vineri, 22 mai 2015

Mooji - Uimit e de asemenea ireal (Stunned Is Also Unreal)

Î: Este greșit să contribui la viitorul planetei și să co-exiști în armonie pentru binele comun al întregii omeniri? Este greșit să aspiri să fii cât mai bun poți fi? 
Mooji: Oportunitatea aici în  satsang și cu mine este de a descoperi cine ești. Acesta este cel mai mare bine. Începe cu tine prin introspecție. Poate exista o lume fără ca tu să o cunoști? Dacă tu nu exiști, poate să apară cunoașterea lumii sau altceva? Prin urmare, trebuie să exiști tu mai înainte, pentru că tu ești observatorul ei. Chiar existența nu e, dacă tu nu ești. Cine, prin urmare, ești tu? Rezolvă asta întâi, apoi vino și împărtășește concluziile tale. Ulterior, vom discuta alte aspecte ce le întrebi, în cazul în care acestea sunt încă de vreun interes pentru tine. Facem târgul?

Î: Nu ai răspuns la întrebarea mea. 

Mooji: Ba da, dar răspunsurile mele nu te satisfac, deoarece în prezent ai identificarea foarte puternică cu corpul și mintea. Atâta timp cât crezi că ești trupul și că mintea ta este sinele tău, vei rămâne legat de aceste concepte și vei respinge sfatul meu. Ce să fac? Cumva, ai venit aici și ai fost îndrăzneț în căutarea ta. Sfatul meu este să stai aici pentru o vreme. Păstrează mintea deschisă, goală și liniștită. Nu pune mai multe întrebări pentru moment. La sfârșitul satsang-ului, dacă nu ai simțit nimic, poți pleca.

Î: Vreau să abordezi preocupările mele, dar le eviți. De ce? Nu sunt suficient de spirituale? 

Mooji: Din moment ce ești îndrăzneț și insistent voi fi la fel de îndrăzneț: Întrebările tale nu sunt reale. Răspunsurile mele nu sunt reale. Lumea așa cum o percepi nu este reală. Războiul și pacea, proiecțiile egoiste și smintite ale ființelor agresive din fire, sunt la fel de ireale. Aspirațiile sunt ireale. Soluțiile bazate pe identitatea egotică sunt ireale. Natura percepută ca separată de Sine, ireală. Eu, de asemenea, ca o entitate autonomă, sunt ireal. Tu - la fel de ireal. Viața însăși, așa cum este împopoțonată în interiorul psihicului uman este ireală. Moartea, ce este imaginată pe ideea de bază prost concepută că suntem doar corpurile și personalitățile noastre, de asemenea este ireală. Totul e iluzie - ireal.  
Sinele, atemporal și aspațial, imuabil, dincolo de toate calitățile, singurul este real. Trebuie să te uiți în interior pentru a găsi și confirma acest lucru pentru tine însuți. Până atunci și dacă nu faci asta, înțelegerea ta despre lume se bazează pe teren foarte nesigur; un teren de presupuneri naive și cunoștințe de mâna a doua. 
Î: Eu sunt uimit! 
Mooji: Uimit este, de asemenea, ireal.

Extras din: 

Mooji - "Înainte de Eu Sunt, ediția a doua"
Cartea în limba română poate fi cumpărată de aici 
http://www.eusunt.ro/carte-Inainte-de-Eu-Sunt~3717/

~ Stunned Is Also Unreal ~
Q: Is it wrong to contribute to the future of the planet and co-exist in harmony for the common good of all humankind? Is it wrong to aspire to be the best one can be?
Mooji: The opportunity here in satsang and with me is to discover who you are. This is the highest good. Begin with yourself through introspection. Can there be a world without you to know it? If you are not, can knowledge of the world or anything else appear? Therefore, you must be earlier, for you are the observer of them. Even existence is not, if you are not. Who, therefore, are you? Solve this first, then come and share your findings. Afterwards, we will discuss the other matters you raised, if they are still of concern to you. Is it a deal?
Q: You have not answered my question.
Mooji: I have, but my answers will not satisfy you because presently you have very strong identification with your body and mind. As long as you believe you are the body and your mind is your self you will remain bound by these concepts and reject my advice. What to do? Somehow, you came here and have been bold in your quest. My advice is that you sit here for a while. Keep your mind open, empty and quiet. Do not ask more questions for the moment. At the end of satsang, if you feel nothing, then move on.
Q: I want you to address my concerns but you avoid them. Why? Are they not spiritual enough?
Mooji: Since you are bold and persistent I shall be equally bold: Your questions are not real. My answers are not real. The world as you perceive it is not real. War and peace, selfish and deluded projections of aggressive-natured beings, are equally unreal. Aspirations are unreal. Solutions based in egoic identity are unreal. Nature perceived as separate from one’s self, unreal. I also, as an autonomous entity, am unreal. You—equally unreal. Life itself, as is fashioned inside the human psyche is unreal. Death too, as is imagined based upon the ill-conceived notion that we are merely our bodies and personalities, is unreal. All is illusion—unreal. The Self, timeless and spaceless, immutable, beyond all qualities, alone is real. You must look within to find and confirm this for yourself. Until and unless you do, your comprehension of the world is based on very shaky ground; a ground of naive assumptions and second-hand knowledge.
Q: I am stunned!
Mooji: Stunned is also unreal.

Excerpt From:
Mooji - “Before I Am, Second Edition”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu