luni, 25 mai 2015

Video: Mooji - Meditație ghidată: Hai să fim clari! (Guided meditation: Let's be obvious!)

"Nu încerca să oprești mintea.
Încercarea de a opri mintea este ca încercarea de a opri vântul tu fiind îmbrăcat ca un zmeu.
Nu te lupta cu mintea.

Pentru că cel care se luptă cu mintea, de asemenea, are mintea în el însuși.
Pur și simplu rămâi prezent ca Pură Conștiință.
Tu ești spațiul în care fluturarea aripilor minții este văzută.
Acum ai putea spune "Dar eu nu pot ține atenția în Pura Conștiință", dar chiar încercarea de a ține atenția în Pura Conștiință sau orice încercare de a ajunge la Pura Conștiință este și ea observată în interiorul Purei Conștiințe.
Acum, poate fi așa de simplu? 

Mă întreb cine înțelege asta!"

"Nu este atât de multă nevoie de cunoștințe,
ci mai degrabă de inspirația să fie simțită din nou suflarea spiritului,
curgerea Grației, puterea Duhului Sfânt,

prezența Dumnezeului cel viu.
Nu e vorba de concepte și instrucțiuni despre "cum se face" , ci de a fi stimulat din nou în viața reală.
În Satsang, dacă ești deschis, va fi ca o resuscitare gură-la-gură din partea spiritului, ceea ce poate intra direct numai prin Inimă.
Deoarece totul este deja acolo, nimic nu trebuie să fie invocat.
Realul are nevoie doar să fie dezvăluit.
Nu te baza doar pe cap;
invită Grația în inima ta."
Don't try and stop the mind.
Trying to stop the mind is like trying to stop the wind dressed as a kite.
Don't fight with mind.
Because the one fighting mind has also mind inside himself.
Simply remain present as Awareness.
You are the space in which the flapping about of the mind is seen.
Now you may say ' But I cannot hold the attention in the Awareness' but even the attempt to hold attention in Awareness or trying anything at all to reach the Awareness is itself seen inside the Awareness.
Now, can it be this simple?

I wonder who gets this!

It is not so much knowledge that we need,
but rather inspiration to feel again the breath of the spirit,
the flow of Grace, the power of the Holy Spirit,
the presence of the living God.
It is not merely concepts and more 'how to do' instructions, but to be stimulated again into real life.
In Satsang, if you are open, it will be like a mouth-to-mouth resuscitation from the spirit, that which alone can enter directly through the Heart.
Because everything is already there, nothing has to be conjured up.
The Real only needs to be revealed.
Don't rely on your head alone;
invite Grace into your heart.

 
  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu