joi, 21 mai 2015

Mooji - Spune "da" în inima ta la această chemare (Say 'yes' inside your heart)

Există acest dor în interior pentru ceva ce simți că este un impuls foarte puternic pentru Adevăr, dar de fiecare dată când te apropii, frica apare. 
Această ușă este în fața ta și nimeni nu îți spune ce este în spatele ei.
Această ușă este mintea ta personală. Intuiția și vocea maestrului și grația îți spun să intri în cameră, care este locul tău autentic, libertatea și ființa atemporală. Dar există și această ezitare în interior, de asemenea.  

Ți se spune "Tu trebuie să treci prin această ușă, fără îndoieli, pentru că ai venit pentru Libertate și aceasta este șansa ta. Ai încredere." 
Dar de fiecare dată când te uiți spre ușă, tu eziți - ea pare a fi în flăcări.  
Vei trece?  

În orice abordare autentică de descoperire a Sinelui va trebui să-ți fixezi centura de siguranță. Lucruri ciudate vor veni, nu atât de mult din exterior, ci din interior. De unde vin toate aceste lucruri? Aceste temeri ca "Doamne, cred că am să mor" sau "Viața este atât de prețioasă chiar acum și voi pierde toate aceste lucruri minunate ce le-am primit în viață."  
Expune aceste comori minunate pe care le protejezi atât de mult!

Adevăratul Căutător trebuie să fie puternic și curajos. 

El are această putere, această hotărâre să spună "Da, eu sunt aici doar pentru asta!"
Ești aici să vii înăuntru. 
Vino la acel 'acasă' care nu e la nicio distanță de tine.  
O voce se ridică zicând: "Dă-mi o garanție." 
Aceasta va spune "Nu te expune atât de mult; protejează-te. " 
Nu te lăsa păcălit de aceasta. 
Pentru prima dată descoperi și intri în propria liniște, bucurie naturală și ființă. 
Îți dai seama cât de mult aceste energii au fost în funcțiune în viața ta, ținându-te orb la Adevărul a cine ești cu adevărat. 
Ele încearcă să ascundă întregimea ta de mintea ta naturală. 
În Satsang redescoperi, prin directa recunoaștere și experiență, Sinele adevărat. 
Deseori e nevoie de un pic de timp și reamintiri repetate înainte de a deveni din nou natural. 

Când se va termina totul? 
Mintea va încerca și te va atrage cu aur fals, dar Sinele, de asemenea, va lăsa indicii și semne pe ici și pe colo. 
Uneori, ea îți va da, de asemenea, un sărut pentru a-ți arăta că ea este cea reală. 
Trebuie să discerni între aceste două daruri, căruia să te dai pe tine însuți. 
Trebuie să discerni și, de asemenea, să ai încredere. 
Când alegi în cele din urmă ceea ce este adevărat, fiecare putere divină din univers va veni să te susțină.
 
Descoperirea adevăratei noastre naturi se poate simți dificilă la început. 
Trebuie să fii perseverent și încrezător în vocea care te cheamă în interior. Se va ridica înăuntru un impuls puternic de a fi liber de influența minții psihologice. Deși pot apărea îndoieli vei simți că o putere mai mare este de partea ta. 
Recunoaște, acceptă și întâmpină cu bucurie acest sentiment sau vibrație. 
Spune "da" în inima ta la această chemare și vei începe să găsești și să urmezi multe indicii și semne ce le trimite pentru a te ghida pe drumul cel bun. 
Orice vine ușor, nu îi dăm valoare. Știi că trebuie să-ți recâștigi Sinele.  
Trebuie să căuți cu toată mintea și inima  până când vei găsi Adevărul.

https://mooji.org/
Traducerea: Summairu

Citește și:
INTERVIU CU MOOJI: TREZEȘTE-TE LA ADEVĂRUL CARE EȘTI
Introspecția ghidată de Sri Mooji (Sri Mooji’s Guidance on Self-Inquiry)
Mooji - Fii Mierea (fragment din cartea "Suflarea Absolutului")
Mooji - Nu îți evita Sinele (Don't avoid your Self)

Mooji - Nu mai vorbi despre persoană (Don’t talk about the person anymore)There is this longing inside for something that you sense is a very powerful impulse for Truth, but every time you approach it, fear comes.
This door is in front of you and nobody tells you what is behind it.
This door is your personal mind. Your intuition and the master's voice and grace tell you to enter the room, which is your original place, your freedom and timeless being. But there is this hesitation inside also. You are told, ‘You must go through this door, don’t doubt, because you have come for Freedom and this is your chance. Trust.’
But every time you look towards this door, you hesitate—it seems to be on fire.
Will you go through?
In any authentic approach for Self-discovery you will have to fasten your seatbelt.
Strange things will come, not so much from outside, but from within.
Where do all these things coming from? These fears like, 'Oh my God, I am going to die,' or, 'Life is so precious right now and I will lose all these wonderful things I have received in life.'
Show these wonderful treasures you are protecting so much!

The true seeker must be strong and courageous.
They have this strength, this resolve to say, ‘Yes, I am here only for this!’
You are here to come inside.
Come to the home which is not any distance from you.
A voice rises up, saying, 'Give me a guarantee.'
It tells you, 'Don't expose so much; protect yourself.'
Don't buy into this.
For the first time you are discovering and entering your own stillness, natural joy and being.
You realise how much these energies have been functioning in your life, keeping you blind to the Truth of who you really are.
They try to hide your completeness from your natural mind. In Satsang you are rediscovering, through direct recognition and experience, the real Self.
It often takes a little time and repeated reminders before it becomes natural again.
When will it all end?
The mind will try and entice you with fool's gold, but the Self will also be leaving clues and signs here and there.
Sometimes she will also give you a kiss to show you she is the real one.
You must discern between these two gifts, which one to give yourself to.
You must discern and also trust.
When you eventually choose what is true,
every great power in the universe will come to support you.

Discovering our true nature can feel difficult at first.
You must be persistent and trust in the voice that is calling you inside. There will be arising within an urge to be free from the influence of the psychological mind. Though doubts may arise you will sense that a greater power is on your side.
Recognise, acknowledge and welcome this sense or vibration.
Say 'yes' inside your heart to its calling and you will begin to find and follow the many clues and signs it is sending to guide you along the right path.
Whatever comes easy, we don't value. You know you have to win your Self back. You must search with all your mind and heart until you find the Real.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu