sâmbătă, 23 mai 2015

Video: Mooji - Cel Mai Mare Miracol - The Greatest Miracle

 "Mulți au ajuns la acea stare de absență a egoului.
Stabilizează-te în asta."


Când ajungi atât de departe încât să descoperi că toate aparențele sunt ireale, obstacolul final este identitatea căutătorului.
Căutătorul spune: "Vreau doar să fiu liber, vreau doar fiu cine sunt. Asta e tot ce vreau acum, nimic altceva." El spune
: "Te rog să elimini ultimul obstacol", neștiind că este chiar el însuși.
Dar toată asta a fost pentru noi doar vorbit-în-vis, mers-în-vis, trăit-în-vis.
Acum, prin
intermediul Grației și a ghidării maestrului trebuie să devii liber de această identitate condiționată ca un căutător prin recunoașterea faptului că și ea este de asemenea observabilă, și, prin urmare, ea aparține lumii fenomenale.
Căutătorul rămâne nemulțumit și spune: "Niciodată nu răspunzi la întrebările mele". Întrebării și celui ce întreabă i s-a răspuns, dar poate "căutătorul" să accepte o replică sau un răspuns care-i arată irealitatea lui?
El spune
: Wow, dar fără mine, cum pot fi găsit?
Iar eu spun: Fără "tine
" cum poți să fii pierdut?

Când acest lucru este înțeles, ai găsit cheia universală către Trezire. 

~ Mooji

 "Many people have come to that state of the absence of ego.
Stabilize in that."

Having come so far as to discover all appearances to be unreal, the final obstacle is the identity of the seeker.
The seeker says: 'I just want to be free, I just want to be who I am. That is all I want now, nothing else.' He says, 'Please remove the last obstacle,' not knowing it is he himself.
But all of this has only been our dream-talking, dream-walking, dream-living.
Now, through the Master's guidance and Grace one must twist oneself loose from this conditioned identity as a seeker by recognising that it too is observable, and is therefore, phenomenal.
The seeker remains dissatisfied and says: 'You never answer my questions.' The question and the questioner have been answered but can the 'seeker' accept an answer or response that reveals its unreality?
He says, 'Wow, but without me, how can I be found?'
And I say: Without 'you' how can you be lost?

When this is grasped, one has found the Master key to Awakening.

~ Mooji

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu