luni, 11 mai 2015

Wu Hsin - Nu lua viața personal (Don't take life personally)

O entitate imaginată dorește să devină o entitate imaginată iluminată. Ce rost are?
Este ca și încercarea de a măsura spațiul.
Cu toate acestea, acest lucru va continua până în momentul în care se face distincția între ceea ce Eu sunt și ceea ce par a fi. 


Demontează pendulul fricii și dorinței. Această bază de sub tine este Sursa și Suportul.

Observă că tu creezi spațiul în care lumea se mișcă, timpul în care ea durează.
Trebuie să ajungi să realizezi că lumea este doar nisip.
Ai putea să te joci cu ea, ai putea merge pe ea, dar nu construi sălașul tău acolo. Nu există nici o călătorie, ca atare. Aceasta poate părea că nu e așa, dar suntem mereu înapoi de unde am plecat.  

Ceea ce am fost în esență, și ceea ce vom fi în esență, este ceea ce suntem în esență.

Toată gândirea este imaginară, deoarece persoana care vorbește cu tine este imaginară. Nu există niciun sine vorbindu-ți ție însuți; de fapt, nu este, de asemenea, nici "tu însuți".

Stai un timp în tăcere. Nu accepta aceste cuvinte; uită-te chiar tu însuți la "tine însuți".

Cele două mari iluzii sunt că viața este controlabilă și că există o entitate, eu, care poate exercita așa-zisul control. Dar dacă nu putem controla gândurile care ne apar, cum putem
măcar crede că putem controla ceea ce se întâmplă cu noi?

Oriunde te duci, tu porți cu tine sentimentul de aici și acum. Aceasta este ceea ce face distincția dintre orice experiență prezentă și memorie. Asta arată că spațiul și timpul sunt în tine și nu invers. Cei mai mulți oameni nu sunt familiarizați cu sentimentul lor de a fi, ci numai cu cunoașterea făptuirii lor.


Iluminarea este încă un concept de adăugat la colecția ta, încă o idee cu privire la îmbunătățirea ta proprie, la descoperirea de tine însuți, sau obținerea păcii și fericirii. 


Nu lua viața personal. Soarele nu are nicio grijă privind ceea ce trece prin cer.


An imagined entity desires to become an enlightened imagined entity. What’s the point? It is like trying to measure space. Yet, this will continue until such time as the distinction is made between this that I am and that that I appear to be.

Dismount the pendulum of fear and desire. That ground beneath you is the Source and Support.

See that you create the space in which the world moves, the time in which it lasts. Come to realize that the world is only sand. You may play with it, you may walk on it, but don’t build your house there. There is no journey, as such. It may not seem so, but we are always back where we started. What we were in essence, and what we will be in essence, is what we are in essence.

All thinking is imaginary because the person talking to you is imaginary. There is no self talking to yourself; in fact, there also is no “yourself”. Stay a time in silence. Do not accept these words; look for yourself for “yourself”.

The two great delusions are that life is controllable and that there is an entity, me, who can exercise said control. But if we cannot even control the thoughts that appear to us, how can we possibly believe we can control what occurs to us?

Wherever you go, you carry with you the sense of here and now. This is what distinguishes any present experience from memory. It reveals that space and time are in you and not the other way around. Most people are not acquainted with the sense of their being but only with the knowledge of their doing.

Enlightenment is one more concept to add to your collection, yet another idea regarding improving yourself, discovering yourself, or obtaining peace and happiness.

Don’t take life personally. The sun has no care for what passes through the sky.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu