miercuri, 4 iulie 2018

Swami Lakshmanjoo - Cele patru upaya și Ramana (The four upaya and Ramana)

https://leokamarius.blogspot.com/2018/07/swami-lakshmanjoo-cele-patru-upaya-si.html

Pentru a rezuma rapid cele trei upaya (n.t. căile cu metodele respective de realizare spirituală în shivaismul din Kashmir - pot fi privite și ca etape sau nivele ale unei aceleași căi), ele sunt:
Anavopaya - Metoda bazată pe acțiunile corpului
Shaktopaya - Metoda bazată pe minte
Shambhavopaya - Metoda care pune accentul pe cufundarea chiar în pura conștiință.
Am păstrat ce este cel mai bun pentru la sfârșit, misterioasa cea de-a patra upaya, anupaya, "non-calea". În această upaya Gurul explică adevărul și aspirantul îl înțelege imediat. Este numită, de asemeni, calea recunoașterii divine și este marcată de un discipol copt și o puternică transmisiune a grației.

Ramana Maharshi era recunoscut pentru că le cerea căutătorilor să mediteze la "Cine sunt eu?".
Ceea ce nu a fost însă realizat sau înțeles pe deplin este faptul că el adeseori le spunea căutătorilor - înainte de a le recomanda introspecția "Cine sunt eu?" - "De ce nu rămâi așa cum ești?".
Această îndrumare curgea din viziunea divină a lui Ramana, din Shiva drishti a lui.
O ființă măreață vede lumea ca Pura Conștiință sclipind, în mod inerent perfectă.
Similar, el vede fiecare persoană ca radiind lumina Sinelui. Fiecare este o manifestare unică a lui Shiva și este demn de a fi onorat și respectat.

Așadar, prima prima propoziție de îndrumare de la Ramana era adeseori invitația pentru căutători de a împărtăși viziunea lui: "Tu ești Shiva așa cum ești. De ce să te schimbi? De ce să faci sadhana (practici spirituale)? Doar înțelege cine ești, fii cine ești".
Aceasta era o invitație la anupaya.
Doar după ce căutătorul dezorientat demonstra că nu înțelege această instrucțiune, atunci Ramana mergea mai jos o upaya sau două și le zicea să investigheze interior "Cine sunt eu?" sau să repete o mantra.
Deși cu greu îl poți denumi pe Ramana un shivait (al căii kashmiriene) - atât personalitatea sa cât și tonul învățăturii sale fiind profund vedantice - în ce privește acest lucru, el era un Shivait pentru că urma metoda de a oferi upaya (calea) cea mai înaltă mai întâi.

Metoda lui Ramana oferă o înțelegere foarte clară despre modul cum funcționează upaya-ele.
Imaginați-vă un înțelept shivait care este abordat de un căutător pentru a fi îndrumat. Înțeleptul, la fel ca Ramana, zice: "Rămâi așa cum ești. Tu ești Shiva. Nu e nimic în neregulă" , oferind astfel anupaya.
Căutătorul zice: "Nu pot face asta, am nevoie de o practică."
Înțeleptul: "Bine, focalizează-te pe pura conștiință. Folosește-ți voința pentru a rămâne prezent față de Conștiința Însăși." Acum el oferă shambhavopaya.
Căutătorul zice: "Nu pot face asta."
Înțeleptul: "De ce nu?"
Căutătorul: "Mintea mea tot apare și mă trage pe coclauri."
Înțeleptul: "În regulă. Purifică-ți mintea. Focalizează-te la gândul Eu Sunt Conștiința, repetă mantra." Acum el oferă shaktopaya.
Căutătorul: "Nu pot să fac nici asta."
Înțeleptul: "De ce?"
Căutătorul: "Sunt obsedat de sex și bani și ambiții lumești."
Înțeleptul: "În regulă atunci. Căsătorește-te. Ia-ți serviciu. Dă niște bani la ashram. Fă hatha yoga, fă exerciții de respirație și meditează asupra formei Gurului tău sau a zeității tale." Acum el oferă anavopaya.
Fiecare upaya rezolvă dificultatea pe care o are căutătorul cu cea de deasupra ei.

- Swami Lakshmanjoo, mare maestru al shivaismului din Kashmir care l-a întâlnit și a stat o perioadă la picioarele lui Ramana Maharshi


Traducerea: Summairu (2018) 
https://www.paypal.me/KamariusMusic

Citește și:
Swami Lakshmanjoo la picioarele lui Ramana Maharshi
Lal-Ded - Cuvântul unei mistice rebele din Kashmir
Abhinavagupta - Cincisprezece versuri ale Înțelepciunii
Padmasambhava - Îndrumări pentru femei pentru a atinge iluminarea
Mahamudra predată de Tilopa lui Naropa
Ramana Maharshi - Cine sunt eu? (Nan Yar?)
David Godman - Introspecția

https://leokamarius.blogspot.com/2018/07/swami-lakshmanjoo-cele-patru-upaya-si.html


To swiftly review the three upayas, they are:
Anavopaya - Method based on bodily action
Shaktopaya - Method based on the mind
Shambhavopaya - The method emphasising immersion in awareness itself.
I have held back the best for the last, the mysterious fourth upaya, anupaya, the 'non-way'. In this upaya the Guru explains the truth and the aspirant grasps it at once. It is also called the way of divine recognition and is marked by a ripe student and a powerful transmission of grace.

Ramana Maharshi was renowned for asking seekers to meditate on 'Who am I?'.
What has not been appreciated is how often he told seekers - before he prescribed the 'Who Am I' inquiry - 'Why not remain as you are?'.
This instruction flowed from Ramana's divine vision, his Shiva drishti.
A great being sees the world as shimmering Consciousness, inherently perfect.
Similarly, he sees each person radiating the light of the Self. Each one is a unique manifestation of Shiva and is to be honoured and respected.

So Ramana's first line of instruction was often to invite the seeker to share his vision: 'You are Shiva as you are. Why change? Why do sadhana? Just understand who you are, be who you are'.
This was an invitation to anupaya.
Only after the bewildered seeker demonstrated that he did not understand this instruction would Ramana go down an upaya or two and ask them to inquire,' Who am I' or say a mantra.
Though you could scarecely call Ramana a Shaivite - both his personality and the tone of his teaching were intensely Vedantic - in this one thing, Ramana was being a Shaivite since he followed the method of offering the highest upaya first.

Ramana's method gives a clear understanding about the way the upayas work. Imagine a Shaivite sage being approached by a seeker who asks to be taught. The sage, like Ramana says, 'Remain as you are. You are Shiva. There is nothing wrong', offering anupaya.
The seeker says, 'I can't do that, I need practice'.
Sage: 'Okay, focus on pure awareness. Use your will to stay present to Consciousness Itself.' Now he is offering shambhavopya.
The seeker says, 'I can't do that'.
The sage says, 'Why not?'
Seeker: 'My mind keeps coming in and pulling me away.'
Sage: 'Okay. Purify your mind. Focus in the thought I am Consciousness, repeat the mantra.' Now he is offering shaktopaya.
Seeker: 'I can't do that either.'
Sage: 'Why not?'
Seeker: 'I am obsessed by sex and money and wordly ambition.'
Sage: 'Okay, get married. Get a job. Give some money to the ashram. Do hatha yoga, do breathing exercises and meditate on the form of your Guru or deity.' Now he is offering anavopaya.
Each upaya solves the difficulty the seeker has with the one above it.

- Swami Lakshmanjoo - the great master of Kashmir Shaivism who met and stayed at the feet of Ramana Maharshi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu