christian is only satisfied when told that God is in some far-off heaven, not to be reached by us unaided, that Christ alone has known Him and he alone can save us. So when told the simple truth that the Kingdom of Heaven is within him, the Christian is not satisfied and will read far-fetched meanings into the statement. Mature minds alone can grasp the simple truth in all its nakedness.

- Ramana Maharshi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu